Yliopistojen yhteenliittymä

Erikoistuvan lääkärin oppimisen tukeminen

ELSA-palvelu auttaa erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä heidän opintojensa suunnittelussa ja seurannassa.

Haaste

Projektin lähtökohta

Lääkärin perusopinnot kestävät noin kuusi vuotta ja johtavat lääketieteen lisensiaatin tutkintoon.

Perusopintojen jälkeen neljä lääkäriä viidestä jatkaa erikoistumalla – esimerkiksi kirurgian, psykiatrian, silmätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäreiksi. Kouluttautuminen suoritetaan pitkälti töitä tehden. Erikoislääkärikoulutusta annetaan Suomessa viidessä lääketieteellisessä yliopistossa: Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa, joista valmistuu vuosittain yhteensä n. 700 erikoislääkäriä ja n. 30 erikoishammaslääkäriä.

Viime vuosina erikoislääkärikoulutusta on kehitetty, yhtenäistetty ja uudistettu. Erikoistuva lääkäri ottaa entistä suuremman vastuun omasta oppimisestaan ja sen dokumentoinnista.  Ohjaukseen osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat erikoistuvan lääkärin edistymistä suhteessa opetussuunnitelmaan sekä toimipaikan ja erikoistujan omiin osaamistavoitteisiin. Erikoistujan, kouluttajalääkärin ja muiden ohjaajien välinen saumaton yhteistyö ja sujuva vuorovaikutus ovat osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen edellytys.

Ratkaisu

ELSA-palvelu tukee kaikkia erikoistumisen avainkohtia

Tätä yhteistyötä tukemaan on luotu ELSA-palvelu. Gofore vastasi verkkopalvelun määrittelystä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja myös jatkokehittämisestä ja ylläpidosta yhdessä yliopistojen opintohallintojen kanssa.

Erikoistuva lääkäri pystyy helposti seuraamaan saamiaan arviointeja, palautetta ja käytyjä koulutuksia sekä päivittämään henkilökohtaista koulutussuunnitelmaansa.

ELSA-palvelun tunnistettuja jatkokehitysmahdollisuuksia ovat palvelun laajentaminen YEK-koulutukseen sekä mahdollisesti tulevaisuudessa tohtorinkoulutukseen.

Tuettu itseohjautuvuus

Erikoistuminen on ohjauksella tuettua itseohjautuvaa työssäoppimista.

Suunnittelun tarve

Erikoistuminen ja erikoistumisen ohjaaminen ovat molemmat tavoitteellista toimintaa, jonka erikoistuja ja ohjaaja suunnittelevat yhdessä.

Näkyväksi tekeminen

Osaamisen karttuminen tehdään näkyväksi havainnointiin perustuvan arvioinnin avulla.

Dokumentointi

Erikoistuja vastaa arvioinnin dokumentoinnista yhdessä arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa.

Yhteistyön mahdollistaminen

Onnistuneen koulutuksen edellytys on kaikkien toimijoiden saumaton yhteistyö.

Palvelun käyttäjät tärkeimpänä osana kehitystyötä

Vain ottamalla käyttäjät mukaan verkkopalveluiden kehitystyöhön, voidaan palveluista saada käyttäjille ja siten myös palvelun omistajalle oikeasti hyödyllisiä. Elsa-palvelun suunnittelussa tärkeimmässä roolissa ovatkin olleet palvelun käyttäjät. Käyttäjiä on osallistettu jatkuvasti eri tavoin eri vaiheissa projektia. Näin on varmistettu palvelun tarjoama korkein mahdollinen hyöty eri käyttäjärooleille kaikissa erikoistumisen vaiheissa.

Ennen varsinaisen toteutusprojektin alkua palvelulle luotiin visio palvelumuotoilun keinoin. Käyttäjänäkökulmaa tarkennettiin mm. määrittelemällä erikoistujan moninainen polku erikoisalan valinnasta aina valmiiksi erikoislääkäriksi. Palvelumuotoilu paljasti ongelmat erikoistumisessa Elsaa edeltäneeltä ajalta. Myös palvelun lukuisat käyttäjäroolit määriteltiin jo palvelumuotoiluvaiheessa.

Palvelumuotoiluprojektin jälkeen tarkempi käyttöliittymäsuunnittelu toimi toteutuksen pohjana. Suunniteltuja toimintoja ja käytettävyyttä varmistettiin lukuisin käytettävyystestein, joita järjestettiin eri käyttäjäryhmille.

Käyttäjille luotiin heti projektin alussa helppo tapa antaa palautetta palvelusta koska tahansa, ja palautteiden avulla palvelusta saatiin entistä parempi. Palautetta kerätään edelleen.

Palvelun pilottivaiheessa järjestettiin myös laajempi kyselytutkimus, jossa käyttäjät arvioivat sitä, kuinka Elsa-palvelu huomioi lääkärikoulutuksen erikoisalojen erityispiirteet sekä tukee erikoistumista, kouluttamista tai vastuuhenkilönä toimimista. 

Käyttäjille luotiin heti projektin alussa helppo tapa antaa palautetta palvelusta koska tahansa, ja palautteiden avulla palvelusta saatiin entistä parempi. Palautetta kerätään edelleen.

Ratkaisuarkkitehtuuri

Yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä ratkaisu

Elsa-palvelun käyttäjämäärät huomioiden ratkaisuarkkitehtuurista päädyttiin tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja helposti ylläpidettävä. Alustaksi valittiin AWS (Amazon Web Services) sen luotettavuuden ja tunnettavuuden vuoksi. Olennaisina osina arkkitehtuurin suunnittelussa oli palvelun toimintavarmuus, tietojen käsittely tietoturva huomioon ottaen ja sujuvan suorituskyvyn varmistaminen.

Teknisesti palvelu koostuu kolmesta keskeisestä osasta: verkkosivusta, taustapalveluista ja tietokannasta. Verkkosivun julkaisemiseen soveltuvin vaihtoehto oli jakaa sivut staattisesti S3-dokumenttivaraston kautta. Taustapalvelut sen sijaan haluttiin kontteihin, jolloin niitä pystytään hallitsemaan ja skaalaamaan helposti käyttötarpeen mukaan ilman erillisiä palvelimia. Tätä varten hyödynnettiin AWS:n Elastic Container Service palvelua. Tällä myös huolehditaan toimintavarmuudesta, koska ECS pystyy toipumaan mahdollisista virhetilanteista ja huolehtii taustapalveluiden saatavuuden. Taustapalveluiden lokit kootaan AWS:n CloudWatch:iin, josta niistä poimitaan erikseen esimerkiksi mahdolliset palvelun virhelokit ylläpitoa varten. Tietokannaksi valittiin AWS:n Relational Database Service:n tarjoama PostgreSQL, joka yksinkertaistaa huomattavasti tietokannan ylläpitoa ja auttaa hyvän tietoturvan varmistamisessa.

Tietoturvasta huolehditaan minimoimalla pääsy AWS:n palveluihin. Julkiverkkoon näkyy vain verkkopalvelun käyttämät staattiset sivut ja taustapalvelut. Taustapalveluiden rajapinnoista suurin osa on vahvan tunnistautumisen takana, jolloin käyttöoikeuksia pystytään hallitsemaan helposti. Tietokantaan pääsy on ainoastaan taustapalveluilla ja ylläpitäjillä AWS:n System Manager (SSM) palvelun kautta. Tietokannasta on myös salattu kaikki arkaluontoinen data. Taustapalveluiden tarvitsemien salaisuuksien hallintaan on hyödynnetty AWS:n Parameter Store:a, jolloin mitään salaisuuksia ei tarvitse konfiguroida suoraan taustapalveluille. Elsa on rakennettu kokonaan avoimena lähdekoodina, jolloin kuka tahansa voi käydä katsomassa toteutusta kooditasolla.

AWS ympäristöt rakennettiin kokonaisuudessaan koodina Terraformtyökalulla, jolloin eri ympäristöjen pystytys on helposti toistettavissa ja toimintavarmempia. Näin pystytään varmistamaan, että pilviympäristön ylläpidossa ei ole mitään käsin tehtyjä konfiguraatioita, joista ei jää mitään jälkeä. Sekä infrastruktuurin että Elsa-palvelun julkaisemiseen eri ympäristöihin hyödynnettiin Azure DevOps -työkalua, jolla halutut muutokset koodiin saadaan helposti automatisoitua. Tällä myös varmistetaan, että mikään koodimuutos ei riko palvelussa mitään, koska ennen julkaisua muutosten pitää läpäistä palvelua varten luodut testit. Samalla myös tarkistetaan käytössä olevien kirjastojen tietoturva OWASP:n tunnettujen haavoittuvuuksien listaa vasten.

 

Avainlukuja

  • 600 erikoistumista ohjaavaa lääkäriä
  • 50 erikoisalaa
  • 5 yliopistoa ympäri Suomea

Ota yhteyttä

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös