Riskit ja epä­varmuus­tekijät

Riskien luonnehdinta Goforen sijoittajaviestinnässä

Gofore kommentoi liiketoimintansa riskejä ja epävarmuustekijöitä kahdella tasolla, käsitellen sekä lähiajan että keskipitkästä pitkään aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä eri frekvenssillä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät päivitetään neljänneksittäin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksissa sekä tällä sivulla pääasiassa kertomalla, onko jokin muuttunut edellisestä luonnehdinnasta. Osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa on mukana myös erillinen markkinanäkymistä kertova osio. Nopeita muutoksia voidaan tuoda tarvittaessa esiin myös Goforen kuukausittaisissa liiketoimintakatsauksissa.

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät päivitetään tarpeen mukaan. Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät on päivitetty päälistasiirtymän listalleottoesitteeseen vuonna 2021.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät – Huhtikuu 2024

Digitaalisen murroksen keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat. Ensimmäisen neljänneksen aikana käynnistyi paljon uusia asiakasprojekteja, ja samalla tapahtui vähennyksiä ja muita säästötoimenpiteitä. Odotamme saman kehityksen jatkuvan ja kysynnän kasvavan vahvemmin toisella vuosipuoliskolla.

Markkinoilla edelleen varovaisuutta

Yleinen heikko taloustilanne hillitsi asiakkaiden investointeja merkittävästi vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 budjetteihin talouden epävarmuus on heijastunut siten, että suunnitteluhorisontti on aiempaa lyhyempi. Tulkitsemme tilannetta siten, että erityisesti yksityisen sektorin toimijat haluavat säilyttää ketteryyden päätöksenteossa. Investointeihin ollaan jälleen valmiita talouden piristyessä. Vuoden 2024 viime vuotta korkeammat talouskasvuennusteet ennakoivat myös investointien piristymistä. 

Korkoympäristö ja geopoliittiset epävarmuudet ovat suurimmat investointeja hidastavat tekijät. Arvioimme, että selkeä korkokäänne kiihdyttäisi investointeja varsin nopeasti.

Teknologian kehitys jatkuu talouden tilasta huolimatta. Erityisesti tekoälyn kehitys, mutta myös muu digitaalisen teknologian kehitys, vaatii asiakasorganisaatioilta jatkuvaa panostusta. Tästä johtuen arvioimme, että heikompikin talouden kehitys tarkoittaisi kuitenkin IT-palvelujen kysynnän positiivista kehitystä. 

Julkisella sektorilla kasvua ja hintakilpailua

Kesällä 2023 aloitti Suomessa uusi hallitus. Hallituksen politiikan yhtenä kärkenä olevat julkisen talouden sopeuttamiset venyttivät monen julkisen organisaation budjetointia vuoden lopussa, vaikuttaen myös joihinkin

IT-hankintoihin. Vuoden 2024 osalta IT- ja kehittämisbudjeteissa on nähtävissä joitakin, lähinnä yksittäisiä, kiristyksiä. 

Vuonna 2023 kiihtynyt hintakilpailu jatkuu vuoden 2024 puolelle. Arviomme mukaan kyse on kuitenkin edelleen poikkeusilmiöstä, joka heijastelee toimialan ylikapasiteettia. Muiden asiakasryhmien kysynnän tervehtyessä julkisen sektorin tarjonta ja kysyntä tasapainottuu. 

Arvioimme julkisen sektorin digi-investointien jatkuvan uuden hallituksen kaudella, perustuen hallitusohjelman kirjauksiin. Arvioimme näin ollen julkisen sektorin markkinan jatkavan maltillista kasvua vuonna 2024. 

Yksityisellä sektorilla odotetaan koronlaskua

Talouden epävarmuuden myötä tullut investointien varovaisuus alkaa synnyttää patoutunutta tarvetta yksityisellä sektorilla. Mielestämme selkeä korkokäänne kiihdyttäisi investointeja nopeasti.

Goforelle tärkeällä teollisuussektorilla on nähtävissä vaihtelua asiakkaiden tilanteissa. Osalla asiakkaista liiketoiminta kasvaa, osalla talouden hidastuminen ja geopoliittiset muutokset vaikuttavat suoremmin. Tämä näkyy asiakkaiden kyvyssä ja halussa investoida. 

DACH-alueella paljon aktiviteettia

DACH-alueen yleinen taloustilanne on vastaava kuin Suomessa. Heikommasta talouden syklistä huolimatta näemme paljon aktiviteettiä markkinoilla. Arvioimme tämän näkyvän positiivisena kehityksenä kuluvan vuoden aikana. 

Osaajamarkkina selkeästi helpottunut – toistaiseksi

IT-toimialan heikompi suoritus vuonna 2023 heijastui selkeästi osaajamarkkinaan. Heikentynyt osaajien kysyntä ja ilmapiirin muuttuminen varovaisemmaksi ovat kumpikin vaikuttaneet toimialan vaihtuvuuteen kokonaisuutena. Samalla myös palkkojen suurimmat nousupaineet ovat tältä erää ohi. 

Arvioimme vuonna 2024 osaajien saatavuuden säilyvän varsin hyvänä. Uskomme toimialan mahdollisen piristymisen nopeasti näkyvän jälleen kovenevana kilpailuna osaajista. Näkemyksemme mukaan tässä kilpailussa vahvoilla ovat yritykset, joilla on ollut kykyä huolehtia työntekijöistään myös vaikeammassa markkinassa. 

Goforen yleiset riskit ja epävarmuustekijät

Päälistasiirtymän listalleottoesitteen 2021 mukaan

COVID-19-pandemia on vaikuttanut ja sen odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessakin haitallisesti Suomen ja kansainvälisen talouden kehitykseen sekä yhtiön toimintaympäristöön;

Negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys sekä talouteen liittyvä epävarmuus Suomessa ja maailmalla voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja palveluiden kysyntään;

Mahdolliset muutokset Suomen julkisen sektorin IT-kehityksessä ja leikkaukset IT-hankkeiden budjeteissa saattavat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;

Kiristyvä kilpailu yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus voi laskea;

Yhtiö saattaa epäonnistua mahdollisissa liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen liittyvissä muutoksissa organisaatiossa ja toimintakulttuurissa;

Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä kansainvälistymisessä ja yrityskauppojen toteutuksessa;

Yhtiön maine ja yhtiöön liittyvät mielikuvat ovat yhtiön toimialalla tärkeitä kilpailuetuja ja mikäli yhtiö epäonnistuu maineensa hallinnassa, saattaa se vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan;

Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilökuntaa;

Työvoimaan liittyvien kustannusten nousu saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kokonaiskustannuksiin ja kannattavuuteen;

Yhtiön ja sen asiakkaiden IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yhtiön liiketoimintaa; ja

Asiakassopimusten ehtoihin, sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen ja sopimusten tulkintaan liittyvät riskit voivat johtaa korvaus- tai muihin vastuisiin tai riitautuksiin.

Vuosikertomuksen 2022 mukaan:

COVID-19 koronapandemian vaikutukset

Endemiaksi vuonna 2022 laantuneen koronaviruspandemian suorat vaikutukset Goforen liiketoimintaan pysyivät pieninä sekä julkisella että yksityisellä asiakassektorilla. Goforen sairauspoissaolot pysyivät korkeammalla kuin ennen koronaa ja vaikuttivat yhtiön kannattavuuteen keväällä 2022, mutta tapausten määrä ei noussut radikaalisti enää talven jälkeen. Goforelle relevanteilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla koronapandemialla oli vielä alkuvuonna suurempi välitön vaikutus, mikä näkyi Saksassa uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Pandemian myötä investoinnit digitalisaatioon nousivat yritysten tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodan tai maahan kohdistuvien rajoitteiden suora vaikutus Goforeen on edelleen pieni. Goforella ei ole toimintoja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Konfliktilla saattaa olla välillistä vaikutusta asiakkaiden liiketoimintariskien tai inflaation kautta. Nämä riskit vaikuttivat Goforen liiketoimintaan vähäisesti katsauskaudella, joten Gofore näkee tämän riskin matalana. Sodan aiheuttama epävarmuus ja sen mahdolliset markkinavaikutukset tulevat jatkumaan lähitulevaisuudessa.

Takaisin ylös