Älykäs teollisuus ja digitaalinen yhteiskunta toteutuvat sitä mukaa, kun ihmiset alkavat tehdä asioita arjessa uudella tavalla.

Muutos­johtaminen

Muutoksen aikaansaaminen vaatii tekemistä. Onnistunutta muutosta ei toteuteta hankkeen, projektin tai transformaation avainhenkilöiden oman työn ohella. Nosta ihmiset muutoksen keskiöön.

a woman and two men in front of a greenwall discussing

Onnistu ihmislähtöisessä muutoksessa

Yksikään toimintamalli tai prosessi ei muutu eikä uusi teknologia tai sovellus ​tule kunnolla käyttöön ennen kuin ihmiset muuttavat ajatteluaan ja toimintaansa ​– ja samalla muuttavat organisaatioitaan.

Muutos vaatii aina hartiavoimin tehtävää työtä, jotta ihmiset haluavat luopua vanhasta ja tekevät asiat pysyvästi uudella tavalla. Kaikkein tärkein muutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on aina ihminen, sillä vain pysyvä käyttäytymisen muutos tekee tavoitteista totta. Sinä tiedät, mitä pitää saada muuttumaan, ja me autamme toteuttamaan muutoksen käytännössä ja todennamme sen onnistumisen.

Esimerkkejä muutoksista, joissa tuemme asiakkaitamme:

 • Strategian uudistaminen​
 • Digitaalinen transformaatio
 • Järjestelmien tai sovellusten käyttöönotot​
 • Organisaation ketteröityminen​
 • Työskentelykulttuurin muutokset​
 • Vastuullisuuden johtamisen ja kulttuurin muutokset​
 • Prosessien ja toimintatapojen määrittelyt ja käyttöönotot​
 • Fuusiot ja yrityskaupat​
 • Organisaatiomuutokset ja uusien roolien konkretisoinnit​
 • Kyberturvallisuuskulttuurin rakentaminen​
 • Ota yhteyttä

  Muutosjohtamisen palvelumme

  Muutoksen läpivienti

  Teemme käytännön tekoja pysyvän muutoksen juurruttamiseksi organisaatioon, emmekä vain kerro mitä pitää tehdä. Tunnistamme, millaisia muutoksia hanke, projekti tai kehittämisputki tuo eri rooleissa työskenteleville ja suunnittelemme, millaisilla keinoilla ja toimenpiteillä uuden ajattelun, toiminnan ja rutiinien omaksuminen tehdään heille mahdollisimman helpoksi.​

  Esimerkkejä palvelustamme:​

  • Muutoksen läpiviennin 2 kuukauden aloituspalvelu​
  • Muutoksen läpiviennin tuki skaalautuvana jatkuvana palveluna​
  • Organisaation muutoshankkeiden läpivientiä tukeva resurssipooli​

  Muutoskyvykkyyden kehittäminen

  Kun ihmisten osaamista, toimintatapoja ja työkaluja kehitetään, organisaation toimintakyky muutoksissa paranee, työn kuormittavuus vähenee, liiketoiminta pyörii samanaikaisesti ja muutokset menevät läpi kitkattomammin. Ihmiset oppivat siihen, että muutoksia viedään läpi onnistuneesti systemaattisella tavalla, eikä pyörää keksitä jokaisessa muutoksessa uudelleen.

  Esimerkkejä palvelustamme:​

  • Organisaation muutoskyvykkyyden analyysi​
  • Roolikohtaiset kehittymispolut ja valmennukset osaksi organisaation osaamisen kehittämisen tarjontaa​
  • Muutoksen läpiviennin työkalupakit​
  • Johtamismallien ja -käytäntöjen rakennus

  Muutosportfolion johtaminen

  Jokainen muutos vie kapasiteettia, joka on aina rajallinen – niin organisaatiolla, muutoksen tekijöillä kuin heillä, joiden tulee muuttaa toimintaansa.​​ Yksittäisen muutoksen läpiviennissä ei yleensä huomioida muiden hankkeiden samanaikaista ja alati muuttuvaa vaikutusta päivittäiseen työhön.​​

  Analysoitu, jäsennelty ja ajantasainen kokonaiskuva muutosportfoliosta toimii johdon päätöksenteon tukena ja auttaa koordinoimaan yksittäisiä muutoksia​ ja johtamaan muutoksia kokonaisvaikutukset huomioiden.

  Estämme muutosähkyn ja varmistamme riittävät resurssit. Koordinoimme, optimoimme ja priorisoimme käynnissä olevien muutoshankkeiden kokonaisuutta, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan.

  Esimerkkejä palvelustamme:

  • Muutosportfolion johtamisen 2 kuukauden käynnistyspalvelu
  • Johtoryhmän sparraus muutosportfolion johtamisessa
  • Muutosportfolion johtamisen pyöritys jatkuvana palveluna

  Muutoksen mittaaminen

  Tiedätkö luotettavasti, miten muutos etenee? Muuttuuko sen kohteena olevien ihmisten toiminta oikeasti? Missä ollaan matkalla kohti tavoiteltuja hyötyjä?

  Muutosmittaus turvaa muutoksen onnistumista, ja sen avulla johto pystyy tekemään ennakoivia toimenpiteitä ja päätöksiä. Luotettava ja reaaliaikainen näkyvyys organisaation tilaan, muutoksen esteisiin ja toimenpiteiden vaikuttavuuteen varmistaa muutoksen tavoitteiden saavuttamisen.

  Mittaamme ihmisten kokemaa muutosta, ihmisten toiminnan muuttumista sekä muutoksella saavutettuja vaikutuksia ja hyötyjä. Ainutlaatuinen Celkee Insight -kokemusmittarimme nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen.

  Esimerkkejä palvelustamme:

  • Valmennus/sparraus muutoksen johtamiseen tiedolla
  • Muutoksen mittauksen käynnistys ja pyöritys 6+ kuukauden ajan
  • Muutoksen tavoitteiden ja mittariston määrittely

  Muutoksen kaksi puolta

  Muutoksen tekninen puoli​

  Miten tavoitellut prosessit, järjestelmät ja mallit saadaan tuotettua ja otettua käyttöön halutussa aikataulussa, sovituilla resursseilla ja annetussa budjetissa?​

  Muutoksella on olemassa kaksi puolta. Esimerkiksi ERP-muutosprojektissa on projektitiimi, joka työskentelee kohti järjestelmämuutoksen läpivientiä sovitussa aikataulussa ja budjetissa allokoiduilla resursseilla. Tämä on muutoksen tekninen puoli, se suoraviivaisempi ja helpommin ennakoitavissa oleva puoli.

  Muutoksen ihmispuoli

  Miten ihmiset saadaan muuttamaan ajatteluaan ja päivittäistä toimintaansa ja oppimaan pois vanhoista rutiineista, jotta muutoksella tavoitellut hyödyt saavutetaan?​

  Toinen puoli, muutoksen ihmispuoli, on kompleksisempi ja vaikeampi ennakoida, sillä puhumme ihmisistä, joilla on erilaiset kokemukset aiemmista muutoksista, erilaisia tapoja käsitellä muutoksia, eroavaisuuksia toimintakyvyssä muutoksen aikana, erilaiset työkuormat ja kirsikkana kakun päällä – omat tunteet. Muutoksen ihmispuoli kattaa sen, miten voimme muuttaa ihmisten tapaa ajatella ja toimia, jotta muutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan.

  Oli käsite mikä hyvänsä, tärkeintä on oivallus siitä, että muutoksessa on teknisen puolen lisäksi ihmispuoli ja että me ihmiset viime kädessä valitsemme, olemmeko muutoksessa mukana. Tavoitellut hyödyt toteutuvat vasta, kun riittävän moni on mukana muutoksen toteutumisessa.

  Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

  Juha Lindfors

  Chief of Sales, Change Capability

  Takaisin ylös