Raisioaqua

Kasvuluotain kehitettiin käyttäjien tarpeiden mukaisesti

Projektin aluksi kävimme suomalaisilla kalankasvattamoilla ottamassa selvää asiakkaiden tarpeista. Tarpeisiin vastaaminen tuo käyttäjille selkeää lisäarvoa ja parantaa kannattavuutta. Havainnoimme kalankasvattajien arkista työtä ja elämää eri työvaiheissa. Perehdyimme kasvattajien digitaalisiin taitohin, jotta siirtyminen tarralapuista ja excel-taulukoista digitaalisiin ratkaisuihin sujuisi mahdollisimman hyvin. Lisäksi huomasimme, että suomalaisten kalankasvattajien käytännöissä ja päivittäisessä työssä on valtavasti vaihtelua.

Kasvuluotain kehitettiin käyttäjien tarpeiden mukaisesti

Projektin aluksi kävimme suomalaisilla kalankasvattamoilla ottamassa selvää asiakkaiden tarpeista. Tarpeisiin vastaaminen tuo käyttäjille selkeää lisäarvoa ja parantaa kannattavuutta. Havainnoimme kalankasvattajien arkista työtä ja elämää eri työvaiheissa. Perehdyimme kasvattajien digitaalisiin taitohin, jotta siirtyminen tarralapuista ja excel-taulukoista digitaalisiin ratkaisuihin sujuisi mahdollisimman hyvin. Lisäksi huomasimme, että suomalaisten kalankasvattajien käytännöissä ja päivittäisessä työssä on valtavasti vaihtelua.

Käyttäjätutkimuksessa nousi keskeisenä tarpeena esiin manuaalisten työvaiheiden poistaminen, jotta aikaa jäisi enemmän kalojen ruokintaan ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Käyttäjät halusivat päästä eroon toimistopöydillä ja veneissä lojuvista papereista ja siirtyä suoraan digitaalisessa muodossa olevaan tietoon. Kun Kasvuluotain-sovelluksen tallentamia tietoja olisi helpompi tarkastella, niistä olisi kasvattajille entistä enemmän hyötyä. Tieto tarjoaisi paremmat mahdollisuudet kehittää kalojen ruokintaa ja liiketoimintaa sekä mitata ja parantaa kalankasvatuksen kannattavuutta.

Asiakastyytyväisyyden avain: käyttäjälähtöinen kehitysprojekti

Käynnistimme ohjelmistoprojektin, joka perustui käyttäjäkyselyssä tunnistettuihin asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena oli ottaa käyttöön ensimmäinen versio Kasvuluotain-sovelluksesta. Kasvuluotain on uusi digitaalinen palvelu kalankasvattamojen avuksi. Kalankasvattajat kommentoivat sovellusta ennakoivasti koko projektin ajan. Palvelua pilotoi pieni kalankasvattajien ryhmä ensimmäisen kasvatuskauden aikana. Palautteen perusteella toimintoja hienosäädettiin ja kehitettiin edelleen.

””Asiakkaiden näkemyksillä ja osallistumisella on ollut valtavan tärkeä rooli tässä projektissa, varsinkin kun kyse on alasta, joka on vaikea, harvinainen ja monelle varsin outo.” -Tomi Kantola, Raisioaqua, Johtaja

Yhdessä käyttäjien kanssa kehitetty palvelu myös mukautuu asiakkaiden tarpeiden muutoksiin. Kasvuluotainta kehitetään edelleen jatkuvasti, ja uusia mahdollisuuksia kartoitetaan ja tutkitaan.

Asiakkaan tarpeista lisäarvon tuottamiseen

Liiketoiminta-ajattelu kuului olennaisena osana projektiin sen alkuvaiheista lähtien. Tutkimme, miten Raisioaqua voisi auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa ja otimme selvää, miten digitalisaatio ja uudet datan hyödyntämiseen perustuvat tuotteet voisivat parantaa Raisioaquan toimintaa. Liiketoiminnan suunnitteluun liittyvä tavoite oli ymmärtää, mikä kalankasvattajien näkemys omasta liiketoiminnastaan on, ja millaisia tietoja he käyttävät tehdessään liiketoimintaa koskevia päätöksiä. Olemme myös perehtyneet kalankasvatuksessa mukana oleviin erilaisiin toimijoihin ja heidän eri rooleihinsa arvoketjussa.
Hankkeen avulla pystyimme luomaan ratkaisun, joka auttaa kalankasvattajia tekemään päätöksiä määritellyn tiedon perusteella ja joka on selkeästi kytköksissä lopputulokseen. Raisioaqualle digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia kysynnän ennustamiseen, rehutehtaan tuotannon optimointiin ja logistiikkaketjun tehokkuuden parantamiseen.

Uudistettu mobiilisovellus saatiin tuotantoon vain 20 päivässä

Ensimmäisen pilotointivaiheen palautteen ja asiakkaan tuoreimpien kommenttien perusteella oli selvää, että mobiilisovellusta täytyi kehittää ennen seuraavaa kasvatuskautta. Muutoksilla varmistettaisiin, että pystyttäisiin keskittymään paremmin käyttäjien tarpeisiin ja mahdollisten uusien ominaisuuksien valmisteluun. Sen sijaan, että olisimme rakentaneet sovelluksen uudelleen alusta, halusimme hyödyntää uudempia teknisiä ratkaisuja perustan valmistelemisessa reaaliaikaista valvontaa ja IoT- eli esineiden internet -laitteiden seurantaa varten.

Mobiilisovellus uudistettiin React Native -sovelluskehyksen avulla. Se mahdollistaa Android- ja iOS-sovellusten toteuttamisen samalla ohjelmointikoodilla. Tämä vähentää tulevia kustannuksia, kun kahden sovelluksen samanaikainen ylläpito ei ole tarpeen. Muutostyö vei 20 päivää, ja sen jälkeen sovellus otettiin käyttöön kesäkaudeksi 2018. Projekti todistaa, että matkaviestinhankkeiden pitkittyminen on vältettävissä, mikäli tarpeet on määritelty tarkasti ja valitut teknologiat sopivat hyvin tarkoitukseensa.

Uutta lisäarvoa IoT-laitteista

IoT-laitteiden suunnittelu alkoi vuoden 2018 alussa. Näiden laitteiden avulla Kasvuluotain voisi ottaa etäyhteyden ruokintakoneisiin ja mahdollistaa ruokinnan valvomisen. Toinen tavoite oli kerätä reaaliaikaista tietoa kala-altaista, esimerkiksi tiedot veden lämpötilasta ja happipitoisuudesta sekä todellisista rehumääristä. Altaista saataisiin myös videosyötteet. Tällaisista tiedoista olisi hyötyä paitsi kalankasvattajille, myös Raisioaquan asiantuntijoille, sillä niiden avulla voitaisiin laatia esimerkiksi dataan perustuvia ruokintasuosituksia.

IoT-projektissa Gofore teki yhteistyötä kahden muun operaattorin eli ProtoRhinon ja Siemensin kanssa. ProtoRhino suunnitteli ja toteutti IoT-laitteet. Siemens puolestaan toimitti MindSphere IoT -alustan Kasvuluotaimen ja IoT-laitteiden väliseen viestintään. Gofore toteutti Kasvuluotaimen ja IoT-laitteiden välisen viestinnän sekä niiden hallinta- ja valvontarajapinnan. Johdimme myös projektia ja olimme asiakkaan ensisijainen kontakti koko projektin ajan.

Käyttäjälähtöisyys on tärkeää myös laitekehitykselle

IoT-projektin alusta lähtien oli selvää, että laitesuunnittelun pitäisi Kasvuluotaimen tavoin olla käyttäjälähtöistä. Koska tällaisia laitteita ei ollut koskaan aiemmin tehty kalankasvattamoille, oli ensiarvoisen tärkeää, että todelliset käyttäjät testaisivat tuotteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja aidossa ympäristössä. Sovellusta pilotoitiin valikoiduilla kalankasvattamoilla jo ennen kuin kaikki sen ominaisuudet olivat valmiita. Tämä mahdollisti laitteiden testauksen ja asiakaspalautteen keräämisen samaan aikaan.

”Kasvuluotaimen keräämien tietojen avulla voimme kehittää rehuamme entisestään ja tehdä ruokintasuosituksistamme entistä tarkempia ja paikkakohtaisia.” – Tomi Kantola, Raisioaqua, Johtaja

Koska laitteiden vaihtaminen on yleensä erittäin kallista, oikeiden käyttäjien tulisi testata laitteiden ominaisuuksia varhaisessa vaiheessa, jolloin korjauksia voidaan vielä tehdä ilman suuria lisäkustannuksia.

Perusteellinen laitetestaus edellyttää yhteistyötä

Luotettava toiminta ja toipuminen vioista oli äärimmäisen tärkeää, koska IoT-laitteet ohjaisivat ruokintaa. Ja koska järjestelmä oli luotu kolmisuuntaisen yhteistyön avulla, kattava testaus edellytti saumatonta yhteistyötä osapuolten välillä. Gofore suunnitteli ja järjesti testauksen. ProtoRhino testasi laitteita, ja Gofore suoritti järjestelmätason testauksen Kasvuluotaimen käyttöliittymän ja IoT-laitteen välillä. Laitteistoa testattiin myös erilaisissa olosuhteissa.

Testausta toteutettiin koko projektin ajan, mutta intensiivinen kolmen viikon testausjakso oli vuorossa projektin lopussa kesällä 2019. Useita harvinaisia vikoja havaittiin ja korjausten tärkeysjärjestys suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Järjestelmän tietoturvaa testattiin Goforen turvallisuusasiantuntijoiden avustuksella. Näillä testeillä varmistettiin sekä laitteiston että Kasvuluotaimen ohjelmiston tietoturvallisuus ja se, että mikään kolmas osapuoli ei voi ottaa laitetta haltuunsa.

Tämä hanke on ollut elävä esimerkki siitä, miten asiakkaan tarpeet ovat olleet isäntänä ja teknologia hyvänä renkinä. On hienoa nähdä, miten digitaaliseen teknologiaan siirtyminen on auttanut kehittämään Raisioaquan ja sen asiakkaiden liiketoimintaa. On ollut myös palkitsevaa nähdä, että liiketoiminnan parannusten ohella olemme pystyneet edistämään toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja samalla helpottamaan kalankasvattajien jokapäiväistä työtä.

Mikko Nurmi, Management Consultant, Gofore

Oli haastavaa yhdistää hyvin vaihtelevat käytännöt kalankasvattajien erilaisiin tarpeisiin. Käyttäjien perimmäiset tarpeet selvitettiin kattavan käyttäjätutkimuksen ja osallistamisen avulla. Joissakin tapauksissa tämä tarkoitti sitä, että yksittäiset toiveet oli jätettävä huomioimatta, mutta se oli ainoa tapa suunnitella palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman monen käyttäjän tarpeisiin.

Roni Jaakkola, UX Designer, Gofore

On ollut upeaa seurata Kasvuluotaimen kehitystä lähes alusta alkaen ja nähdä sovelluksen kehittyminen nykyiseen muotoonsa kalankasvattajien tarpeiden huomioimisen perusteella. Palvelun ominaisuudet vähentävät manuaalisen työn tarvetta, antavat enemmän tilaa järjestelmälliselle liiketoiminnan kehittämiselle ja auttavat kalankasvattajia ymmärtämään muuttuvia kasvatusolosuhteita paremmin.

Arno Lehtonen, Software Developer, Gofore

Highlights

Valjastettu teknologia

Tuotteena Kasvuluotain, laite joka kytkeytyy etänä ruokintakoneisiin ja ohjaa ruokintaa.

Käytännöllinen suunnittelu

Kustannustehokas, helposti ylläpidettävä mobiilisovellus

Suunniteltu käytettäväksi

Pääpaino käyttäjien tarpeisiin – aidot käyttäjät suorittavat testausta todellisissa olosuhteissa

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Liiketoimintamuotoilu
  • Käyttökokemussuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Ohjelman- ja projektinhallinta
  • Digitaalisen murroksen johtaminen
  • Kyberturvallisuus
  • Data ja AI
  • Web-kehitys

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös