Blogi 31.1.2024

Eettisen digitalisaation tekijät: Goforella eettinen näkökulma on avain lisäarvon tuottamiseen

Osaaminen

Olemme Goforella jo vuosia puhuneet itsestämme eettisen digitalisaation pioneereina. Tänä vuonna haluamme entistä konkreettisemmin avata sitä, mitä se meille tarkoittaa.  

Eettinen digitalisaatio ei ole meille pelkästään lakien ja asetusten noudattamista, vaan se on juurtunut syvälle yrityksen arvoihin ja kulttuuriin. Gofore on aina halunnut toimia niin sanotusti hyvien puolella ja luoda positiivista vaikutusta maailmaan. Meille on tärkeää, että pelkän vahingoittavan toiminnan välttämisen lisäksi pystymme edistämään elämänlaatua parantavaa digitalisaatiota. 

Ylätasolla eettisen digitaalisen maailman rakentaminen tarkoittaa meille esimerkiksi osallistamista, läpinäkyvyyden vaatimista, sisäänrakennettua vastuullisuutta, erilaisten kehysten ja raportointimallien hyväksymistä ja mahdollisesti jopa rakentamista, vahvoja yritysarvoja yrityskulttuurin perustana, sekä rohkeutta johtaa keskustelua. 

Konkreettisemmin Goforen sitoutuminen eettisyyteen realisoituu arjen työssä sekä vaikuttavissa digitaalisen yhteiskunnan ja älykkään teollisuuden asiakasprojekteissa, joiden kautta jätämme jälkemme ympäröivään maailmaan yhdessä eri toimialoilla toimivien asiakkaidemme kanssa.

Käytännössä eettisen digitaalisen maailman rakentaminen voi tarkoittaa siis esimerkiksi tietoturvaa, saavutettavuutta, raskaan teollisuuden vihreän siirtymän tukemista, tekoälyä ja automaatiota, sähköistymistä ja ESG-konsultointia. 

Yhteistyö Goforen sisällä tuo synergiaa eettisen digitalisaation toteutumiseen

Asiakasprojekteissa kokonaisvaltainen eettinen näkökulma on avainasemassa. Yhteistyö Goforen sisällä toimiikin olennaisena synergian tuojana eettisen digitalisaation toteutumisessa. Kasvavan integroituvan palvelutarjoamamme avulla pystymme tukemaan laajemmin asiakkaidemme tuotanto- ja palveluprosessia sekä niiden elinkaarta, ja kehittämään näin myös asiakkaidemme liiketoiminnan eettisyyttä. 

Esimerkiksi johdon konsultoinnin avulla pystymme tuomaan eettiset näkökulmat johtotasolle jo alkuvaiheessa, minkä jälkeen ne soljuvat luontevasti käytännön toteutukseen ja kehitystyöhön. Integroimalla muotoilun vahvasti osaksi kehitystyötä pyrimme huolehtimaan teknologian, datan ja tekoälyn eettisestä ja saavutettavasta hyödyntämisestä. 

Testaus- ja tietoturvatoimintamme ovat puolestaan keskeisessä roolissa varmistamassa rakentamiemme palveluiden korkean laadun ja turvallisuuden. Laadunvarmistuksen avulla pystytään mahdollistamaan myös tehokkaampi ja sitä kautta kestävämpi työskentely, kun virheet tunnistetaan jo kehitysvaiheessa. Näin minimoidaan uudelleentekeminen ja pienennetään hiilijalanjälkeä samalla kun huolehditaan korkeasta käyttäjätyytyväisyydestä. 

Myös muutosjohtamisen rooli korostuu eettisyyden edistämisessä. Sen voimin pidetään ihmisistä huolta muutoksen aikana ja luodaan muutoskyvykkyyttä, joka takaa uusien ajattelu- ja toimintatapojen juurtumisen. Goforella muutosjohtamisosaamista onkin alettu hyödyntää monipuolisesti erilaisissa projekteissa. 

Eettisen digitalisaation hyödyt ovat moniulotteisia 

Innostus eettiseen digitalisaatioon pitäisi toki syntyä jo pelkästään siitä, että sen avulla pyritään luomaan parempaa maailmaa ja yhteiskuntaa. Teknologia on yksi merkittävistä tekijöistä, joiden avulla ihmiskunta pystyy ratkaisemaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä monimutkaisia haasteita. Eettiseen digitalisaatioon liittyy kuitenkin monia muitakin konkreettisia hyötyjä. 

Eettisten valintojen myötä ei ainoastaan vähennetä negatiivisia ympäristövaikutuksia, vaan pystytään myös muun muassa säästämään kustannuksia ja rakentamaan kestävämpää kasvua. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on energiaintensiivisten palveluiden vieminen pilveen. Lisäksi eri sidosryhmien, kuten kuluttajien ja sijoittajien, tietoisuus eettisyydestä ja kestävästä kehityksestä lisääntyy koko ajan. Näemmekin niiden nousevan keskeisiksi liiketoimintavaikuttimiksi ja kilpailutekijöiksi, luoden vahvaa pohjaa myös asiakassuhteille. 

Aito eettiseen digitalisaatioon sitoutuminen on tärkeää myös työnantajamielikuvan kannalta. Etenkin nuoremmat sukupolvet arvostavat kasvavassa määrin eettisesti toimivia organisaatioita, ja organisaation eettiset arvot saattavat vaikuttaa vahvasti heidän päätökseensä hakeutua kyseisen organisaation palvelukseen. Itsekin olemme sitä todistaneet. 

Nykyajan ongelmat, kuten geopoliittiset haasteet ja turvallisuusympäristön muutos, ovat hyvin näkyviä meille jokaiselle. Osittain tämän takia myös ihmisten tarve tehdä merkityksellistä työtä ja vaikuttaa asioihin on kasvanut, mikä näkyy heidän sitoutumisessaan. Eettinen toiminta ja vastuullisuus luo merkityksellisyyden tunnetta päivittäiseen työhön, etenkin vaikuttavien projektien parissa työskennellessä. Eettinen toiminta siis lisää sekä organisaation veto- että pitovoimaa, etenkin kun se on aitoa ja arvopohjaista. 

Eettinen kyvykkyys kilpailutekijänä digiosaajille 

Väitämme, että eettinen kyvykkyys on osaajille merkittävä etu nykyajan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Organisaatioiden odotetaan kiinnittävän yhä enemmän huomiota siihen, miten teknologisia ongelmia pystytään ratkomaan eettisesti ja kestävästi. Vaikka organisaation eettiset periaatteet määritelläänkin usein johtotasolla, nousee osaajien eettinen kyvykkyys ratkaisevaan asemaan periaatteiden käytäntöön viemisessä. 

Kyse ei siis ole pelkästään eettisten näkökohtien ymmärtämisestä, vaan kyvystä tuoda eettisyys osaksi jokapäiväistä työtä, tarjoten työstettävälle projektille merkityksellisen ja liiketoiminnallisesti kriittisen silauksen. Eettistä kyvykkyyttä ajatellen myös ihmisnäkökulma on keskeinen, etenkin jos osaaja toimii konsulttina asiakasrajapinnassa.

Vaikka määrälliset mittarit, kuten projektin aikataulu, ovatkin olennaisia, liittyy todellinen laatu asiakkaan sekä asiakkaan asiakkaan kokemukseen ja luottamukseen. Laadun tunne syntyy onnistuneesta haasteiden käsittelystä sekä rehellisestä ja kunnioittavasta kommunikaatiosta asiakkaan kanssa.

Laatua on myös kyky tuottaa lisäarvoa. Eettinen digitalisaatio on terminä vielä tuntemattomampi kuin esimerkiksi kestävä kehitys tai tekoäly. Myös sen suoria liiketoimintahyötyjä ja vaikuttavuutta voi olla välillä vaikeampi tunnistaa ja perustella. Osaajissa arvostetaankin yhä enemmän kykyä konkretisoida abstraktejakin kokonaisuuksia ja sitä kautta oivalluttaa muita.  

Kutsumme teidät mukaan kanssamme kehittämään eettistä digitalisaatiota! Se on konkreettisia tekoja kohti kestävämpää maailmaa. 

Kirjoittajat ovat Goforen liiketoimintajohtajia. 


Tutustu aiheeseen lisää:

eettinen digitalisaatio

Elja Kirjavainen

Director of Digital Transformation

Harri Laukkanen

Director of Industrial Digitalisation

Juha Virtanen

Director of Digital Services Development

Miika Nurminen

Director of Digital QA and Cybersecurity

Tatu Hautala

Managing Director Gofore Germany

Takaisin ylös