Taloustieto

Avainluvut (IFRS)

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta1-12/202231-12/202111-12/20202
Liikevaihto149 921104 50977 953
Liikevaihdon kasvu, %43,5%34,1 %21,7 %
Käyttökate (EBITDA)22 73617 06212 329
Käyttökate-% (EBITDA)15,2%16,3 %15,8 %
EBITA, oikaistu21 98714,64610,778
EBITA-%, oikaistu14,7%14,0 %13,8 %
EBITA20 42614,4519,908
EBITA-%13,6%13,8 %12,7 %
Liiketulos (EBIT)16 63712,1978,750
Liiketulos -% (EBIT)11,1%11,7 %11,2 %
Raportointikauden tulos12 2239,0736,903
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa40,780.610.49
Efektiivinen osinkotuotto, %1,5%1,2 %1,4 %
Hinta/voittosuhde, P/E28,539,534,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %17,3%18,6 %20,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %18,8%19,1 %18.3 %
Omavaraisuusaste, %54,0%61.5 %47.1 %
Nettovelkaantumisaste, %-29,5%-41.1 %-15,4 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE1 035745597
Alihankinta keskimäärin, FTE15911383
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa1 297852724

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

3 Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien ja eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien.
4 Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), %=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumisetLiikevaihto x 100
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA)=Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA)=Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumisetLiikevaihto x 100
Liikevoitto-% (EBIT)=LiikevoittoLiikevaihto x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa=Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voittoPainotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana x 100
Efektiivinen osinkotuotto=Osinko per osakeOsakekurssi tilikauden päättyessä x 100
Hinta/voittosuhde, P/E=Osakekurssi tilikauden päättyessäTulos per osake
Oman pääoman tuotto (ROE), %=Tilikauden voitto (annualisoitu)Oma pääoma keskimäärin x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100
Omavaraisuusaste, %=Oma pääomaTaseen loppusumma – saadut ennakot x 100
Nettovelkaantumisaste, %=Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoituksetOma pääoma x 100
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE=Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE=Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa=Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Gofore määrittelee oikaistun EBITAn seuraavasti:

Oikaistu EBITA=Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).

Gofore soveltaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) antamia ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen.

Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste, nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja (PPA-poistot).

Erät, jotka vaikuttavat EBITA:n ja oikaistun EBITA:n laskentaan, ovat seuraavat:

Oikaistu EBITA ja EBITDA

31.12.202131.12.2020
EBIT12,1978,750
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot2,2541,158
EBITA14,4519,908
Yrityshankintojen transaktiokulut195321
Uudelleenjärjestelykulut-1562
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot0-13
Oikaistu EBITA14,64610,778
EBIT12,1978,750
Poistot2,6102,421
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot2,2541,158
EBITDA17,06212,329

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös