Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustin-järjestelmät

Matching Share -lisäosakeohjelma

Syksyn 2017 First North Growth Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden. Ehtona oli, että henkilöt ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 223 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 31.9.2019. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 88 468 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 31.12.2019 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 663 510,00 euroa. Vertailukauden päättyessä 31.12.2018 vastaavat määrät olivat 238 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 107 814 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Työsopimuksen osakepohjainen allekirjoituspalkkio

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.2018-30.6.2018 välisenä aikana solmitusta työsopimuksesta. Kaikki osakkeet luovutettiin samanaikaisesti syksyllä 2018.

Hallitus vahvisti allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö.

Henkilöstön osakesäästöohjelma koko Gofore-konsernin henkilöstölle

Hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Ohjelman tavoitteena on motivoida henkilöstöä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja ryhtymään osakkeenomistajiksi. Tarkoituksena on lisäksi yhdistää työntekijöiden ja johdon tavoitteet ja sitoutuminen yrityksen arvon kehitykseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä.

Henkilöstön osakesäästöohjelmassa kaikille noin 600:lle Gofore-konsernin työntekijälle tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50-400 euroa) ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankkimiseen 10 prosentin alennuksella. Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen säästökauden päättymisen jälkeen. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ohjelman ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Ohjelman toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Ohjelman kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2021.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Ensimmäisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2021. Toisen säästökauden osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2022. Kolmannen säästökauden osakkeiden 0mistusjakso päättyy 28.2.2023.

Säästöillä hankituille osakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Tarkoituksena on, että yhtiö päättää osakeannista, jossa merkitään kertyneillä säästöillä hankittavat uudet osakkeet 10 prosentin alennuksella. Yhtiö tekee osakeantia koskevan päätöksen jokaisen säästökauden päättymisen jälkeen. Hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen.