Yhtiötiedote 15.8.2018

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskehitys jatkui, vuoden 2018 ohjeistusta tarkennettu

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.8.2018 KLO 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton): Vahva tuloskehitys jatkui, vuoden 2018 ohjeistusta tarkennettu

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 24,69 milj. euroon, kasvua 10,32 milj. euroa eli 71,85 % (14,37 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,92 milj. euroa (2,60 milj. euroa) ollen 15,86 % (18,07 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 3,82 milj. euroa (2,55 milj. euroa) ollen 15,46 % (17,72 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,53 milj. euroa (2,50 milj. euroa) ollen 14,31 % (17,39 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos oli 2,75 milj. euroa (2,01 milj. euroa), liikevaihdosta 11,15 % (13,97 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa
 • Henkilöstömäärä kasvoi noin 28,2 % yhteensä 423 henkilöön (330)

Näkymät tilikaudelle 2018

Yhtiön hallitus on tarkentanut ohjeistusta, ja yhtiö odottaa tilikauden 2018 liikevaihdoksi 48-52 milj. euroa (aiemmin 46-52 milj. euroa).

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15-25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Avainluvut

Raportoidut
1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-6/2018 1-6/20171 20171
Liikevaihto 24 691 14 368 33 950
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 71,9 82,4
Käyttökate (EBITDA) 3 915 2 596 5 817
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 15,9 18,1 17,1
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 817 2 546 5 691
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 15,5 17,7 16,8
Liikevoitto (EBIT) 3 532 2 499 5 359
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 14,3 17,4 15,8
Tilikauden voitto 2 752 2 008 3 319
Oikaistu tilikauden voitto2 3 037 2 108 4 778
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,21 0,19 0,28
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,20 0,41
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna)3 12 948 800 10 560 000 12 948 800
Omavaraisuusaste, prosenttia 60,2 36,1 60,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia -31,1 6,6 -47,3
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia4 30,2 75,6 30,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia4 31,4 58,4 22,5
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE5 373
Alihankinta keskimäärin, FTE6 46
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 423 330 374

Ellei toisin mainita, tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuluvut sisältävät toukokuussa 2017 ostetun Leadin Oy:n luvut 1.6.2017 alkaen.

1 Leadin Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla. 3 Osakeantikorjauksella tarkoitetaan lokakuussa 2017 ennen listautumista tehtyä osakekannan uudelleen jakautumista. 4 Annualisoitu. 5 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 6 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Puolivuosikatsaukseen 2018 on mukaan otettu vuoden 2017 pro forma -tuloslaskelman luvut vertailtavuuden parantamiseksi. Pro forma -laskelmat esitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä, 3.11.2017 julkaistussa, listalleottoesitteessä.

Pro forma1
1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-6/2018 1-6/2017 2017
Pro forma -liikevaihto 24 691 17 740 37 322
Pro forma -käyttökate (EBITDA) 3 915 3 386 6 607
Pro forma -käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 15,9 19,1 17,7
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 817 3 322 6 468
Pro forma -liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 15,5 18,7 17,3
Pro forma -liikevoitto (EBIT) 3 532 3 038 5 898
Pro forma -liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 14,3 17,1 15,8
Pro forma -tilikauden voitto 2 752 2 379 3 683
Oikaistu pro forma -tilikauden voitto2 3 037 2 721 5 380
Oikaistu osakekohtainen pro forma -tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,26 0,46

1 Taulukossa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2017 ja 1.1.-31.12.2017. Pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin Oy:n osto olisi tapahtunut 1.1.2016. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Leadin Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla pro forma -tilikauden voitolla tarkoitetaan pro forma -tilikauden voittoa lisättynä pro forma -liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla. Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi tammi-kesäkuun 2018 kehitystä

Jatkoimme katsauskaudella yli kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti jatkunutta kannattavaa kasvuamme. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuosikaudella peräti 72 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Pro forma -lukuihin verrattuna kasvu oli 39 %. Onnistuimme siis kasvamaan erinomaisesti myös orgaanisesti.

Henkilöstömäärämme kasvoi 28 % vuoden takaisesta, mitä on pidettävä hyvänä onnistumisena, ottaen huomioon markkinoiden tilanteen työntekijöiden rekrytoinnin suhteen. Vahva yhdessä tekemisen kulttuuri on auttanut meitä rekrytoimaan erinomaisia osaajia, työntekijöiden osallistuessa rekrytointi- ja henkilöiden vastaanottoprosessiin. Palvelumme kattavat laaja-alaisesti digitalisaation asiantuntijapalveluita, joten yksittäisiin osaamisiin liittyvä työntekijäpula ei ole merkittävässä määrin haitannut kasvuamme. Orgaaniseen kasvuun vaikutti myös kasvanut alihankinnan käyttömme. Alihankinnalla tuotettujen asiantuntijapalvelujen osuus oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla noin 16 % konsernin liikevaihdosta.

Kevättä on leimannut voimakas sisäinen kehittäminen. Yhtiömme muuttui viime vuoden aikana monilta osin. Teimme ensimmäisen yritysostomme (Leadin Oy) ja myös nopeahkon fuusion, minkä myötä yhtiöstämme muodostui kansainvälisesti toimiva ja selvästi aiempaa monimuotoisempi konserni. Samaan aikaan myös kasvoimme orgaanisesti voimakkaasti. Kun tämän lisäksi samana vuonna listauduimme, yhtiön on pitänyt uudistua ja oppia uusia asioita hyvin nopeaan tahtiin – niin operatiivisesti kuin hallinnollisestikin. Kevään aikana voimakkaan kasvuvaiheen aiheuttamaa velkaa on onnistuttu kuromaan umpeen, samalla valmistautuen tulevaan kasvuun.

Kannattavuutemme oli katsauskaudella hyvällä tasolla, EBITA-liikevoiton ollessa 3,8 milj. euroa (15,5 % liikevaihdosta). Suhteellinen kannattavuus vastaa sekä yhtiömme totuttua tasoa edellisvuosilta että pidemmän aikavälin tavoitettamme, jääden kuitenkin vuoden 2017 ensimmäisen puolivuosikauden tasosta. Goforen kaltaisessa huippuosaavassa, itseohjautuvassa ja hukkaa karttavassa organisaatiossa on mahdollista saavuttaa muuta markkinaa parempi kannattavuus. Pyrimme kehittämään jatkossakin yhtiön sisäistä kollektiivista ymmärrystä kannattavuuteen vaikuttavista seikoista sekä edelleen parantaa tilannetiedon läpinäkyvyyttä. Kannattavuuden laskua selittää osin myös alihankinnan suhteellisen osuuden kasvaminen.

Asiakaskysyntä Suomessa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla jatkui erittäin suotuisana koko katsauskauden ajan. Panostukset digitaaliseen muutokseen vaikuttivat kasvavan sekä nykyisessä että potentiaalisessa asiakaskunnassamme.

Kevään aikana olemme tehneet Goforella strategiatyötä sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Voimakkaasti kehittyvässä yhtiössä strategiatyön tuleekin olla jatkuva prosessi, ottaen syötteitä ulkopuolelta ja mukauttaen yhtiön toimintaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Työn aikana on selvinnyt, että millainen me, kaikista muutoksista huolimatta, jatkossakin haluamme olla.

Haluamme olla:

 1. Kasvava ja kannattava Tavoittelemme jatkuvaa orgaanista ja yritysostoin tapahtuvaa kasvua, kannattavasti.
 2. Kehittyvä ja uudistumiskykyinen Haluamme alati kehittyä yhtiönä, yhteisönä ja yksilöinä. Haluamme mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä yhtiön jatkuvan uudistumisen että yksilöiden kehittymisen.
 3. Vaikuttava Haluamme että palveluillamme ja osaamisellamme on vaikutusta asiakkaillemme, yhteiskuntaan sekä valittujen toimialojen kehittymiseen. Haluamme pilotoida uutta työkulttuuria ja edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä, osana organisaatioiden muutosprosessia.
 4. Kansainvälinen Haluamme olla aidosti kansainvälinen ja kansainvälisesti merkityksellinen yhtiö.

Strategiatyömme jatkuu syksyn aikana näihin teemoihin liittyvien menestystekijöiden sekä kehittämishankkeiden parissa.

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2018 Liikevaihto

Gofore-konsernin liikevaihto kasvoi 71,85 % vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 24,69 milj. euroon voimakkaan orgaanisen kasvun ja edellisvuoden vertailukaudella tapahtuneen Leadin Oy:n yritysoston myötävaikuttaessa.

Liikevaihto kehittyi katsauskauden aikana seuraavasti:

Kuukausi (2018) Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto 2017)1 Henkilöstö- määrä Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokonais- kapasiteetti, FTE2 Alihankinta, FTE3
Kesäkuu 4,1 (3,2) 423 20 405 50
Toukokuu 4,4 (3,3) 413 21 (+ helatorstai) 389 47
Huhtikuu 4,0 (2,6) 397 20 377 41
Maaliskuu 4,2 (3,3) 392 21 366 49
Helmikuu 3,8 (2,7) 386 20 354 45
Tammikuu 4,1 (2,7) 377 22 346 42

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. Sulkeissa, edellisen vuoden vertailussa, esitetään tammi-toukokuun osalta Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto. 2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,92 milj. euroa eli 15,86 % liikevaihdosta. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,82 milj. euroa eli 15,46 % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2018 oli 3,53 milj. euroa eli 14,31 % liikevaihdosta.

Konsernin muodostumiseen johtaneissa järjestelyissä taseeseen syntyi liikearvoa noin 5,69 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Vertailukauden kuluihin ei sisälly koko ajalta vuoden 2017 aikana muodostetusta konsernista aiheutuvia kuluja eikä konserniliikearvon poistoa.

Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 13,31 milj. euroa eli 53,90 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat pääasiassa henkilöstömäärän kasvun myötä. Konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 3,86 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 30,97 milj. euroa (18,04 milj. euroa).

Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta, listautumisannissa kerätyistä varoista sekä tehdystä yritysjärjestelystä.

Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2018 oli 60,19 % (36,01 %) ja nettovelkaantumisaste -31,10 % (6,59 %). Liikearvon määrä taseessa oli 5,08 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -0,59 milj. euroa. Negatiivinen liiketoiminnan rahavirta on pääosin seurausta myyntisaamisten melko voimakkaasta kasvusta (katsauskaudella kasvua 2,66 milj.).

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 9,96 milj. euroa. Korollista velkaa oli 4,22 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista. Tästä 3,15 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,07 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä. Yhtiö on maksanut huhtikuussa 2018 sen aikaiseen kokoluokkaan perustuvan palkkasumma-arvion mukaisesti TyEL-maksua työeläkeyhtiölleen koko vuodelta ennakkoon korkohyödyn saamiseksi.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on digitalisaation asiantuntijayritys. Konserni tuottaa asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa ja Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat digitaalisen muutoksen johtamiseen, palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen konsultointiin ja pilvikapasiteetin tarjontaan.

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL ja Erofog Oy (ei liiketoimintaa).

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 423 henkilöä, joista 395 työskentelee Suomessa. Suomessa yhtiöllä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Ulkomailla sijaitsevat toimipisteet ovat Swanseassa Isossa-Britanniassa, Münchenissä Saksassa sekä Madridissa Espanjassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 93 henkilöllä. Tämä on 28,2 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajanjakson lopussa (330). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 399 henkilöä.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, talousjohtaja; Topi Koskinen, operatiivinen johtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Erkki Salminen, johtaja, kulttuuri ja osaamiset; Mikael Nylund, liiketoimintajohtaja, johdon konsultointi ja M&A; Ville Tuominen, johtaja, kv-liiketoiminta; Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä Kristiina Härkönen, liiketoimintajohtaja, pilvipalvelut.

Konsernin hallituksen muodostavat 27.3.2018 alkaen Ali U. Saadetdin (Hpj.), Sami Somero, Anne-Mari Silvast, Kristiina Michelsson sekä Mika Varjus.

Konsernirakenteen muutokset

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 27.3.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2017 päätettiin maksaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 1 942 320 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2018 ja maksupäivä 10.4.2018.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadetdin, Sami Somero ja Anne-Mari Silvast sekä uusina jäseninä Kristiina Michelsson ja Mika Varjus. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Teemu Suoniemi, KHT.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 294 880 yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.10.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 294 880 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Kesäkuun 2018 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 12 948 800. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita.

Yhtiöllä oli 2 456 rekisteröityä osakkeenomistajaa kesäkuun 2018 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa yhtiön osakkeista oli katsauskauden päättyessä 44 865. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 24 065 ja niiden osuus osakekannasta oli noin 0,2 %.

Tammi-kesäkuussa 2018 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Kesäkuun 2018 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 112 266 096 euroa. Osakkeen kurssi nousi edellisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 23,7 % ja kesäkuun viimeisen päivän päätöskurssi oli 8,67 euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 8,27 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 9,69 euroa ja alin 7,00 euroa.

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 249 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 30.6.2018. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 114 191 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 990 035,97 euroa.

Lisäosakeohjelmaa ei ollut 30.6.2017. Tilikauden päättyessä 31.12.2017 vastaavat määrät olivat 253 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 115 436 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.201830.6.2018 välisenä aikana solmitusta työsopimuksesta. Kaikki osakkeet luovutetaan samanaikaisesti syksyllä 2018.

Edellä mainitun aikavälin keskikurssin perusteella yhtiön hallitus on vahvistanut allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 73 920,42 euroa.

Hallitus ilmoitti kesäkuussa 2018 suunnittelevansa konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamista. Osakesäästöohjelman puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Hallituksen tarkoituksena on, että osakesäästöohjelma käynnistyisi vuoden 2018 aikana.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2018

Tammi- kesäkuu 2018 Osakevaihto kpl Arvo yhteensä Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymi-painotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 186 117 1 539 523 9,69 7,00 8,27 8,67
30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017*
Markkina-arvo, euroa 112 266 096 90 771 088 N/A
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 456 2 555 N/A

* Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 16.11.2017.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä aloitettiin helmikuussa vuonna 2017 toiminnan kehittämiseen tähtäävä, Tekes-rahoitettu Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (”KAKADU”) -hanke. Hanke rakentuu visiolle mahdollisimman digitaalisesta Goforesta.

Hankkeen ydin on toiminnan seuraamiseksi kehitettävä järjestelmäkokonaisuus Hohto++. Järjestelmä seuraa liiketoiminnan kannalta merkittäviä seikkoja, kuten esimerkiksi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, myyntiä ja resursointia, ja se voidaan mahdollisesti lanseerata kaikkien saataville SaaS-palveluna myöhemmin.

KAKADU-hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 778 000 euroa. Tekesin avustus on maksimissaan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista. KAKADU-hanke päättyy 31.10.2018.

Yhtiössä ei ole vuoden 2018 aikana ollut muuta merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, eikä konsernitaseeseen ole tästä johtuen tehty aktivointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön 3.11.2017 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Näissä ei ole tapahtunut esitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liikevaihto ajanjaksolla 1.7.31.7.2018 oli 2,2 milj. euroa (2017: 1,3 milj. euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli 419 henkilöä. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteettia kuvaava Full Time Equivalent (FTE) oli 400, ja alihankinnan FTE 24.

Kuukausi (2018) Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto 2017)1 Henkilöstö- määrä Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokonais- kapasiteetti, FTE2 Alihankinta, FTE3
Heinäkuu 2,2 (1,3) 419 22 400 24

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. Sulkeissa, edellisen vuoden vertailussa, esitetään tammi-toukokuun osalta Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto. 2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Kasvustrategian tukemiseksi yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen uuden toimipisteen avaamisesta Turkuun.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Vuoden 2019 taloudellisten katsausten julkaisuaikataulusta tiedotetaan vuoden 2018 lopulla.

TAULUKKO-OSA

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 24 691 14 368 33 950
Liiketoiminnan muut tuotot 223 92 306
Materiaalit ja palvelut -3 827 -1 571 -4 152
Henkilöstökulut -13 307 -8 076 -18 867
Poistot ja arvonalentumiset -383 -98 -458
Liiketoiminnan muut kulut -3 864 -2 216 -5 421
Liikevoitto 3 532 2 499 5 359
Rahoitustuotot/kulut netto 15 -65 -1 172
Voitto rahoituserien jälkeen 3 547 2 434 4 187
Tilinpäätössiirrot -2
Tuloverot -795 -426 -866
Tilikauden voitto/tappio 2 752 2 008 3 319

Käyttökate

1 000 euroa 1-6/2018 1-6/2017 2017
Liikevoitto (EBIT) 3 532 2 499 5 359
Liikearvopoistot 285 47 332
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 98 50 126
Arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) 3 915 2 596 5 817

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja, jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
VASTAAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 24 52 38
Liikearvo 5 078 5 647 5 362
Muut pitkävaikutteiset menot 85 46 93
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 367 237 348
Muut aineelliset hyödykkeet 41 16 41
Sijoitukset 51 551 551
Pysyvät vastaavat yhteensä 5 645 6 550 6 433
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 2 24 15
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 11 449 5 748 8 786
Lainasaamiset 26 34 26
Muut saamiset 471 327 489
Siirtosaamiset 3 418 789 880
Saamiset yhteensä 15 366 6 922 10 197
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Muut arvopaperit 5 000
Rahat ja pankkisaamiset 4 962 4 572 12 657
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 25 328 11 494 22 854
VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 974 18 043 29 287
1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 8 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 459 1 455 11 459
Edellisten tilikausien voitto 4 341 3 026 2 953
Katsauskauden voitto 2 752 2 008 3 319
Oma pääoma yhteensä 18 632 6 498 17 810
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 3 149 4 737 3 683
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 069 813 1 105
Saadut ennakot 19 15
Ostovelat 1 969 1 083 1 589
Muut velat 1 887 1 521 1 672
Siirtovelat 4 249 3 390 3 412
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 193 6 808 7 794
Vieras pääoma yhteensä 12 341 11 546 11 477
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 974 18 043 29 287

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 3 547 2 434 4 187
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 383 98 458
Rahoitustuotot ja -kulut -15 65 1 172
Muut oikaisut (+/-)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 915 2 596 5 817
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys -5 159 -1 426 -4 720
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 1 230 759 1 318
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -14 1 930 2 416
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -31 -61 -1 168
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 46 0 0
Maksetut välittömät verot -587 -342 -627
Liiketoiminnan rahavirta (A) -586 1 527 621
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -95 -96 -419
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin -4 685 -4 685
Investoinnit muihin sijoituksiin -50 -50
Luovutustulot muista sijoituksista 500
Investointien rahavirta (B) 405 -4 830 -5 153
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 152 10 156
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 216 5 273
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -571 – 46 -793
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 942 -1 052 -1 052
Rahoituksen rahavirta (C) -2 513 4 270 13 584
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) -2 695 967 9 052
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 12 657 3 605 3 605
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 9 962 4 572 12 657

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017
Sidottu oma pääoma 80 8 8
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoma korotukset 72
Osakepääoman tilikauden lopussa 80 8 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 8 80
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 11 459 34 34
Osakeanti 152 10 156
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut 1 269 1 269
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 11 459 1 455 11 459
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 6 272 4 076 4 076
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut -6 2 -72
Osingonjako -1 942 -1 052 -1 052
Muuntoero 18
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 4 341 3 026 2 953
Tilikauden voitto 2 752 2 008 3 319
Vapaa oma pääoma yhteensä 18 552 6 489 17 731
Oma pääoma yhteensä 18 632 6 498 17 81

Konsernin vastuut

1 000 euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 835 1 144 1 640
Myöhemmin erääntyvät 2 981 2 154 3 413
Yhteensä 4 816 3 298 5 053
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 53 58 47
Myöhemmin erääntyvät 36 55 27
Yhteensä 88 113 73
Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 657 472 540
Myöhemmin erääntyvät 808 654 681
Yhteensä 1 465 1 127 1 221
Muut annetut sitoumukset
Yrityskortit
Muut vakuudet
Yrityskiinnitykset 7 840 7 840 7 840
Takaukset
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuustalletukset
Yhteensä 7 840 7 840 7 840
Lainat rahoituslaitoksilta 4 217 5 551 4 788

Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu = ( Raportointikauden liikevaihto -1) x 100
Vertailukauden liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot x 100
Liikevaihto
Nettovelka (nettokassa) = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset -pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto x 100
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Tampereella 15.8.2018

Gofore Oyj Hallitus

Lisätietoja: Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj p. 040 828 5886 timur.karki@gofore.com

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj p. 0400 805 487 petteri.venola@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 16 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa jo yli 410. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös