Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 22.2.2024

Gofore Oyj:n hallitus päätti uusista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä konsernin avainhenkilöille ja suunnatusta osakeannista

Gofore Oyj
Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
22.2.2024 kl 12.15                                                                                        

 

Gofore Oyj:n hallitus päätti uusista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä konsernin avainhenkilöille ja suunnatusta osakeannista

Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt työskentelemään yhtiössä ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2024–2026 on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2024–2026. Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Goforen osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

  • Oikaistu liikevoittoprosentti (oikaistu EBITA%) vuosina 2024–2026 (50 %)
  • Konsernin liikevaihdon kasvu vuosina 2024–2026, mitattuna kumulatiivisesti (50 %) 

Ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 57 300 Gofore Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024–2026 noin 37 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lisäosakejärjestelmä 2024

Lisäosakejärjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita palkkiona Goforen osakkeita (lisäosakkeet) sijoittamalla ensin henkilökohtaisesti Goforen osakkeisiin. Lisäosakejärjestelmän palkkiot maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen vuonna 2027.

Lisäosakkeiden ansainnan edellytyksenä on, että osallistuja hankkii osakkeita yhtiön järjestämässä suunnatussa osakeannissa. Osallistujalla on mahdollisuus ansaita palkkiona yksi lisäosake jokaista osakeannissa hankittua osaketta kohden, jonka osallistuja on pitänyt omistuksessaan palkkion maksuun saakka.

Lisäosakejärjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 35 243 Gofore Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Lisäosakejärjestelmän kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Palkkioiden maksaminen

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja lisäosakejärjestelmän palkkiot maksetaan osittain Gofore Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet ovat tarkoitettu kattamaan osallistujille palkkioista aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksua, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Suunnattu maksullinen osakeanti lisäosakejärjestelmän kohderyhmälle

Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2023 antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 35 243 yhtiön hallussa olevaa osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lisäosakejärjestelmän kohderyhmän merkittäväksi. Yhtiöllä on painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, sillä osakeannin tarkoituksena on kannustaa kohderyhmää hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita osana lisäosakejärjestelmää.

Osakkeiden merkintäaika on 23.–27.2.2024. Osakkeiden merkintähinta on 22,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 15.2.–21.2.2024. Osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden hankinnan rahoittaminen lisäosakejärjestelmän yhteydessä

Osana lisäosakejärjestelmän toteuttamista Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt myöntää järjestelmään osallistuville henkilöille markkinaehtoisia korollisia lainoja yhtiön osakkeiden merkinnän rahoittamiseksi. Lainat on maksettava takaisin kokonaisuudessaan noin vuoden kuluttua lisäosakkeiden maksamisesta. Myönnettävien lainojen yhteenlaskettu enimmäismäärä on 800 000 euroa. 

Gofore Oyj
Hallitus

 

 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös