Riskit ja epä­varmuus­tekijät

Riskien luonnehdinta Goforen sijoittajaviestinnässä

Gofore kommentoi liiketoimintansa riskejä ja epävarmuustekijöitä kahdella tasolla, käsitellen sekä lähiajan että keskipitkästä pitkään aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä eri frekvenssillä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät päivitetään neljänneksittäin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksissa sekä tällä sivulla pääasiassa kertomalla, onko jokin muuttunut edellisestä luonnehdinnasta. Osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa on mukana myös erillinen markkinanäkymistä kertova osio. Nopeita muutoksia voidaan tuoda tarvittaessa esiin myös Goforen kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät päivitetään tarpeen mukaan. Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät on päivitetty päälistasiirtymän listalleottoesitteeseen vuonna 2021.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät – Lokakuu 2023

Makroekonominen tilanne
Taloudellinen epävarmuus kasvoi merkittävästi vuoden 2023 mittaan ja vaikutti koko IT-toimialaan, myös Goforeen. Laskusuhdanne tai talouden hyvin hidas toipuminen kasvu-uralle vaikuttaisi jatkuessaan edelleen negatiivisesti Goforen asiakkaiden kykyyn investoida digikehitykseensä erityisesti yksityisellä sektorilla. Mm. kiristynyt rahapolitiikka hidastaa talouden elpymistä. Taloudellisten ennusteiden mukaan Suomen ja Saksan taloudet siirtyvät nykyisestä taantumasta kasvuun vuonna 2024. Inflaation lisäämien kustannusten siirtämisessä asiakashintoihin onnistuttiin pääsääntöisesti vuosina 2022-2023.

Julkisen sektorin asiakasmarkkina
Julkinen sektori kestää makrotalouden muutoksia paremmin kuin yksityinen sektori. Julkisen talouden heikentyminen voi vaikuttaa julkissektorin IT-investointeihin. Uuden hallitusohjelman sisältö, kuten päätös viranomaisasioinnin digitaalisuuden ensisijaisuudesta, poistaa osaltaan epävarmuuksia. Toisaalta hallitusohjelmaan sisältyvä julkisen talouden sopeuttamistavoite voi tuoda uutta epävarmuutta tuleville vuosille. Seuraamme tätä tarkasti mm. valtion budjettien kautta.

Merkittävä osuus julkisen sektorin toimeksiannoista tehdään suurempien puitesopimusten puitteissa. Puitesopimukset ovat määrämittaisia tai muulla tavoin ajallisesti rajoitettuja, jolloin ne kilpailutetaan uudestaan sellaisenaan tai muussa muodossa. Goforen tietojen mukaan sille merkittäviä, voimassa olevia julkissektorin sopimuksia ei ole tulossa uudelleenkilpailutukseen vuoden 2023 lopussa eikä vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä pienentää julkisen sektorin riskejä Goforelle.

Yksityisen sektorin asiakasmarkkina
Yritykset ovat julkissektoria haavoittuvaisempia poliittisen tilanteen tai maakohtaisten makrotalousriskien suhteen.

Suomalaiset vientiyritysten tilauskannat ovat keskimäärin pienentyneet vuoden 2023 aikana, vaikka taloudelliset tulokset ovatkin olleet vahvoja. Jos tilauskannat edelleen pienentyvät, on riski, että yritysten kyky investoida heikkenee. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä digitalisaatio on kuitenkin yritysten kehitysagendalla korkealla oleva, kilpailuetuna nähtävä asia, ja Goforen tarjooma tuottaa asiakkaille korkeaa lisäarvoa.

Osaajamarkkina
Osaavan henkilöstön kysyntä on markkinatilanteesta johtuen laskenut IT-alalla. Goforen monet kilpailijat ovat hidastaneet rekrytointia ja vähentäneet työntekijöitä. Gofore ei ole voinut hyödyntää täysimääräisesti rekrytointimahdollisuuksia heikommasta asiakaskysynnästä johtuen. Gofore jatkaa mahdollisimman suoraan asiakastarpeisiin rekrytointia loppuvuoden, ja minimoi edelleen osaamisriskiään kehittämällä jo valmiiksi vahvaa työnantajabrändiään, joustavaa työntekoa ja henkilöstönsä hyvinvointia.

Yrityskaupat
Gofore aikoo jatkaa kurinalaista yritysostotoimintaa hankkimalla kohteita, jotka sopivat sen strategiaan. Yritysjärjestelymarkkinalla on ollut syksyllä vähemmän aktiviteettia. Toisaalta korkeampi rahan hinta on vähentänyt jonkin verran kilpailua kohteista. Tehtyjen yrityshankintojen integrointi sisältää epävarmuutta. Gofore on Suomessa kokenut ja arvostettu yritysostojen tekijä. Uudella markkina-alueella, saksankielisessä Euroopassa, riski on suurempi.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät

Päälistasiirtymän listalleottoesitteen 2021 mukaan

COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja sen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessakin haitallisesti Suomen ja kansainvälisen talouden kehitykseen sekä yhtiön toimintaympäristöön;

  • Negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys sekä talouteen liittyvä epävarmuus Suomessa ja maailmalla voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja palveluiden kysyntään;
  • Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjeteissa saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Kiristyvä kilpailu yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus voi laskea;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä muutoksissa organisaatiossa ja toimintakulttuurissa;
  • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä kansainvälistymisessä ja yrityskauppojen toteutuksessa;
  • Yhtiön maine ja yhtiöön liittyvät mielikuvat ovat yhtiön toimialalla tärkeitä kilpailuetuja ja mikäli yhtiö epäonnistuu maineensa hallinnassa, saattaa se vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
  • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilökuntaa;
  • Työvoimaan liittyvien kustannusten nousu saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen;
  • Yhtiön ja sen asiakkaiden IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yhtiön liiketoimintaa; ja
  • Asiakassopimusten ehtoihin, sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sopimusten tulkintaan liittyvät riskit voivat johtaa korvaus- tai muihin vastuisiin tai riitautuksiin.

Vuosikertomuksen 2022 mukaan:

COVID-19 koronapandemian vaikutukset

Endemiaksi vuonna 2022 laantuneen koronaviruspandemian suorat vaikutukset Goforen liiketoimintaan pysyivät pieninä sekä julkisella että yksityisellä asiakassektorilla. Goforen sairauspoissaolot pysyivät korkeammalla kuin ennen koronaa ja vaikuttivat yhtiön kannattavuuteen keväällä 2022, mutta tapausten määrä ei noussut radikaalisti enää talven jälkeen. Goforelle relevanteilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla koronapandemialla oli vielä alkuvuonna suurempi välitön vaikutus, mikä näkyi Saksassa uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Pandemian myötä investoinnit digitalisaatioon nousivat yritysten tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodan tai maahan kohdistuvien rajoitteiden suora vaikutus Goforeen on edelleen pieni. Goforella ei ole toimintoja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Konfliktilla saattaa olla välillistä vaikutusta asiakkaiden liiketoimintariskien tai inflaation kautta. Nämä riskit vaikuttivat Goforen liiketoimintaan vähäisesti katsauskaudella, joten Gofore näkee tämän riskin matalana. Sodan aiheuttama epävarmuus ja sen mahdolliset markkinavaikutukset tulevat jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Takaisin ylös