Riskit ja epä­varmuus­tekijät

Riskien luonnehdinta Goforen sijoittajaviestinnässä

Gofore kommentoi liiketoimintansa riskejä ja epävarmuustekijöitä kahdella tasolla, käsitellen sekä lähiajan että keskipitkästä pitkään aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä eri frekvenssillä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät päivitetään neljänneksittäin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksissa sekä tällä sivulla pääasiassa kertomalla, onko jokin muuttunut edellisestä luonnehdinnasta. Osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa on mukana myös erillinen markkinanäkymistä kertova osio. Nopeita muutoksia voidaan tuoda tarvittaessa esiin myös Goforen kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät päivitetään tarpeen mukaan. Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät on päivitetty päälistasiirtymän listalleottoesitteeseen vuonna 2021.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät – Tammi-maaliskuu 2023

Makroekonominen tilanne

Taloudellinen epävarmuus kasvoi merkittävästi alkuvuonna 2023, mutta sillä ei ole ollut toistaiseksi mainittavaa vaikutusta Goforen liiketoimintaan. Pitkittyessään laskusuhdanne tai talouden hyvin hidas toipuminen kasvu-uralle vaikuttaisi negatiivisesti Goforen asiakkaiden kykyyn investoida digikehitykseensä erityisesti yksityisellä sektorilla. Emme vielä tiedä miten vuoden toinen puolisko kehittyy. Inflaation lisäämien kustannusten siirtäminen asiakashintoihin tehtiin onnistuneesti jo vuonna 2022. Markkinan hitaampi kehitys ja se aiheuttama kovempi kilpailu saattaa haitata asiakashintojen kehitystä tänä vuonna.

Julkisen sektorin asiakasmarkkina

Julkinen sektori kestää makrotalouden muutoksia paremmin kuin yksityinen sektori. Julkisen talouden heikentyminen voi vaikuttaa julkissektorin IT-investointeihin. Suomen eduskuntavaalien huhtikuussa 2023 odotettiin vaikuttavan markkinan aktiviteettiin hetkellisesti., mutta niillä oli hyvin vähän vaikutusta Goforen liiketoimintaan. Viive uuden hallituksen muodostamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti loppuvuoteen.

Merkittävä osuus julkisen sektorin toimeksiannoista tehdään suurempien puitesopimusten puitteissa. Puitesopimukset ovat määrämittaisia tai muulla tavoin ajallisesti rajoitettuja, jolloin ne kilpailutetaan uudestaan sellaisenaan tai muussa muodossa. Vuoden 2023 aikana on päättymässä arviolta yksi merkittävämpi puitesopimus, jonka asiakas kilpailuttaa uudestaan. Gofore uskoo kuitenkin markkina-asemansa julkisella sektorilla olevan vahva ja tämän riskin näin ollen matala.

Yksityisen sektorin asiakasmarkkina

Yritykset ovat julkissektoria haavoittuvaisempia poliittisen tilanteen tai maakohtaisten makrotalousriskien suhteen. Suomalaisilla vientiyrityksillä oli keskimäärin vahva tilauskanta vuoteen 2023 lähdettäessä. Gofore näkee tämän riskin tällä hetkellä keskisuurena. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä digitalisaatio on yritysten kehitysagendalla korkealla, ja Goforen tarjoama tuottaa asiakkaille korkeaa lisäarvoa.

Osaajamarkkinat

Osaavan henkilöstön kysyntä jatkuu alalla korkeana. Lyhyellä aikavälillä talouden epävarmuus on vaikuttanut työmarkkinaan hidastavasti, kun mm. kansainväliset teknologiayhtiöt ja SaaS-yritykset ovat hidastaneet rekrytointia ja jopa vähentäneet työntekijöitä. Gofore jatkaa osaamisriskin, minimointia kehittämällä jo valmiiksi vahvaa työnantajabrändiä ja joustavaa työntekoa.

Yrityskaupat

Gofore aikoo jatkaa kurinalaista yritysostotoimintaa hankkimalla kohteita, jotka sopivat sen strategiaan. Yritysjärjestelymarkkina on hieman piristynyt ja aktiviteettia ostettavaksi tarjoutuvissa yrityksissä on aiempaa enemmän. Näemme myös pientä laskua odotetuissa valuaatioissa.

Tehtyjen yrityshankintojen integrointi sisältää epävarmuutta. Gofore on Suomessa kokenut ja arvostettu yritysostojen tekijä. Uudella markkina-alueella saksankielisessä Euroopassa sen riski on suurempi.

Geopoliittinen tilanne

Venäjän hyökkäyssodan tai maahan kohdistuvien rajoitteiden suora vaikutus Goforeen on edelleen hyvin pieni. Goforella ei ole toimintoja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Konfliktilla on ollut negatiivinen vaikutuksensa joidenkin asiakkaiden liiketoimintaan. Suomen geopoliittinen riski lieventyi, kun maa liittyi NATOon huhtikuun alussa.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät

Päälistasiirtymän listalleottoesitteen 2021 mukaan

COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja sen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessakin haitallisesti Suomen ja kansainvälisen talouden kehitykseen sekä yhtiön toimintaympäristöön;

  • Negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys sekä talouteen liittyvä epävarmuus Suomessa ja maailmalla voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja palveluiden kysyntään;
  • Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjeteissa saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Kiristyvä kilpailu yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus voi laskea;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä muutoksissa organisaatiossa ja toimintakulttuurissa;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä kansainvälistymisessä ja yrityskauppojen toteutuksessa;
  • Yhtiön maine ja yhtiöön liittyvät mielikuvat ovat yhtiön toimialalla tärkeitä kilpailuetuja ja mikäli yhtiö epäonnistuu maineensa hallinnassa, saattaa se vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilökuntaa;
  • Työvoimaan liittyvien kustannusten nousu saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen;
  • Yhtiön ja sen asiakkaiden IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yhtiön liiketoimintaa; ja
  • Asiakassopimusten ehtoihin, sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sopimusten tulkintaan liittyvät riskit voivat johtaa korvaus- tai muihin vastuisiin tai riitautuksiin.

Vuosikertomuksen 2022 mukaan:

COVID-19 koronapandemian vaikutukset

Endemiaksi vuonna 2022 laantuneen koronaviruspandemian suorat vaikutukset Goforen liiketoimintaan pysyivät pieninä sekä julkisella että yksityisellä asiakassektorilla. Goforen sairauspoissaolot pysyivät korkeammalla kuin ennen koronaa ja vaikuttivat yhtiön kannattavuuteen keväällä 2022, mutta tapausten määrä ei noussut radikaalisti enää talven jälkeen. Goforelle relevanteilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla koronapandemialla oli vielä alkuvuonna suurempi välitön vaikutus, mikä näkyi Saksassa uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Pandemian myötä investoinnit digitalisaatioon nousivat yritysten tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodan tai maahan kohdistuvien rajoitteiden suora vaikutus Goforeen on edelleen pieni. Goforella ei ole toimintoja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Konfliktilla saattaa olla välillistä vaikutusta asiakkaiden liiketoimintariskien tai inflaation kautta. Nämä riskit vaikuttivat Goforen liiketoimintaan vähäisesti katsauskaudella, joten Gofore näkee tämän riskin matalana. Sodan aiheuttama epävarmuus ja sen mahdolliset markkinavaikutukset tulevat jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Takaisin ylös