Hallinnointi

Hallinnointi

Gofore noudattaa toiminnassaan Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Yhtiön hallinnointi perustuu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, EU-lainsäädännön, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Nasdaq Helsinki Oy:n First North Rulebook – sääntöjen ja sisäpiiriohjeistuksen sekä viranomaisten ohjeistuksen noudattamiseen. Koska Goforen osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Finland -markkinapaikalla, ei se ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Päätöksentekomme on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksemme mukaisesti osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.