Markkinatietoa

Teknologian kehittyminen on ollut eksponentiaalista viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämä on luonut suunnattomia mahdollisuuksia. Entisillä toimintamalleilla kehityksestä ei kuitenkaan saada kaikkia hyötyjä irti. Digitalisaatiossa on kyse nykyisten ja teknologian mahdollistamien uusien toimintatapojen välisen kuilun umpeen kuromisesta.

Digitalisaatio on palveluiden siirtymistä digitaaliseen muotoon ja vanhojen liiketoimintamallien korvaamista uusilla palveluinnovaatioilla. Se on kaikkea digitaalisista innovaatioista, kyvykkyydestä ja prosessien ja liiketoimintojen digitalisoinnista aina asiakaskokemukseen asti. Digitalisaatio on myös uusien viestintätapojen syntymistä, verkostojen laajenemista ja alati pienenevän maailman jatkuvaa muutosta.

Digitalisaatio luo ennennäkemättömällä tavalla uusia mahdollisuuksia ja edellytyksiä talouskasvulle ja arvon tuottamiseen. Nopeasti kehittyvässä maailmassa yritysten on vastattava asiakkaidensa tarpeisiin investoimalla digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun. Nykyään suuri osa uusista tuotteista ja palveluista nojaa digitaalisuuteen, jonka sujuva toiminta on asiakkaiden liiketoiminnalle usein kriittistä.

Myös liiketoimintamallit ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Palveluliiketoimintamallien kehittämisessä hyödynnetään yhä useammin yritysten ja asiakkaiden muodostamia verkostoja, joissa palveluita kehitetään ja arvoa luodaan yhdessä. Digitalisaation synnyttämien mahdollisuuksien myötä toimialarajat hälvenevät, asiakasorganisaatiot kohtaavat lisääntyvää kansainvälistä kilpailua ja loppuasiakkaiden vaatimukset kasvavat.

Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttävät muutosta myös työkulttuuriin – ei vain organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin. Teknologian kehitys on arvaamatonta, joten organisaatioiden on oltava ketteriä kyetäkseen reagoimaan muutoksiin. Hierarkkisesti toimivat yritykset eivät ole riittävän joustavia sopeutumaan ja uudistumaan nopeatempoisessa maailmassa. Samalla kuitenkin ymmärrys siitä, mitä digitalisaatio on ja mitä se mahdollistaa, on vielä heikkoa. Harvat pystyvät sopeutumaan ilman ulkopuolista apua.

Uusien palveluiden on oltava jatkuvasti kehityksen aallonharjalla. Tästä syystä näemme, että palveluita on tarve kehittää lähellä asiakasta ja pienin askelin.