Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Gofore Oyj noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisten säädöksiä ja muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n voimassa olevia sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjetta.

Gofore Oyj:n hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen. Ohjeessa kuvataan yhtiön järjestyminen sisäpiirihallintoon, kerrotaan käytännöt sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden hallinnasta, liiketoimien ilmoitusvelvollisuudesta sekä kaupankäyntirajoituksista.

Organisaatio

Gofore Oyj:llä sisäpiirintiedonhallinnan organisoinnista sekä MAR-asetuksen, sisäpiiriohjeen ja muiden voimassa olevien sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta vastaa yhtiön sisäpiirivastaava.
Sisäpiirihallinnon tehtäviin kuuluvat mm. sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntilupien myöntäminen, ilmoitukset johtohenkilöille ja Finanssivalvonnalle sekä sisäinen ohjeistus ja neuvonta.

Johtohenkilöt

Gofore Oyj ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Gofore Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle Gofore Oyj:hin liittyvillä rahoitusvälineillä heidän lukuunsa tehdyt kaikki liiketoimet sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana tehdyillä liiketoimilla. Kaikille johtotehtävissä toimiville henkilöille ja heidän lähipiirilleen ilmoitetaan kirjallisesti heidän asemastaan ja velvollisuuksistaan. Gofore Oyj tarkistuttaa johtotehtävissä toimivilla henkilöillä lähipiiriluettelon tiedot säännönmukaisesti.

Gofore julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä Goforen rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut ilmoituksen liiketoimesta.  

Lisäksi Gofore julkistaa kaikki johtohenkilöiden yhtiön osakesäästöohjelmien puitteissa vastaanottamat osakepalkkiot.

Gofore Oyj on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Sisäpiiriluettelot

Gofore Oyj on päättänyt olla perustamatta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa.

Gofore Oyj ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista yhtiön hankkeista, jotka ovat sisäpiirintietoa. Hankekohtainen sisäpiiriluettelo perustetaan välittömästi, kun päätös sisäpiirihankkeen perustamisesta ja sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä on tehty. Hankekohtaiset sisäpiiriluettelot perustetaan yhtiön hallituksen tai toimitusjohtajan toimesta, ja niitä ylläpidetään Gofore Oyj:n sisäpiirihallinnon toimesta.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki sisäpiiritietoa saaneet henkilöt. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti hänen merkitsemisestään luetteloon, siihen liittyvistä velvollisuuksista, kaupankäynti-, ilmaisu- ja neuvontakielloista, seuraamuksista sekä hankkeen päätyttyä hankkeen päättymisestä ja velvollisuuksien lakkaamisesta.

Suljettu ikkuna

MAR-asetuksen mukaisesti ajanjakso, jonka aikana Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Gofore Oyj:n rahoitusvälineillä ennen yhtiön puolivuosikatsauksen, yhtiön toiminnan tulosta koskevien kvartaalitietojen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemisesta on 30 vuorokautta, ns. suljettu ikkuna. Suljettu ikkuna päättyy Gofore Oyj:n määräyksen mukaisesti toisena päivänä puolivuosikatsauksen, tai yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevien kvartaalitietojen taikka tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta.

Yhtiökohtainen kaupankäyntirajoitus eli laajennettu suljettu ikkuna

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen mukaisesti suljettua ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka osallistuvat puolivuosikatsausten ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä muihin yhtiön määrittelemiin henkilöihin, eli ns. laajennettu suljettu ikkuna. Laajennettu suljettu ikkuna tarkoittaa, että kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on ehdottomasti kiellettyä laajennetun suljetun ikkunan kohteena oleville henkilöille 30 päivää ennen puolivuosikatsauksen sekä yhtiön toiminnan tulosta koskevien kvartaalitietojen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisua ja päättyy toisena tulosjulkistamisen jälkeisen päivänä.

Lisätiedot

Lisätietoja sisäpiiriohjeeseen liittyen saa Gofore Oyj:n sisäpiirivastaavalta:
Kalle Mäki, , puh. +358 40 7028 471