Tiedote

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskehitys jatkui, vuoden 2018 ohjeistusta tarkennettu

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskehitys jatkui, vuoden 2018 ohjeistusta tarkennettu

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.8.2018 KLO 9.00


Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton):
Vahva tuloskehitys jatkui, vuoden 2018 ohjeistusta tarkennettu

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 24,69 milj. euroon, kasvua 10,32 milj. euroa eli 71,85 % (14,37 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,92 milj. euroa (2,60 milj. euroa) ollen 15,86 % (18,07 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 3,82 milj. euroa (2,55 milj. euroa) ollen 15,46 % (17,72 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,53 milj. euroa (2,50 milj. euroa) ollen 14,31 % (17,39 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos oli 2,75 milj. euroa (2,01 milj. euroa), liikevaihdosta 11,15 % (13,97 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa
 • Henkilöstömäärä kasvoi noin 28,2 % yhteensä 423 henkilöön (330)Näkymät tilikaudelle 2018

Yhtiön hallitus on tarkentanut ohjeistusta, ja yhtiö odottaa tilikauden 2018 liikevaihdoksi 48-52 milj. euroa (aiemmin 46-52 milj. euroa).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15-25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Avainluvut

Raportoidut      
1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-6/2018 1-6/20171 20171
Liikevaihto 24 691 14 368 33 950
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 71,9   82,4
Käyttökate (EBITDA) 3 915 2 596 5 817
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 15,9 18,1 17,1
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 817 2 546 5 691
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 15,5 17,7 16,8
Liikevoitto (EBIT) 3 532 2 499 5 359
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 14,3 17,4 15,8
Tilikauden voitto 2 752 2 008 3 319
Oikaistu tilikauden voitto2 3 037 2 108 4 778
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,21 0,19 0,28
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,20 0,41
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna)3 12 948 800 10 560 000 12 948 800
Omavaraisuusaste, prosenttia 60,2 36,1 60,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia -31,1 6,6 -47,3
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia4 30,2 75,6 30,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia4 31,4 58,4 22,5
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE5 373
Alihankinta keskimäärin, FTE6 46
Henkilöstön määrä
katsauskauden lopussa
423  

330
374
         

Ellei toisin mainita, tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuluvut sisältävät toukokuussa 2017 ostetun Leadin Oy:n luvut 1.6.2017 alkaen.

1 Leadin Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen.
2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.
3 Osakeantikorjauksella tarkoitetaan lokakuussa 2017 ennen listautumista tehtyä osakekannan uudelleen jakautumista.
4 Annualisoitu.
5 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
6 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Puolivuosikatsaukseen 2018 on mukaan otettu vuoden 2017 pro forma -tuloslaskelman luvut vertailtavuuden parantamiseksi. Pro forma -laskelmat esitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä, 3.11.2017 julkaistussa, listalleottoesitteessä.

Pro forma1      
1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-6/2018 1-6/2017 2017
Pro forma -liikevaihto   24 691 17 740   37 322
Pro forma -käyttökate (EBITDA)   3 915 3 386   6 607
Pro forma -käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia   15,9 19,1   17,7
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)   3 817 3 322   6 468
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia   15,5 18,7   17,3
Pro forma -liikevoitto (EBIT)   3 532 3 038   5 898
Pro forma -liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia   14,3 17,1   15,8
Pro forma -tilikauden voitto   2 752 2 379   3 683
Oikaistu pro forma -tilikauden voitto2   3 037 2 721   5 380
Oikaistu osakekohtainen pro forma -tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa   0,23 0,26   0,46

1 Taulukossa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2017 ja 1.1.-31.12.2017. Pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin Oy:n osto olisi tapahtunut 1.1.2016. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Leadin Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen.
2 Oikaistulla pro forma -tilikauden voitolla tarkoitetaan pro forma -tilikauden voittoa lisättynä pro forma -liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.

Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi tammi-kesäkuun 2018 kehitystä

Jatkoimme katsauskaudella yli kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti jatkunutta kannattavaa kasvuamme. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuosikaudella peräti 72 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Pro forma -lukuihin verrattuna kasvu oli 39 %. Onnistuimme siis kasvamaan erinomaisesti myös orgaanisesti.

Henkilöstömäärämme kasvoi 28 % vuoden takaisesta, mitä on pidettävä hyvänä onnistumisena, ottaen huomioon markkinoiden tilanteen työntekijöiden rekrytoinnin suhteen. Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri on auttanut meitä rekrytoimaan erinomaisia osaajia, työntekijöiden osallistuessa rekrytointi- ja henkilöiden vastaanottoprosessiin. Palvelumme kattavat laaja-alaisesti digitalisaation asiantuntijapalveluita, joten yksittäisiin osaamisiin liittyvä työntekijäpula ei ole merkittävässä määrin haitannut kasvuamme. Orgaaniseen kasvuun vaikutti myös kasvanut alihankinnan käyttömme. Alihankinnalla tuotettujen asiantuntijapalvelujen osuus oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla noin 16 % konsernin liikevaihdosta.

Kevättä on leimannut voimakas sisäinen kehittäminen. Yhtiömme muuttui viime vuoden aikana monilta osin. Teimme ensimmäisen yritysostomme (Leadin Oy) ja myös nopeahkon fuusion, minkä myötä yhtiöstämme muodostui kansainvälisesti toimiva ja selvästi aiempaa monimuotoisempi konserni. Samaan aikaan myös kasvoimme orgaanisesti voimakkaasti. Kun tämän lisäksi samana vuonna listauduimme, yhtiön on pitänyt uudistua ja oppia uusia asioita hyvin nopeaan tahtiin – niin operatiivisesti kuin hallinnollisestikin. Kevään aikana voimakkaan kasvuvaiheen aiheuttamaa velkaa on onnistuttu kuromaan umpeen, samalla valmistautuen tulevaan kasvuun.

Kannattavuutemme oli katsauskaudella hyvällä tasolla, EBITA-liikevoiton ollessa 3,8 milj. euroa (15,5 % liikevaihdosta). Suhteellinen kannattavuus vastaa sekä yhtiömme totuttua tasoa edellisvuosilta että pidemmän aikavälin tavoitettamme, jääden kuitenkin vuoden 2017 ensimmäisen puolivuosikauden tasosta. Goforen kaltaisessa huippuosaavassa, itseohjautuvassa ja hukkaa karttavassa organisaatiossa on mahdollista saavuttaa muuta markkinaa parempi kannattavuus. Pyrimme kehittämään jatkossakin yhtiön sisäistä kollektiivista ymmärrystä kannattavuuteen vaikuttavista seikoista sekä edelleen parantaa tilannetiedon läpinäkyvyyttä. Kannattavuuden laskua selittää osin myös alihankinnan suhteellisen osuuden kasvaminen.

Asiakaskysyntä Suomessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla jatkui erittäin suotuisana koko katsauskauden ajan. Panostukset digitaaliseen muutokseen vaikuttivat kasvavan sekä nykyisessä että potentiaalisessa asiakaskunnassamme.

Kevään aikana olemme tehneet Goforella strategiatyötä sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Voimakkaasti kehittyvässä yhtiössä strategiatyön tuleekin olla jatkuva prosessi, ottaen syötteitä ulkopuolelta ja mukauttaen yhtiön toimintaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Työn aikana on selvinnyt, että millainen me, kaikista muutoksista huolimatta, jatkossakin haluamme olla.

Haluamme olla:

 1. Kasvava ja kannattava
  Tavoittelemme jatkuvaa orgaanista ja yritysostoin tapahtuvaa kasvua, kannattavasti.

 2. Kehittyvä ja uudistumiskykyinen
  Haluamme alati kehittyä yhtiönä, yhteisönä ja yksilöinä. Haluamme mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä yhtiön jatkuvan uudistumisen että yksilöiden kehittymisen.

 3. Vaikuttava
  Haluamme että palveluillamme ja osaamisellamme on vaikutusta asiakkaillemme, yhteiskuntaan sekä valittujen toimialojen kehittymiseen. Haluamme pilotoida uutta työkulttuuria ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä, osana organisaatioiden muutosprosessia.

 4. Kansainvälinen
  Haluamme olla aidosti kansainvälinen ja kansainvälisesti merkityksellinen yhtiö.

Strategiatyömme jatkuu syksyn aikana näihin teemoihin liittyvien menestystekijöiden sekä kehittämishankkeiden parissa.

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2018
 
Liikevaihto

Gofore-konsernin liikevaihto kasvoi 71,85 % vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 24,69 milj. euroon voimakkaan orgaanisen kasvun ja edellisvuoden vertailukaudella tapahtuneen Leadin Oy:n yritysoston myötävaikuttaessa.

Liikevaihto kehittyi katsauskauden aikana seuraavasti:

Kuukausi 
(2018)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2017)1
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE2
Alihankinta, FTE3
Kesäkuu 4,1 (3,2) 423 20 405 50
Toukokuu 4,4 (3,3) 413 21
(+ helatorstai)
389 47
Huhtikuu 4,0 (2,6) 397 20 377 41
Maaliskuu 4,2 (3,3) 392 21 366 49
Helmikuu  3,8 (2,7) 386 20 354 45
Tammikuu  4,1 (2,7) 377 22 346 42

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. Sulkeissa, edellisen vuoden vertailussa, esitetään tammi-toukokuun osalta Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto.
2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen
 
Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,92 milj. euroa eli 15,86 % liikevaihdosta.
 
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,82 milj. euroa eli 15,46 % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,53 milj. euroa eli 14,31 % liikevaihdosta.

Konsernin muodostumiseen johtaneissa järjestelyissä taseeseen syntyi liikearvoa noin 5,69 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Vertailukauden kuluihin ei sisälly koko ajalta vuoden 2017 aikana muodostetusta konsernista aiheutuvia kuluja eikä konserniliikearvon poistoa.

Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 13,31 milj. euroa eli 53,90 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat pääasiassa henkilöstömäärän kasvun myötä. Konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 3,86 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.


Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 30,97 milj. euroa (18,04 milj. euroa).

Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta, listautumisannissa kerätyistä varoista sekä tehdystä yritysjärjestelystä.

Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2018 oli 60,19 % (36,01 %) ja nettovelkaantumisaste -31,10 % (6,59 %). Liikearvon määrä taseessa oli 5,08 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -0,59 milj. euroa. Negatiivinen liiketoiminnan rahavirta on pääosin seurausta myyntisaamisten melko voimakkaasta kasvusta (katsauskaudella kasvua 2,66 milj.).

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 9,96 milj. euroa. Korollista velkaa oli 4,22 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista. Tästä 3,15 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,07 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Yhtiö on maksanut huhtikuussa 2018 sen aikaiseen kokoluokkaan perustuvan palkkasumma-arvion mukaisesti TyEL-maksua työeläkeyhtiölleen koko vuodelta ennakkoon korkohyödyn saamiseksi.


Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on digitalisaation asiantuntijayritys. Konserni tuottaa asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa ja Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat digitaalisen muutoksen johtamiseen, palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen konsultointiin ja pilvikapasiteetin tarjontaan.

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL ja Erofog Oy (ei liiketoimintaa).

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 423 henkilöä, joista 395 työskentelee Suomessa. Suomessa yhtiöllä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Ulkomailla sijaitsevat toimipisteet ovat Swanseassa Isossa-Britanniassa, Münchenissä Saksassa sekä Madridissa Espanjassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 93 henkilöllä. Tämä on 28,2 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson lopussa (330). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 399 henkilöä.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, talousjohtaja; Topi Koskinen, operatiivinen johtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Erkki Salminen, johtaja, kulttuuri ja osaamiset; Mikael Nylund, liiketoimintajohtaja, johdon konsultointi ja M&A; Ville Tuominen, johtaja, kv-liiketoiminta; Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä Kristiina Härkönen, liiketoimintajohtaja, pilvipalvelut.

Konsernin hallituksen muodostavat 27.3.2018 alkaen Ali U. Saadetdin (Hpj.), Sami Somero, Anne-Mari Silvast, Kristiina Michelsson sekä Mika Varjus.

Konsernirakenteen muutokset

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 27.3.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2017 päätettiin maksaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 1 942 320 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2018 ja maksupäivä 10.4.2018.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadetdin, Sami Somero ja Anne-Mari Silvast sekä uusina jäseninä Kristiina Michelsson ja Mika Varjus. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Teemu Suoniemi, KHT.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 294 880 yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.10.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 294 880 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Kesäkuun 2018 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 12 948 800. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita.

Yhtiöllä oli 2 456 rekisteröityä osakkeenomistajaa kesäkuun 2018 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa yhtiön osakkeista oli katsauskauden päättyessä 44 865. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 24 065 ja niiden osuus osakekannasta oli noin 0,2 %.

Tammi-kesäkuussa 2018 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE. 

Kesäkuun 2018 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 112 266 096 euroa. Osakkeen kurssi nousi edellisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 23,7 % ja kesäkuun viimeisen päivän päätöskurssi oli 8,67 euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 8,27 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 9,69 euroa ja alin 7,00 euroa.

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 249 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 30.6.2018. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 114 191 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 990 035,97 euroa.

Lisäosakeohjelmaa ei ollut 30.6.2017. Tilikauden päättyessä 31.12.2017 vastaavat määrät olivat 253 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 115 436 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.201830.6.2018 välisenä aikana solmitusta työsopimuksesta. Kaikki osakkeet luovutetaan samanaikaisesti syksyllä 2018. 

Edellä mainitun aikavälin keskikurssin perusteella yhtiön hallitus on vahvistanut allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 73 920,42 euroa.

Hallitus ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnittelevansa konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamista. Osakesäästöohjelman puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Hallituksen tarkoituksena on, että osakesäästöohjelma käynnistyisi vuoden 2018 aikana. 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2018

Tammi- kesäkuu 2018 Osakevaihto kpl Arvo yhteensä Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymi-painotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 186 117 1 539 523 9,69 7,00 8,27 8,67
             


  30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017*
Markkina-arvo, euroa 112 266 096 90 771 088 N/A
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 456 2 555 N/A

 * Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 16.11.2017.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä aloitettiin helmikuussa vuonna 2017 toiminnan kehittämiseen tähtäävä, Tekes-rahoitettu Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (”KAKADU”) -hanke. Hanke rakentuu visiolle mahdollisimman digitaalisesta Goforesta.

Hankkeen ydin on toiminnan seuraamiseksi kehitettävä järjestelmäkokonaisuus Hohto++.  Järjestelmä seuraa liiketoiminnan kannalta merkittäviä seikkoja, kuten esimerkiksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, myyntiä ja resursointia, ja se voidaan mahdollisesti lanseerata kaikkien saataville SaaS-palveluna myöhemmin.

KAKADU-hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 778 000 euroa. Tekesin avustus on maksimissaan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista. KAKADU-hanke päättyy 31.10.2018.

Yhtiössä ei ole vuoden 2018 aikana ollut muuta merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, eikä konsernitaseeseen ole tästä johtuen tehty aktivointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön 3.11.2017 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Näissä ei ole tapahtunut esitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia. 

 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liikevaihto ajanjaksolla 1.7.31.7.2018 oli 2,2 milj. euroa (2017: 1,3 milj. euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli 419 henkilöä. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteettia kuvaava Full Time Equivalent (FTE) oli 400, ja alihankinnan FTE 24.

Kuukausi 
(2018)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2017)1
Henkilöstö-
määrä 
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa 
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE2
Alihankinta, FTE3
Heinäkuu 2,2 (1,3) 419 22 400 24

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. Sulkeissa, edellisen vuoden vertailussa, esitetään tammi-toukokuun osalta Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto. 
2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kasvustrategian tukemiseksi yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen uuden toimipisteen avaamisesta Turkuun.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Vuoden 2019 taloudellisten katsausten julkaisuaikataulusta tiedotetaan vuoden 2018 lopulla. 

TAULUKKO-OSA

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto   24 691    14 368    33 950 
Liiketoiminnan muut tuotot   223    92    306 
Materiaalit ja palvelut -3 827  -1 571  -4 152 
Henkilöstökulut -13 307  -8 076  -18 867 
Poistot ja arvonalentumiset -383  -98  -458 
Liiketoiminnan muut kulut -3 864  -2 216  -5 421 
Liikevoitto   3 532    2 499    5 359 
Rahoitustuotot/kulut netto   15  -65  -1 172 
Voitto rahoituserien jälkeen   3 547    2 434    4 187 
Tilinpäätössiirrot   –    –  -2 
Tuloverot -795  -426  -866 
Tilikauden voitto/tappio   2 752    2 008    3 319 

Käyttökate

1 000 euroa 1-6/2018 1-6/2017 2017
Liikevoitto (EBIT)   3 532    2 499    5 359 
Liikearvopoistot   285    47    332 
Muut suunnitelmanmukaiset poistot   98    50    126 
Arvonalentumiset   –    –    – 
Käyttökate (EBITDA)   3 915    2 596    5 817 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja, jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
VASTAAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet      
Kehittämismenot   24    52    38 
Liikearvo   5 078    5 647    5 362 
Muut pitkävaikutteiset menot   85    46    93 
       
Aineelliset hyödykkeet      
Koneet ja kalusto   367    237    348 
Muut aineelliset hyödykkeet   41    16    41 
       
Sijoitukset   51    551    551 
Pysyvät vastaavat yhteensä   5 645    6 550    6 433 
       
Vaihtuvat vastaavat      
Pitkäaikaiset saamiset      
Lainasaamiset   2    24    15 
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset   11 449    5 748    8 786 
Lainasaamiset   26    34    26 
Muut saamiset   471    327    489 
Siirtosaamiset   3 418    789    880 
Saamiset yhteensä   15 366    6 922    10 197 
       
Rahoitusomaisuusarvopaperit      
Muut arvopaperit   5 000    –    – 
       
Rahat ja pankkisaamiset   4 962    4 572    12 657 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   25 328    11 494    22 854 
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ   30 974    18 043    29 287 


1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
VASTATTAVAA      
Oma pääoma      
Osakepääoma   80    8    80 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   11 459    1 455    11 459 
Edellisten tilikausien voitto   4 341    3 026    2 953 
Katsauskauden voitto   2 752    2 008    3 319 
Oma pääoma yhteensä   18 632    6 498    17 810 
       
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma      
Lainat rahoituslaitoksilta   3 149    4 737    3 683 
Lyhytaikainen vieras pääoma      
Lainat rahoituslaitoksilta   1 069    813    1 105 
Saadut ennakot   19    –    15 
Ostovelat   1 969    1 083    1 589 
Muut velat   1 887    1 521    1 672 
Siirtovelat   4 249    3 390    3 412 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   9 193    6 808    7 794 
       
Vieras pääoma yhteensä 12 341 11 546 11 477
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   30 974    18 043    29 287 


Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
 Liiketoiminnan rahavirta      
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 3 547  2 434  4 187 
Oikaisut:      
Suunnitelman mukaiset poistot 383  98  458 
Rahoitustuotot ja -kulut -15  65  1 172 
Muut oikaisut (+/-) –  –  – 
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 915  2 596  5 817 
Käyttöpääoman muutos:      
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys -5 159  -1 426  -4 720 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 1 230  759  1 318 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -14  1 930  2 416 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -31  -61  -1 168 
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 46 
Maksetut välittömät verot -587  -342  -627 
 Liiketoiminnan rahavirta (A) -586  1 527  621 
       
 Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -95  -96  -419 
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin –  -4 685  -4 685 
Investoinnit muihin sijoituksiin –  -50  -50 
Luovutustulot muista sijoituksista 500  –  – 
 Investointien rahavirta (B) 405  -4 830  -5 153 
       
 Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen oman pääoman lisäys –  152  10 156 
Pitkäaikaisten lainojen nostot –  5 216  5 273 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -571  – 46  -793 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 942  -1 052  -1 052 
 Rahoituksen rahavirta (C) -2 513  4 270  13 584 
       
 Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) /
vähennys (-)
-2 695  967  9 052 
       
 Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 12 657  3 605  3 605 
 Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 9 962  4 572  12 657 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Sidottu oma pääoma   80   8   8
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoma korotukset   –   –   72
Osakepääoman tilikauden lopussa   80   8   80
Sidottu oma pääoma yhteensä   80   8   80
       
Vapaa oma pääoma      
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa   11 459   34   34
Osakeanti   –   152   10 156
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut   –   1 269   1 269
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa   11 459   1 455   11 459
       
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa   6 272   4 076   4 076
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut -6   2 -72
Osingonjako -1 942 -1 052 -1 052
Muuntoero   18   –   –
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa   4 341   3 026   2 953
       
Tilikauden voitto   2 752   2 008   3 319
Vapaa oma pääoma yhteensä   18 552   6 489   17 731
Oma pääoma yhteensä   18 632   6 498   17 81


Konsernin vastuut

1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Toimitilojen vuokravastuut      
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 835 1 144  1 640
Myöhemmin erääntyvät 2 981  2 154  3 413
Yhteensä 4 816 3 298  5 053
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)      
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 53 58 47
Myöhemmin erääntyvät 36 55 27
Yhteensä 88 113 73
Leasingvastuut      
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät   657    472   540
Myöhemmin erääntyvät   808    654   681
Yhteensä   1 465   1 127 1 221
Muut annetut sitoumukset      
Yrityskortit   –   –   –
Muut vakuudet      
Yrityskiinnitykset   7 840   7 840  7 840
Takaukset      
Muiden puolesta annetut vakuudet      
Vakuustalletukset      
Yhteensä   7 840   7 840   7 840
       
Lainat rahoituslaitoksilta   4 217   5 551   4 788

Laskentakaavat

 Liikevaihdon kasvu =  ( Raportointikauden liikevaihto -1) x 100
    Vertailukauden liikevaihto
       
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset  
       
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
    Liikevaihto
       
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot  
       
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot x 100
    Liikevaihto
       
 

Nettovelka (nettokassa)
= Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet  
       
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut  
       
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
    Taseen loppusumma – saadut ennakot
       
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset -pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet x 100
    Oma pääoma  
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu)  

x 100
    Oma pääoma keskimäärin
       
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100

 
    Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto  

 

x 100
    Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
       
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto  
    Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana  

Tampereella 15.8.2018

Gofore Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 0400 805 487

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 16 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa jo yli 410. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.