Rakennamme eettistä digitaalista maailmaa

Autamme asiakkaitamme eri toimialoilla edistämään kestävää liiketoimintaa sekä hyödyntämään uusinta teknologiaa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Tavoitteenamme on rakentaa maailma, joka on sekä eettinen että digitaalinen.

Pyrimme minimoimaan oman toimintamme haitalliset ympäristövaikutukset sekä panostamme siihen, että Gofore organisaationa on inklusiivinen ja monimuotoinen.

Lue lisää vuoden 2023 vuosikertomuksestamme!

Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuustyömme pohjana toimii näistä tavoitteista nämä kuusi, joita toimintamme ja palvelumme voivat erityisesti edistää.

Graafeja. Naisten osuus hallituksesta & johtaryhmästä, työntekijöiden ikäjakauma, naisten keskimääräinen palkka.

Ihmiset

Me huolehdimme osaajistamme ja toimintaamme kehitetään jatkuvasti siten, että henkilöstö voi kokea merkityksellisyyttä, innostumista ja yhteisöllisyyttä työssään. Henkilöstömme vahva sitoutuneisuus on yksi avaintekijä menestykseemme.

Moninaisuus, inkluusiivisuus sekä yhdenvertaisuus nähdään meillä vahvuuksina, jotka lisäävät inhimillistä pääomaa, työhyvinvointia, tuottavuutta sekä kykyä uudistua. Olemme määrittäneet moninaisuudelle, inkluusiolle sekä yhdenvertaisuudelle omat mittarit ja tavoitteet, joita seuraamme aktiivisesti. Olemme myös asettaneet tavoitteeksi, että naisten osuus henkilöstöstä on jatkuvasti vähintään 33 % ja että naisten osuus yhtiön johtoryhmästä on vähintään sama kuin näiden osuus henkilöstöstä. Lisäksi tavoitteenamme on, että naisten osuus hallituksesta on vähintään 40 %.

Planeetta

Pyrimme negatiivisten ilmastovaikutustemme minimoimiseen. Vuodesta 2021 eteenpäin olemme sitoutuneet pitämään oman toimintamme hiilineutraalina. Tavoite on saavutettu osin päästöjen kompensoinnin kautta. Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä edelleen siten, että oman toimintamme osalta (päästöluokat 1 ja 2) saavutamme nollatason vuoteen 2030 mennessä.

Graafeja. Goforen kasvihuonekaasupäästöt TCO2-EQ
Graafi. Scope 3-päästöt luokiteltuna.
Taulu. Goforen päästötavoitteet.

Goforen ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet

Vaurauden luominen

Meille hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa sitä, että ymmärrämme yritysten olevan osa yhteiskuntaa ja että tämä suhde on vastavuoroinen. Perustimme vuonna 2023 Gofore Impact -säätiön edistämään eettistä digitalisaatiota keinoilla, joilla emme yrityksenä voi sitä tehdä. Säätiö tukee hankkeita, joissa digitalisaatiota käytetään positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi tai joissa torjutaan digitalisaation mukanaan tuomia haitallisia lieveilmiöitä. Lisäksi lahjoitamme omaa osaamistamme järjestöille tukeaksemme heidän digitaalista kyvykkyyttään. Olemme ylpeitä myös verojalanjäljestämme emmekä ole koskaan harjoittaneet veronkiertoa.

Hallintotapamme

Toimintatapamme perustuu avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle sekä sisäisesti että ulkoisesti ja myös kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Tämä avoimuus toimii myös liiketoimintamme perustana. Tietoturva on keskeistä luottamuksen säilyttämisessä ja takaamisessa. Tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus kaikissa muodoissaan ovat tärkeitä jatkuvalle toiminnallemme ja hallinnollemme.

Eettinen toimintakyky Goforella

Olemme eettisen digitalisaation pioneerejä ja toimintamme tähtää positiiviseen vaikutukseen. Tästä syystä kehitämme jatkuvasti organisaatiorakenteita ja työkaluja mahdollistamaan eettisen toiminnan. Hyvänä esimerkkinä tästä on meidän oma eettisen toiminnan ohjeistuksemme, Code of Ethics. Haluamme myös auttaa muita organisaatioita rakentamaan eettisiä kyvykkyyksiä. Etiikkapankki sisältää työkaluja ja webinaareja, jotka kehittävät eettistä ajattelua yrityksissä.

Rakentamassa eettistä digitaalista maailmaa

Ota yhteyttä

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

kristiina.harkonen@gofore.com

040 7423 411

Takaisin ylös