Riskit ja epä­varmuus­tekijät

Riskien luonnehdinta Goforen sijoittajaviestinnässä

Gofore kommentoi liiketoimintansa riskejä ja epävarmuustekijöitä kahdella tasolla, käsitellen sekä lähiajan että keskipitkästä pitkään aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä eri frekvenssillä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät päivitetään neljänneksittäin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksissa sekä tällä sivulla pääasiassa kertomalla, onko jokin muuttunut edellisestä luonnehdinnasta. Osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa on mukana myös erillinen markkinanäkymistä kertova osio. Nopeita muutoksia voidaan tuoda tarvittaessa esiin myös Goforen kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät päivitetään tarpeen mukaan. Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät on päivitetty päälistasiirtymän listalleottoesitteeseen vuonna 2021.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät – Helmikuu 2024

Makroekonominen tilanne
Taloudellinen epävarmuus on jatkunut vuoden 2024 puolelle ja vaikuttaa vuoden alussa edelleen koko IT-toimialaan. Näkymämme koko vuodelle perustuvat taloudellisiin ennusteisiin, joiden mukaan Suomen ja Saksan taloudet kasvaisivat vuoden aikana edellisvuotta nopeammin. Mahdollinen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikuttaisi negatiivisesti Goforen asiakkaiden kykyyn investoida digikehitykseen erityisesti yksityisellä sektorilla. 

Julkisen sektorin asiakasmarkkina
Julkinen sektori kestää makrotalouden muutoksia paremmin kuin yksityinen sektori. Kuitenkin julkisen talouden heikentyminen ja Suomen uuden hallituksen sopeuttava finanssipolitiikka voi vaikuttaa IT-investointeihin. Uuden hallitusohjelman sisältö ja uudet investointikohteet vähentävät kuitenkin tätä epävarmuutta. 

Merkittävä osuus julkisen sektorin toimeksiannoista tehdään suurempien puitesopimusten puitteissa. Puitesopimukset ovat määrämittaisia tai muulla tavoin ajallisesti rajoitettuja, jolloin ne kilpailutetaan uudestaan sellaisenaan tai muussa muodossa. Goforen tiedossa olevat merkittävät, uudelleen kilpailutettavat sopimukset vuodelle 2024 on lueteltu tässä raportissa. 

Yksityisen sektorin asiakasmarkkina
Yritykset ovat julkissektoria haavoittuvaisempia poliittisen tilanteen tai maakohtaisten makrotalousriskien suhteen. Suomalaisten vientiyritysten tulokset olivat vuonna 2023 tyydyttävällä tasolla. Tilauskantojen kehitys on toimiala- ja yrityskohtaista ja positiivista kehitystä on nähtävissä johtavissa yrityksissä. Jos näkymät muuttuvat heikommiksi, kasvaa riski yritysten investointien pienenemiselle.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä digitalisaatio on kuitenkin yritysten
kehitysagendalla korkealla oleva, kilpailuetuna nähtävä asia, ja Goforen tarjooma
tuottaa asiakkaille korkeaa lisäarvoa. 

DACH-alueen liiketoiminta
Goforen DACH-alueen liiketoiminta on vielä varhaisessa vaiheessa. Integraatio erillisistä osista yhdeksi kokonaisuudeksi on vielä kesken. Liiketoiminnan vakiinnuttamiseen ja integraatioon liittyy riskejä, jotka toteutuessaan haittaavat liiketoiminnan tavoitteenmukaista kehitystä. Tällaisia riskejä liittyy mm. asiakashankintaan, henkilöstöön ja avainhenkilöihin.

Osaajamarkkina
Osaavan henkilöstön kysyntä on markkinatilanteesta johtuen laskenut IT-alalla. Useat alan yritykset ovat vähentäneet työntekijöitä tai hidastaneet henkilöstön kasvuaan. Tämän seurauksena kilpailu osaajista on aikaisempaa vähäisempää. Pidämme erittäin todennäköisenä, että tämä on väliaikainen tilanne ja kilpailu osaajista palaa. Varautuaksemme tähän, välttääksemme ylisuurta vaihtuvuutta ja varmistaaksemme riittävän rekrytoinnin kehitämme jatkuvasti Goforen valmiiksi vahvaa työnantajabrändiä, joustavaa työntekoa ja henkilöstömme hyvinvointia.

Yrityskaupat
Gofore aikoo jatkaa kurinalaista yritysostotoimintaa hankkimalla kohteita, jotka sopivat sen strategiaan. Yritysjärjestelymarkkinassa on ollut viime aikoina vähemmän aktiviteettia ja arvostustasot eivät ole kohdanneet. Korkeat korot ovat vähentäneet jonkin verran kilpailua kohteista. Arvioimme tilanteen säilyvän samanlaisena vuonna 2024. Tehtyjen yrityskauppojen integrointiin liittyy riskejä, joita on minimoitu valmiiden integrointimallien avulla. 

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät

Päälistasiirtymän listalleottoesitteen 2021 mukaan

COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja sen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessakin haitallisesti Suomen ja kansainvälisen talouden kehitykseen sekä yhtiön toimintaympäristöön;

  • Negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys sekä talouteen liittyvä epävarmuus Suomessa ja maailmalla voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja palveluiden kysyntään;
  • Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjeteissa saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Kiristyvä kilpailu yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus voi laskea;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä muutoksissa organisaatiossa ja toimintakulttuurissa;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä kansainvälistymisessä ja yrityskauppojen toteutuksessa;
  • Yhtiön maine ja yhtiöön liittyvät mielikuvat ovat yhtiön toimialalla tärkeitä kilpailuetuja ja mikäli yhtiö epäonnistuu maineensa hallinnassa, saattaa se vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilökuntaa;
  • Työvoimaan liittyvien kustannusten nousu saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen;
  • Yhtiön ja sen asiakkaiden IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yhtiön liiketoimintaa; ja
  • Asiakassopimusten ehtoihin, sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sopimusten tulkintaan liittyvät riskit voivat johtaa korvaus- tai muihin vastuisiin tai riitautuksiin.

Vuosikertomuksen 2022 mukaan:

COVID-19 koronapandemian vaikutukset

Endemiaksi vuonna 2022 laantuneen koronaviruspandemian suorat vaikutukset Goforen liiketoimintaan pysyivät pieninä sekä julkisella että yksityisellä asiakassektorilla. Goforen sairauspoissaolot pysyivät korkeammalla kuin ennen koronaa ja vaikuttivat yhtiön kannattavuuteen keväällä 2022, mutta tapausten määrä ei noussut radikaalisti enää talven jälkeen. Goforelle relevanteilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla koronapandemialla oli vielä alkuvuonna suurempi välitön vaikutus, mikä näkyi Saksassa uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Pandemian myötä investoinnit digitalisaatioon nousivat yritysten tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodan tai maahan kohdistuvien rajoitteiden suora vaikutus Goforeen on edelleen pieni. Goforella ei ole toimintoja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Konfliktilla saattaa olla välillistä vaikutusta asiakkaiden liiketoimintariskien tai inflaation kautta. Nämä riskit vaikuttivat Goforen liiketoimintaan vähäisesti katsauskaudella, joten Gofore näkee tämän riskin matalana. Sodan aiheuttama epävarmuus ja sen mahdolliset markkinavaikutukset tulevat jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Takaisin ylös