Gofore Oyj:n listautumisanti päättynyt ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle toteutetaan – Kaupankäynti alkaa arviolta 16.11.2017

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.11.2017 KLO 11.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAIETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Gofore Oyj:n (”Gofore” tai ”Yhtiö”) Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta.

Listautumisannissa Gofore laskee osakeannilla liikkeeseen yhteensä 1 610 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”), minkä lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myyvät 1 768 175 osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä ”Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä ”Listautumisanti”). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 12,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Myyntiosakkeet vastaavat noin 13,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta oli Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 6,35 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 5,72 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinnalla noin 82,2 miljoonaa euroa heti Listautumisannin jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 750 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 2 278 175 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) ja 350 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan henkilökuntaan kuuluville henkilöille (”Henkilöstöanti”).

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 3,2-kertaisesti. Yleisöanti ylimerkittiin 3,0-kertaisesti, Henkilöstöanti 1,2-kertaisesti ja Instituutioanti 3,6-kertaisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina merkintäsitoumukset antaneiden Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähimmäisallokaation jälkeen tarjolla oleviin osakkeisiin kohdistui 7,0-kertainen ylimerkintä. Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 23,8 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 81,0 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Gofore saa Listautumisannista noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat ja Myyntiosakkeita myyvät osakkeenomistajat saavat noin 11,2 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Myyntiosakkeet myydään. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 12 948 800 osaketta Listautumisannin jälkeen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 3 000 osakkeenomistajaan.

Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaettujen Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille aloitetaan arviolta 15.11.2017. Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 20.11.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään postitse vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään17.11.2017. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta toisena (2.) pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamista koskevan päätöksen jälkeen (eli arviolta 17.11.2017). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 16.11.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”GOFORE” ja ISIN‑tunnus FI4000283130.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy.

Timur Kärki, Gofore Oyj:n toimitusjohtaja kommentoi:

Listautumisantimme onnistui erittäin hyvin. Vastaanotto oli innostunut niin instituutionaalisten sijoittajien kuin myös yksityissijoittajien ja henkilökunnan keskuudessa. Halu olla mukana kasvussamme, luomassa uudentyyppistä digitalisaation asiantuntijayritystä, oli kaikissa kohderyhmissä vahvaa. 

Erityisen ilahtunut olen siitä, että saimme runsain joukoin goforelaisia omistajiksemme. Yhteensä noin 2 miljoonan euron sijoitukset kertovat samaa yhteisöllisyyden tarinaa kuin aiempi Great Place to Work -menestyksemme.

Odotan innolla nyt alkavaa listayhtiöaikaamme. Koen että nyt saimme eturivin institutionaalisilta sijoittajilta ja yleisöltä vahvistuksen sille, että olemme oikealla tiellä. Heidän tukemanansa olemme entistä vahvempia ja valmiimpia toteuttamaan kasvustrategiaamme. Tervetuloa kaikille uusille osakkeenomistajille mukaan osaksi tarinaamme.

Lisätietoja antaa

Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore

p. 040 828 5886

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore

p. 0400 805 487

Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Gofore

p. 050 486 8600

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 09 4766 9926

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 15 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa ja Münchenissa jo yli 350. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Gofore Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu-ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.