Avainluvut

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että pyrimme uudistumaan jatkuvasti. Kartoitamme vuosittain uusia strategisia kehittämiskohteita, joiden tunnistamisella ja kehittämisellä pyritään vahvistamaan asemaamme kohdemarkkinoilla. Tähtäämme vahvaan orgaaniseen kasvuun, kansainvälistymiseen ja yritysostoin kasvamiseen.

Raportoidut

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
20171) 2016 2016 2015
 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton ellei toisin mainita
Liikevaihto 22,7 12,9 18,6 2) 12,4 2)
Liikevaihdon kasvu, % 76,0 49,9
Käyttökate (EBITDA) 3) 4,1 1,9 2,7 1,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % 3) 18,1 14,9 14,6 12,9
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3) 4,0 1,9 2,6 1,6
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % 3) 17,7 14,4 14,1 12,5
Liikevoitto (EBIT) 3,8 1,9 2,6 2) 1,6 2)
Liikevoitto  (EBIT) -marginaali 16,9 14,4 14,1 12,5 2)
Tilikauden voitto 2,9 1,5 2,1 2) 1,2 2)
Oikaistu tilikauden voitto 3) 3,3 1,5 2,1 1,2
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 3) 0,27 0,14 0,20 0,12
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 3) 0,30 0,14 0,20 0,12
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna) 11 338 800 10 560 000 10 560 000 10 560 000
Omavaraisuusaste, % 3) 39,6 54,1 49,8 2)
Nettovelkaantumisaste, % 3) 20,7 – 97,9 – 90,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 4) 67,3 63,3 57,3 2)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 4) 54,3 77,1 65,8
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 354  185 196 132

1) 30.9.2017 päättyneen yhdeksän kuukauden jakso esitetään konsernin tasolla. Leadin-konserni on yhdistelty taloudellisiin tietoihin 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 1.6.2017 alkaen.

2) Tilintarkastettu

3) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

4) Annualisoitu

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä vaihtoehtoisia pro forma -tunnuslukuja 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Vaihtoehtoisia pro forma -tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä edellä kuvatuista suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, ”FAS”) mukaisesti laadituista tunnusluvuista tai FAS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin-konsernin hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Luonteensa vuoksi ne kuvaavat oletettua tilannetta eivätkä siten kuvaa Goforen todellista liiketoiminnan tulosta. Tiedot eivät myöskään pyri kuvamaan sitä, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona eivätkä ne kuvaa hankintaan liittyvien arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen vaikutuksia. Pro forma -tiedoissa yhdistetyillä yhtiöillä ei ole ollut yhteistä päätöksentekoelintä, strategiaa, yhteisiä taloudellisia tai liiketoiminnallisia tavoitteita eikä niiden taloutta tai liiketoimintaa ole johdettu samoin periaattein esitettyinä pro forma -kausina (pl. kesä-syyskuu 2017)

Pro forma

1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
20171) 2016 2016 2015
 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton Tilintarkastamaton ellei toisin mainita
Pro forma liikevaihto 26,1 22,8
Pro forma käyttökate (EBITDA) 2) 4,9 3,3
Pro forma käyttökate (EBITDA) -marginaali, % 2) 18,8 14,3
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2) 4,8 3,2
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % 2) 18,4 13,8
Pro forma liikevoitto (EBIT) 4,4 2,6
Pro forma liikevoitto (EBIT) -marginaali 16,7 11,3
Pro forma tilikauden voitto 3,3 1,9
Oikaistu pro forma tilikauden voitto 2) 3,9 2,5
Oikaistu osakekohtainen pro forma tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 2) 0,35 0,24

1) 30.9.2017 päättyneen yhdeksän kuukauden jakso esitetään konsernin tasolla. Leadin-konserni on yhdistelty taloudellisiin tietoihin 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 1.6.2017 alkaen.

2) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu, % =(

Raportointikauden liikevaihto


Vertailukauden liikevaihto

– 1) x 100
 Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
 Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % =

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % =

Liikevoitto + liikearvon poistot


Liikevaihto

 x 100
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut 1)
Omavaraisuusaste, % =

Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakot

 x 100
 Nettovelkaantumisaste, % =

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osuudet


Oma pääoma

 x 100
 Oman pääoman tuotto (ROE), % =

Tilikauden voitto (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin

 x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =

Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin

 x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa =

Tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

 x 100
Oikaistu Osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa =

Oikaistu tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

1) Kertaluontoiset rahoituskulut koostuvat mahdollisen Listautumisannin ja sen valmisteluun liittyvistä kuluista

Pro forma -tunnuslukujen laskentakaavat

Pro forma -käyttökate (EBITDA) = Pro forma -liikevoitto + pro forma -poistot ja -arvonalentumiset
Pro forma -käyttökate (EBITDA) marginaali, % =

Pro forma -liikevoitto + pro forma -poistot ja -arvonalentumiset


Pro forma -liikevaihto

 x 100
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Pro forma -liikevoitto + pro forma -liikearvon poistot
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % =

Pro forma -liikevoitto + pro forma -liikearvon poistot


Pro forma -liikevaihto

x 100
Oikaistu pro forma -tilikauden voitto = Pro forma -tilikauden voitto + pro forma -liikearvon poistot + kertaluontoiset rahoituskulut 1)
Oikaistu osakekohtainen pro forma -tulos (EPS), laimentamaton, euroa =

Oikaistu pro forma -tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

1) Kertaluontoiset rahoituskulut koostuvat mahdollisen Listautumisannin ja sen valmisteluun liittyvistä kuluista