Blogi 30.5.2013

QPR EnterpriseArchitect- työkalulla tehokkuutta suhteiden hallintaan kokonaisarkkitehtuurityössä

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 11 vuotta sitten.

Kokonaisarkkitehtuuri (englanniksi Enterprise Architecture, EA)  on laaja käsite, jolle on muotoutunut erilaisia määritelmiä. Julkishallinnossa käytetään nykyään laajalti seuraavaa valtiovarainministeriön määritelmää: ”Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena.”

Kokonaisarkkitehtuurin ydin onkin nimenomaisesti niiden suhteiden määrittelyssä, jotka nivovat erilaiset elementit toimivaksi kokonaisuudeksi, eikä välttämättä aina niinkään yksittäisten elementtien detaljoidussa kuvauksissa. Jotta kuvaus voitaisiin suorittaa menestyksekkäästi, on löydettävä sopivat työvälineet ja menetelmät, joilla tämä suhteellisuus saadaan esitettyä.

Julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurityössä yleisesti pohjana käytettävät JHS 179 (julkisen hallinnon suositus 179) sekä Kartturi-malli tarjoavat kumpikin oletusarvoisena kuvausmenetelmänä Microsoft Excel pohjaisten lomakkeiden täyttämistä. Näiden lomakkeiden täyttö toimii sinänsä melko hyvin yksittäisten asioiden kuvaamiseen, mutta ei tarjoa ohjelmallista tukea elementtien liittämiseksi toisiinsa.

Toisaalta elementtien välisten suhteiden kuvaamiseen voidaan käyttää graafisia piirtotyökaluja kuten Microsoft Visio, mutta niillä ei saada mielekkäästi mallinnettua elementtien sisältöjä siten, että tätä tietoa voitaisiin jatkojalostaa.

Parhaimpaan lopputulokseen päästään käyttämällä varsinaisia kokonaisarkkitehtuurin mallinnukseen suunnitelluja työkaluja. Suomalaisen QPR Software Oyj:n kehittämä QPR EnterpriseArchitect on suhteellisen yksinkertainen ja helposti omaksuttava mallinnustyökalu, johon on saatavissa valmiiksi rakennettu Kartturi-mallipohja. Ohjelman käyttöliittymä on saatavissa myös suomenkielisenä. Näistä syistä johtuen tämä on erityisen sopiva työkalu julkishallinnossa suoritettavaan kokonaisarkkitehtuurityöhön.

Työkalun Kartturi-mallipohjan kuvauskielenä on monipuolinen ja laajalti käytetty ArchiMate-kuvauskieli. Tätä mallipohjaa voidaan myös helposti muokata, mikäli se ei joiltain osin täytä kulloistakin mallinnustarvetta.

Malleja voidaan luoda niin graafisina kaavioina kuin lomakemuotoisena esityksenäkin yksittäisiä kenttiä täyttämällä. Kaaviot auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia sekä mallinnusta suoritettaessa että malleja jälkikäteen tutkittaessa. Niihin voidaan tuoda erilaisia ArchiMate elementtejä ja näiden elementtien välille voidaan piirtää rakenteellisia suhteita, jotka heijastuvat automaattisesti lomakkeisiin.

Syötettyä tietoa voidaan tarkastella monista näkökulmista. Sillä saadaan muun muassa tuotettua erilaisia matriiseja. Esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluelementtien ja prosessielementtien välisistä suhteista saadaan automaattisesti aikaiseksi tietojärjestelmäpalvelut-prosessit -matriisi, mitä voidaan hyödyntää muutoksenhallinnassa. Matriisi kertoo mihinkä prosesseihin tietyn tietojärjestelmäpalvelun muuttaminen vaikuttaisi.

Työkalussa ja sen kartturipohjassa on kuitenkin myös omat puutteet ja rajoitteensa elementtien välisten suhteiden hallinnassa. Vakiokonfiguraatiossaan se ei erottele yhteyksien suuntia. Kaavioon voidaan esimerkiksi piirtää käyttösuhde elementtien A ja B välille, mutta elementtien attribuuteista ei käy ilmi se, käyttääkö elementti A elementtiä B vai onko tilanne päinvastainen. Onneksi tämä puute on mallintajan korjattavissa kartturipohjaa editoimalla. Toinen ja astetta vakavampi puute liittyy identtisten suhteiden kuvaamiseen useammassa eri kaaviossa. Käytettäessä suhteet automaattisesti kaavioista lomakkeille vievää relaatiomallinnusta ei identtistä suhdetta voi esiintyä useammassa kaaviossa. Siis jos esimerkiksi prosessissa X mallinnetaan, että se käyttää tietojärjestelmäpalvelua A, jonka toteuttaa tietojärjestelmä B ei prosessissa Y voi enää esittää tätä A:n ja B:n välistä suhdetta, vaikka se tähänkin liittyisi.

QPR EA työkalua voi käyttää myös palvelinpohjaisesti. Tämä mahdollistaa saman mallin yhdenaikaisen työstämisen useamman mallintajan toimesta. Tätä palvelimelle tuotettua mallia päästään tarkastelemaan myös erillisen portaalinäkymän kautta. Portaalin kautta tarkasteltuna mallia voidaan suodattaa erilaisin suodattimin ja näin saadaan poimittua tiedosta kulloinkin oleelliset osuudet. Portaalin käyttö on myös, jos mahdollista, vieläkin helpompaa kuin itse QPR EA työkalun käyttö ja se mahdollistaakin tehdyn arkkitehtuurityön tarkastelun laajemmalle joukolle. Tämä varmistaa osaltaan sitä, että tuotettu kokonaisarkkitehtuurikuvaus ei jää pölyttymään jonkin järjestelmän uumeniin vaan se tullaan ottamaan hankkeissa käyttöön.

Takaisin ylös