Tiedonanto-politiikka

Tiedonanto-politiikka

Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla.

Gofore noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen), EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Gofore noudattaa lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020.

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä ne sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sijoittajasuhteisiin liittyvät toimintatavat, joita Gofore Oyj noudattaa ulkoisessa tiedottamisessaan.

Goforen hallitus päättää muutoksista yhtiön tiedonantopolitiikkaan. Goforen hallitus on hyväksynyt yhtiön tiedonantopolitiikan 5.9.2017 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikan ylläpitovastuu on toimitusjohtajalla, joka vastaa myös tähän liittyviin kysymyksiin.

Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Gofore on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä Yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa Yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Sijoittajaviestintä on aina osa Yhtiön muuta viestintää. Sijoittajaviestintä pohjautuu samoihin ydinviesteihin ja arvoihin kuin yrityksen muukin toiminta ja viestintä. Gofore noudattaa kaikessa viestinnässään johdonmukaisuutta ja korkeaa etiikkaa sekä listayhtiöitä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Viestinnän ja sijoittajasuhteiden vastuualueet

Goforen tiedonantopolitiikan valvonnasta vastaa ja mahdollisista poikkeamista päättää toimitusjohtaja.Goforen sijoittajaviestinnästä vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa konsernin tulostietojen ja kaiken muun sellaisen tiedon julkistamisesta, jolla Yhtiö arvioi voivan olla vaikutusta Goforen osakkeen arvoon. Ensisijainen yhteyshenkilö pääomamarkkinoiden edustajiin on toimitusjohtaja, toissijaisesti talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Myös muita Goforen edustajia voi osallistua tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Suositus on, että henkilökohtaisissa tapaamisissa on kaksi Yhtiön edustajaa paikalla. Talousjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan sijaan toinen henkilöistä voi olla joku muu hallituksen jäsen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, IR-vastaava tai muu tapauskohtaisesti valittu henkilö, joka tuntee tapaamisessa käsiteltäviä asioita.

Tiedotuskanavat

Goforen pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on yhtiön verkkosivut (www.gofore.com), joka on tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. Kaikki Goforen pörssi- ja yhtiötiedotteet ovat saatavilla verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Yhtiö toteuttaa ulkoisen tiedottamisen pääasiassa Nasdaqin tiedottamisjärjestelmän sekä Yhtiön verkkosivujen kautta.

Sosiaalinen media ei koskaan ole Goforen ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon julkistamisen osalta. Goforella on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä Yhtiön viestinnässä.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvä virallinen materiaali julkaistaan myös englanniksi.

Tiedonantovelvollisuus ja tiedottaminen

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Goforessa päätöksen pörssitiedotteen laadinnasta tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan asiasta IR-vastaavan kanssa. Pörssitiedotteen hyväksyy hallitus tai hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Pörssitiedotteen allekirjoittaa pääsääntöisesti hallitus tai toimitusjohtaja. Teknisluonteisen tiedotteen kuten johtohenkilön liiketoimi-ilmoituksen hyväksyy ja allekirjoittaa ensisijaisesti talousjohtaja tai hänen sijastaan toimitusjohtaja.

Gofore julkistaa suoraan sitä koskevan sisäpiiritiedon MAR 17 artiklan mukaisesti mahdollisimman pian. Gofore voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,

b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja

c) kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan

Goforella on sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Gofore huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Gofore huolehtii myös lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

Gofore toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Gofore julkistaa ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki sisäpiiritiedot, jotka sen on julkistettava.

Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat (taloudelliset raportit) sekä kaikki muut sellaiset päätökset, yhtiön toimintaa koskevat seikat ja muut tiedot, jotka yhtiön on sääntelyn nojalla julkistettava.

Gofore julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella kaiken sellaisen suoraan yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja julkistamatonta ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön osakkeen hintaan ottaen huomioon soveltuvan lainsäädännön sekä Nasdaq Helsinki Oy:n Pörssin säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjeet sekä viranomaisten ohjeistuksen.

Tällaisia asioita voivat muun muassa olla:

 • merkittävät strategiamuutokset
 • merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen kokoonpanossa sekä toimitusjohtajan ja tilintarkastajan vaihtaminen
 • merkittävät yhteistyö- ja palvelusopimukset
 • merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit
 • pitkävaikutteiset investoinnit
 • merkittävät liiketoimintaympäristön muutokset
 • merkittävät riita-asiat ja viranomaisten toimenpiteet
 • päätös osakepohjaisten kannustinohjelmien käyttöönotosta
 • tulosvaroitukset.

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteella muun muassa:

 • yhtiökokouskutsun
 • yhtiökokouksen päätökset
 • omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset
 • saamansa liputusilmoitukset
 • johdon liiketoimet.

Johdon liiketoimet

Gofore julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Goforen rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut ilmoituksen liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”) 17 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvolliskohtainen 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. Gofore ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Lisäksi Gofore julkistaa kaikki johtohenkilöiden yhtiön osakesäästöohjelmien puitteissa vastaanottamat osakepalkkiot.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteella julkistetaan tietoja ja tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien keskuudessa. Päätöksen lehdistötiedotteesta tekee toimitusjohtaja markkinointi- ja viestintäjohtajan kanssa. Lehdistötiedotteen allekirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja.

Taloudellinen raportointi

Yhtiö raportoi taloudelliset tiedot ja tunnusluvut koko konsernin liiketoiminnasta yhtenä raportointisegmenttinä.

Tieto puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja julkistetaan pörssitiedotteella. Tilinpäätöksen julkistamisajankohdasta ilmoitetaan viikko, jolloin täydellinen tilinpäätös on valmis ja saatavilla. Myös tulostiedotteiden julkistamisen kellonaika ilmoitetaan etukäteen. Tilikauden tuloksesta ja puolivuosituloksesta tiedotetaan henkilöstölle välittömästi johdon parhaaksi katsomaa mediaa hyödyntäen.

Taloudellista tulosta kommentoi ensisijaisesti toimitusjohtaja. Mikäli hän on estynyt, talousjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voivat vastata tulosta koskeviin kysymyksiin. Myös Goforen IR-vastaava voi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, niillä sanoilla, miten tulosta on osavuosikatsauksessa tai tulosvaroituksessa kuvattu.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia. Yhtiön edustajat eivät tapaa tuona aikana pääomamarkkinoiden edustajia eikä talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Gofore julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.

Näkymät ja tulosvaroitukset

Yhtiö voi antaa edellisen vuoden tilinpäätöstiedotteen yhteydessä taloudellisen tai sanallisen arvion liikevaihdon tai EBITA-tuloksen kehityksestä suhteessa edelliseen vuoteen tai suhteessa strategisiin taloudellisiin tavoitteisiin. Liikevaihtoarviota voidaan tarkentaa tilikauden aikana siten, että prosentuaalinen vaihteluväli voidaan antaa esimerkiksi puolivuosikatsausten yhteydessä.

Gofore julkistaa mahdollisimman pian tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi, että sen taloudellinen asema ja/tai tulevaisuuden näkymän poikkeavan merkittävästi, joko myönteisesti tai kielteisesti, yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista ja tällaisella poikkeamalla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön osakkeen hintaan. Tulosvaroituspäätös pohjautuu Goforen aikaisemmin antamiin tietoihin ja sitä tehtäessä huomioidaan myös vallitseva markkinatilanne. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekevät yhdessä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Huhut ja tietovuodot

Gofore ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja tai osakekurssin kehitystä. Poikkeus on, jos huhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty ja kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei enää pystytä takaamaan, jolloin Gofore tiedottaa kyseisen sisäpiirintiedon pörssitiedotteella. Samoin Gofore voi kommentoida markkinoilla liikkuvaa huhua, joka on levitetty tietoisesti vahingoittamistarkoituksessa.

Sisäpiiriohje

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Gofore noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten MAR:ia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistusta.
Gofore pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiirintietoa. Yhtiö on arvioinut, että sillä ei ole sellaisia pysyviä sisäpiiriläisiä, joista olisi tarpeen pitää sisäpiiriluettelon erillistä täydennysosiota.
Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Kriisiviestintä

Goforella on erillinen kriisiviestintäsuunnitelma jota päivitetään säännöllisesti. Tarvittaessa kootaan erillinen kriisiviestintäryhmä, jonka vastuulla on sisäinen ja ulkoinen tiedotus kriisin aikana. Kriisiviestintäryhmää johtaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Medialle antaa lausuntoja hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.