Yhtiötiedote 14.8.2019

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 (tilintarkastamaton): Kannattava kasvu jatkui

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019

GOFORE OYJ

YHTIÖTIEDOTE 14.8.2019 KLO 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2019 (tilintarkastamaton): Kannattava kasvu jatkui

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 33,45 milj. euroon, kasvua 8,76 milj. euroa eli 35,5 % (24,69 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,06 milj. euroa (3,92 milj. euroa) ollen 15,1 % (15,9 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 4,97 milj. euroa (3,82 milj. euroa) ollen 14,9 % (15,5 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,13 milj. euroa (3,53 milj. euroa) ollen 12,3 % (14,3 %) liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos oli 3,09 milj. euroa (2,75 milj. euroa) ollen 9,2 % (11,2 %) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,21 euroa)
 • Henkilöstömäärä kasvoi noin 32,2 % yhteensä 559 henkilöön (423)
 • Digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy siirtyi Goforen omistukseen 14.2.2019
 • Design-toimisto Mangodesign siirtyi Goforen omistukseen 30.6.2019


Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 16,8 milj. euroon, kasvua 4,3 milj. euroa eli 34 % (12,5 milj. euroa)
 • Konsernin EBITA-liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,1 milj. euroa vastaten 12,6 % liikevaihdosta (2,1 milj. euroa vastaten 16,8 % liikevaihdosta)


Avainluvut

Raportoidut
1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-6/20192 1-6/2018 20181
Liikevaihto 33 453 24 691 50 581
Liikevaihdon kasvu, % 35,5 71,9 49,0
Käyttökate (EBITDA) 5 063 3 915 6 964
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % 15,1 15,9 13,8
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 4 973 3 817 6 797
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % 14,9 15,5 13,4
Liikevoitto (EBIT) 4 126 3 532 6 095
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, % 12,3 14,3 12,0
Tilikauden voitto 3 092 2 752 4 732
Oikaistu tilikauden voitto3 3 938 3 037 5 434
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,21 0,36
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,29 0,23 0,41
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna) 13 989 784 12 948 800 13 116 982
Omavaraisuusaste, % 60,1 60,2 63,8
Nettovelkaantumisaste, % -27,2 -31,1 -53,58
Oman pääoman tuotto (ROE), %4 23,8 30,2 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %4 25,8 31,4 24,9
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE5 500 373 405
Alihankinta keskimäärin, FTE6 59 46 46
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 559 423 495

Ellei toisin mainita, tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon.

1 Solinor Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore Oyj:n lukuihin 1.9.2018 alkaen. Mahdolliseen IFRS-siirtymään valmistautumiseksi, ja kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) sen mahdollistaessa, yhtiö on päättänyt siirtyä käsittelemään pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä netotettuna 1.1.2019 alkaen. Mikäli tätä kirjanpidon laadintaperiaatetta olisi noudatettu vuonna 2018, olisi raportoitu liikevaihto ollut yhtiön arvion mukaan noin 1,0 milj. euroa pienempi sekä materiaalit ja palvelut vastaavasti noin 1,0 milj. euroa pienemmät.
2 Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore Oyj:n lukuihin 15.2.2019 alkaen.
3 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.
4 Annualisoitu.
5 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
6 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.


Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi tammi-kesäkuun 2019 kehitystä

Jatkoimme edelleen voimakasta kasvuamme katsauskauden aikana. Liikevaihtomme kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 36 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua siivittivät syksyllä 2018 toteutettu Solinor Oy:n sekä alkukeväällä 2019 toteutettu Silver Planet Oy:n yritysosto.

Orgaaninen kasvumme ylsi 16 %:iin. Sitä rajoitti paitsi kova kilpailu alan osaajista myös muutaman ison asiakkaamme merkittävä kehittämispanostusten vähentäminen toisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstömäärämme kasvoi hienosti 32 %. Vahva yrityskulttuurimme ja siihen liittyvä yhdessä tekemisen henki on auttanut meitä sekä orgaanisen kasvun tavoittelussa että myös yritysostoissa.

Kannattavuutemme oli katsauskaudella hyvällä tasolla EBITA-liikevoiton ollessa 4,97 milj. euroa (14,9 % liikevaihdosta).

Saimme tilauksia uusilta ja nykyisiltä asiakkailta kiihtyvällä tahdilla katsauskauden loppua kohden. Kysyntä oli vahvaa kaikissa asiantuntijapalveluissamme. Erityisen hyvin kehittyi neuvonantopalveluidemme kysyntä. Yhä suurempi osa liikevaihdostamme tuleekin palveluista, joissa toimimme asiakkaan neuvonantajana emmekä itse ole palveluita teknisesti toteuttavassa roolissa. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin uudistamalla jatkuvasti osaamistamme ja palveluitamme. Myös yritysostot tukevat tätä pyrkimystä. Liikkeenjohdon palvelukyvykkyytemme paranikin hienosti Silver Planet -hankinnan myötä.

Kansainvälinen liiketoimintamme oli katsauskaudella 3,6 milj. euroa, vastaten 10,7 % koko konsernin liikevaihdosta ja kasvaen 31,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskauden lopuksi suoritimme toisen yritysoston, kun sovimme saksalaisen design-toimisto Mangodesignin liittyvän osaksi Gofore-konsernia. Tämä oli ensimmäinen ulkomainen yritysostomme, ja siksi kokoansa merkittävämpi yhtiölle. Strategiamme mukaisesti haluamme olla kansainvälisesti merkityksellinen yhtiö ja yritysostot ovat yksi tapa kiihdyttää kansainvälistä kasvuamme.

Olemme aiemmin arvioineet kohdemarkkinamme kasvavan Suomessa vuositasolla 15–25 %. Viimeisen vuoden aikana markkinan kasvu ei ole näkemyksemme mukaan ollut näin voimakasta, vaan kehittämisen innostus on huippuvuosien tasolta hieman laskenut. Tarve digitalisaation asiantuntijapalveluille on nähdäksemme kuitenkin edelleen voimakkaastikin kasvava, teknologisen kehityksen luodessa yhä uusia mahdollisuuksia uudelle palvelukokemukselle ja disruptioiden muuttaessa organisaatioiden toimintaympäristöjä. Edustamallemme ketterälle toimintatavalle ja huippuasiantuntemukselle on tässä muutoksessa jatkuva kysyntä.

Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2019

Liikevaihto

Gofore-konsernin liikevaihto kasvoi 35,5 % vuoden 2019 tammi-kesäkuussa 33,45 milj. euroon elokuussa 2018 tehdyn Solinor Oy:n ja helmikuussa 2019 tehdyn Silver Planet Oy:n oston myötävaikuttaessa sekä orgaanisen kasvun jatkuessa.

Liikevaihto kehittyi katsauskauden aikana kuukausittain seuraavasti:

Kuukausi 
(2019)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2018)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta, FTE4
Kesäkuu 5,1 (4,1) 559 19 525 59
Toukokuu 6,2 (4,4) 558 21 (+helatorstai) 515 60
Huhtikuu 5,5 (4,0) 552 20 504 57
Maaliskuu 6,1 (4,2) 544 21 500 66
Helmikuu 5,3 (3,8) 538 20 487 61
Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. Saksassa kesäkuussa 2019 konserniin hankitun Mangodesign -yhtiön henkilöstö lasketaan mukaan 1.7.2019 alkaen, eikä siten sisälly vielä kesäkuun raportoituun henkilöstömäärään. 
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Silver Planet Oy:n henkilöstön kapasiteetti on huomioitu 15.2.2019 alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Silver Planet Oy:n käyttämä alihankinta on laskettu mukaan 15.2.2019 alkaen.


Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-kesäkuussa 2019 oli 5,06 milj. euroa eli 15,1 % liikevaihdosta.

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-kesäkuussa 2019 oli 4,97 milj. euroa eli 14,9 % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-kesäkuussa 2019 oli 4,13 milj. euroa eli 12,3 % liikevaihdosta.

Konsernin muodostumiseen johtaneissa järjestelyissä taseessa on syntynyttä liikearvoa noin 19,13 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2019 olivat 18,56 milj. euroa eli 55,5 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat henkilöstömäärän kasvun myötä. Konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 5,22 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 50,03 milj. euroa (30,97 milj. euroa).

Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta sekä tehdyistä yritysjärjestelyistä.

Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2019 oli 60,1 % (60,2 %) ja nettovelkaantumisaste –27,2 % (-31,1 %). Konserniliikearvon määrä taseessa oli 18,70 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa 2019 oli 2,66 milj. euroa.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 14,63 milj. euroa. Korollista velkaa oli 7,04 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista sekä yritysjärjestelyn loppukauppahinnasta. Tästä 5,17 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,88 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.


Yritysostot

Gofore ilmoitti 14.2.1019 sopineensa digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toimeenpantiin 14.2.2019. Yritysoston myötä Gofore vahvisti asemaansa digitaalisen muutoksen neuvonantajana ja yhtenä tärkeimpänä digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Silver Planet työllistää noin 40 digitalisaation asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään, jonka lisäksi yrityksellä on laaja verkosto alihankkijoita. Silver Planetin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 1,8 milj. euroa (25 % liikevaihdosta) vuonna 2018. Kauppahinta 14,3 milj. euroa muodostui liiketoiminnan 10,8 milj. euron velattomasta hinnasta ja nettokassasta maksettavasta 3,5 milj. euron korvauksesta. Silver Planet Oy toimii itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö on raportoitu osana Gofore-konsernia 15.2.2019 lähtien.

Gofore ilmoitti 20.6.2019 ostavansa design-toimisto Mangodesignin Saksassa. Yritysosto täydentää Goforen nykyistä palvelutarjoamaa Saksassa. Hankitun yhtiön liikevaihto oli 544 000 euroa vuonna 2018 ja sen palveluksessa on 12 henkilöä Braunschweigissa Saksassa sijaitsevassa toimistossa. Mangodesignin omistus siirtyi Goforelle 30.6.2019 ja samalla sen liiketoiminta liitettiin osaksi Gofore Germany GmbH:ia. Kauppahinnasta Gofore Germany GmbH on suorittanut myyjille 432 000 euroa ja kaupan vakuutena on vielä suorittamatta 48 000 euroa. Lisäksi kaupasta tullaan maksamaan lisäkauppahintaa kauppakirjan ehtojen mukaisesti, arviolta 300 000 euroa.


Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on digitalisaation asiantuntijayritys. Konserni tuottaa asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa ja Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat liiketoiminnan muotoiluun ja muutoskonsultointiin, digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen palveluihin.

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Silver Planet Oy ja Erofog Oy (ei liiketoimintaa).


Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 559 henkilöä, joista 524 työskentelee Suomessa. Suomessa yhtiöllä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimipisteet ovat Swanseassa ja Lontoossa Isossa-Britanniassa, Münchenissä ja Braunschweigissa Saksassa, Madridissa Espanjassa sekä Tallinnassa Virossa.

Henkilöstön määrä kasvoi 136 henkilöllä. Se oli 32,2 % enemmän kuin vastaavan ajanjakson lopussa (423) vuonna 2018. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 543 henkilöä.


Muutokset johdossa

Terhi Vesanen (58), nimitettiin Goforen kasvujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään 1.8.2019.

Kristiina Härkönen (44), nimitettiin Goforen kestävän kehityksen johtajaksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään 1.8.2019. Hän on toiminut yhtiössä vuodesta 2003 ja ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien. Ennen nimitystä hän vastasi yhtiön pilvipalveluliiketoiminnan johtamisesta.

Petra Sievinen (50), nimitettiin Goforen markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään 1.8.2019.

Erkki Salminen, Goforen kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, jätti tehtävänsä ja johtoryhmän 19.6.2019. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa. Riikka Nurminen, Goforen markkinointi- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen jätti johtoryhmän 19.6.2019. Hän lopettaa yhtiön palveluksessa 1.9.2019.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.8.2019 alkaen Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, talousjohtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Terhi Vesanen, kasvujohtaja; Mikael Nylund, johtaja, yritysjärjestelyt; Ville Tuominen, johtaja, kansainvälinen liiketoiminta; Petra Sievinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja.


Konsernirakenteen muutokset

Solinor Oy fuusioitiin Gofore Oyj:öön 31.1.2019.

Gofore liitti Silver Planet Oy:n tytäryhtiökseen 14.2.2019.


Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 26.3.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2018 päätettiin maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 2 496 178,77 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadetdin, Sami Somero, Mika Varjus ja Kristiina Michelsson sekä uutena jäsenenä Stefan Baggström. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Teemu Suoniemi, KHT.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 311 715 yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 311 715 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 26.3.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.


Osakkeet
, osakkeenomistajat ja osakepalkkiojärjestelmät

Kesäkuun 2019 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 13 989 958. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 174 omaa osaketta, mikä vastaa 0,001 % osuutta yhtiön koko osakemäärästä.

Yhtiöllä oli 2 626 rekisteröityä osakkeenomistajaa kesäkuun 2019 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa yhtiön osakkeista oli katsauskauden päättyessä 30 043. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 42 013 ja niiden osuus osakekannasta oli noin 0,3 %.

Tammi-kesäkuussa 2019 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Kesäkuun 2019 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 119 474 241 euroa. Osakkeen kurssi nousi edellisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 1,1 % ja kesäkuun viimeisen päivän päätöskurssi oli 8,54 euroa (8,45). Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 8,11 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 8,90 euroa ja alin 7,00 euroa.

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 228 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 30.6.2019. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 101 713 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 30.6.2019 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 868 629,02 euroa.

Vertailukauden päättyessä 30.6.2018 vastaavat määrät olivat 249 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 114 191 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Gofore päätti syyskuussa 2018 ottaa käyttöön uuden osakesäästöohjelman (CrewShare) konsernin henkilöstölle. Gofore laski liikkeeseen yhteensä 20 801 uutta osaketta osana tätä ohjelmaa. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antamaan valtuutukseen.

Uudet osakkeet ovat osakesäästöohjelmassa säästökaudella 1.11.2018-28.2.2019 kertyneillä osallistujien säästöillä heille hankittuja säästöosakkeita. Osakkeet on merkitty hintaan 7,38 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1-28.2.2019 ja siitä laskettuun 10 % alennukseen.

Goforen hallitus päätti 13.2.2019 ohjelman uudesta säästökaudesta 2019-2020. Uusi säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyy 29.2.2020. Ohjelmaan kutsutuilla työntekijöillä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50–400 euroa) ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankkimiseen 10 % alennuksella. Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen puolivuosittain yhtiön puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen syyskuussa 2019 ja yhtiön vuosikatsauksen 2019 julkistamisen jälkeen maaliskuussa 2020. Ohjelmaan osallistuminen oli vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan.

Osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2022.

Uuden säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 1 milj. euroa, mikä vastaa noin 117 096 osaketta laskettuna 30.6.2019 päätöskurssilla 8,54 euroa per osake. Katsauskauden päättyessä 166 konsernin palveluksessa olevalla henkilöllä oli oikeus saada yhteensä bruttomääräisesti 6 547 lisäosaketta omistusjakson jälkeen, mikäli ovat yhtäjaksoisesti omistaneet CrewShare-ohjelman kautta hankkimansa osakkeet.

Gofore ilmoitti 14.2.2019 digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekanta ostosta. Varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 osakeantivaltuutuksen nojalla Goforen hallitus päätti 14.2.2019 suunnata osakeannin osana kauppahinnan maksua Silver Planetin osakkeiden myyjille. Osakeannissa merkittiin yhteensä 852 001 kappaletta Goforen uusia osakkeita 8,39 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalta 14.1.2019–12.2.2019. Uudet Goforen osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 16.4.2019 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n First North Finland -markkinapaikalla alkoi 17.4.2019. Uudet osakkeet vastaavat noin 6,1 % yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.


Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2019

Tammi- kesäkuu 2019 Osakevaihto kpl Arvo yhteensä Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymi-painotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 765 892 6 212 352 8,90 7,00 8,11 8,54

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2018
Markkina-arvo, euroa 119 474 241 110 839 968 112 266 096
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 626 2 486 2 456

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä aloitettiin huhtikuussa 2019 Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hankkeeseen kuuluvat strategiset kehittämisprojektit Capability Accelerator ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkitaan keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektissa tutkitaan yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi.

Goforen Robins-hanke toteutetaan osana Tampereen korkeakouluyhteisön ROBINS-hanketta, jossa tutkitaan tekoälyn ja robotiikan vaikutusta myyntiin. Hankekonsortioon kuuluu Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta suomalaista asiantuntijayritystä. Hankkeen kustannukset 1.4.–30.6.2019 olivat noin 44 000 euroa. Business Finlandin avustus on maksimissaan 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, joiden arvioidaan olevan 1.4.2019–30.4.2021 noin 1 600 000 euroa.

Hanke on osittain jatkoa Business Finlandin rahoittamalle Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (“KAKADU”) -hankkeelle. KAKADU-hanke päättyi 31.10.2018.

Yhtiössä käynnistettiin toukokuussa 2019 toiminnanohjauksen kehittämiseen (ERP) tähtäävä hanke. Kehitystyöllä pyritään parantamaan konsernin talousraportointia ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista. Työhön kuuluu muun muassa järjestelmäportfolion harmonisointia ja selkiyttämistä sekä niin taloushallinnon kuin toiminnanohjauksen tehtävien automatisointia. Hankkeen kehitysmenoja on aktivoitu konsernitaseeseen noin 18 600 euroa raportoidun katsauskauden aikana.

Yhtiössä ei ole vuoden 2019 aikana ollut muuta merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kohdemarkkinamme kehitys on viimeisen vuoden aikana ollut aiempaa heikompaa ja hankalammin arvioitavissa. Organisaatioiden investointikyky vaikuttaa niiden valmiuksiin kehittämistoimiin, mikä heijastuu markkinamme kehittymiseen. Yleinen taloustilanne ja poliittinen päätöksenteko vaikuttavat siten myös kohdemarkkinamme tulevaan kehitykseen.

Yhtiö arvioi, että lomakauden jälkeisten asiakastoimeksiantojen ja uusien hankkeiden käynnistymisen viiveillä voi olla vaikutusta lähiajan kannattavuuteen. Heinäkuun liikevaihto jäi odotettua alhaisemmaksi. Yhtiö seuraa tuloskehitystään tarkasti kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

Yhtiön liikevaihto 1.7.31.7.2019 oli 2,2 milj. euroa (2018: 2,2 milj. euroa). Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 562. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 23. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 535, ja alihankinnan FTE 18.

Kuukausi 
(2019)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2018) 1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa 
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE 3
Alihankinta, FTE 4
Heinäkuu 2,2 (2,2) 562 23 535 18

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. Saksassa kesäkuussa 2019 konserniin hankitun Mangodesign -yhtiön henkilöstömäärä on huomioitu 1.7.2019 alkaen. 
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Silver Planet Oy:n henkilöstön kapasiteetti on huomioitu 15.2.2019 alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Silver Planet Oy:n käyttämä alihankinta on laskettu mukaan 15.2.2019 alkaen.

Topi Koskinen, Goforen operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen jätti johtoryhmän 5.7.2019. Hän on yhtiön palveluksessa 31.8.2019 asti.


Näkymät tilikaudelle 2019

10.7.2019 päivitetyn ohjeistuksen mukaan tilikauden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 67–72 milj. euroa.


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.


Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020

Vuoden 2020 taloudellisten katsausten julkaisuaikataulu julkaistaan vuoden 2019 lopulla.


Taulukko-osa

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.


Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 33 453 24 691 50 581
Valmistus omaan käyttöön 19
Liiketoiminnan muut tuotot 36 223 193
Materiaalit ja palvelut -4 665 -3 827 -7 912
Henkilöstökulut -18 558 -13 307 -27 557
Poistot ja arvonalentumiset -937 -383 -869
Liiketoiminnan muut kulut -5 222 -3 864 -8 343
Liikevoitto 4 126 3 532 6 095
Rahoitustuotot/kulut netto -45 15 -11
Voitto rahoituserien jälkeen 4 082 3 547 6 084
Tilinpäätössiirrot -1
Tuloverot -990 -795 -1 351
Tilikauden voitto 3 092 2 752 4 732

Käyttökate

1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2018 2018
Liikevoitto (EBIT) 4 126 3 532 6 095
Liikearvopoistot 846 285 702
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 90 98 167
Arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) 5 063 3 915 6 964

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja, jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 25 24 10
Aineettomat oikeudet 7 8
Konserniliikearvo 19 129 5 078 8 626
Muut pitkävaikutteiset menot 120 85 89
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 447 367 406
Muut aineelliset hyödykkeet 60 41 46
Sijoitukset 63 51 51
Pysyvät vastaavat yhteensä 19 852 5 645 9 235
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 0 2 0
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 14 253 11 449 8 761
Lainasaamiset 2 26 15
Muut saamiset 512 471 520
Siirtosaamiset 788 3 418 568
Saamiset yhteensä 15 555 15 366 9 865
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Muut arvopaperit 502 5 000 2 007
Rahat ja pankkisaamiset 14 125 4 962 13 417
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 30 182 25 328 25 289
VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 034 30 974 34 524
1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 163 11 459 12 859
Edellisten tilikausien voitto 6 562 4 341 4 335
Tilikauden voitto 3 092 2 752 4 732
Oma pääoma yhteensä 29 896 18 632 22 006
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 5 160 3 149 2 614
Muut velat 6 0 516
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 405 1 069 1 069
Saadut ennakot 293 19 36
Ostovelat 2 328 1 969 2 112
Muut velat 3 362 1 887 2 149
Siirtovelat 7 585 4 249 4 022
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 972 9 193 9 388
Vieras pääoma yhteensä 20 138 12 341 12 518
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 034 30 974 34 524

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 082 3 547 6 084
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 937 383 869
Rahoitustuotot ja -kulut 45 – 15 11
Muut oikaisut (+/–)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 063 3 915 6 964
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys – 4 312 – 5 159 1 060
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 2 659 1 230 1 352
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 410 – 14 9 376
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista – 48 – 31 – 60
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 46 48
Maksetut välittömät verot – 704 – 587 – 1 524
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 658 – 586 7 840
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin – 147 – 95 – 205
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin – 3 847 – 2 319
Luovutustulot muista sijoituksista 500 500
Investointien rahavirta (B) – 3 994 405 – 2 025
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys1 154
Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 500
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -37
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut – 618 – 571 -1 069
Maksetut osingot ja muu voitonjako – 2 496 – 1 942 – 1 942
Rahoituksen rahavirta (C) 539 – 2 513 -3 048
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) – 797 – 2 695 2 767
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 15 424 12 657 12 657
Rahavarat tilikauden lopussa (30.6.) 14 627 9 962 15 424
1Maksullisessa oman pääoman lisäyksessä ei ole ollut rahavirtaa, erä on aluksi pidätetty palkoista ja kirjattu velaksi

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Sidottu oma pääoma 80 80 80
Osakepääoman tilikauden lopussa 80 80 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 80
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 12 859 11 459 11 459
Osakeanti 154
Yritysjärjestelyihin liittyvät kirjaukset 7 150 1 400
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 20 163 11 459 12 859
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 9 067 6 272 6 275
Yritysjärjestelyihin liittyvät kirjaukset – 6 -9
Osingonjako -2 496 -1 942 -1 942
Muuntoero – 9 18 11
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 6 561 4 341 4 335
Tilikauden voitto 3 092 2 752 4 732
Vapaa oma pääoma yhteensä 29 816 18 552 21 926
Oma pääoma yhteensä 29 896 18 632 22 006

Konsernin vastuut

1 000 euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 972 1 835 1 760
Myöhemmin erääntyvät 3 162 2 981 3 751
Yhteensä 5 134 4 816 5 511
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 78 53 44
Myöhemmin erääntyvät 65 36 46
Yhteensä 143 88 90
Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 818 657 801
Myöhemmin erääntyvät 883 808 907
Yhteensä 1 701 1 465 1 708
Muut annetut sitoumukset
Yrityskortit 111 84
Muut vakuudet
Yrityskiinnitykset 8 240 7 840 8 240
Takaukset
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuustalletukset
Yhteensä 8 351 7 840 8 324
Lainat rahoituslaitoksilta 6 565 4 217 3 683

Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu, % = ( Raportointikauden liikevaihto –1) x 100
Vertailukauden liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) –marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot x 100
Liikevaihto
Nettovelka (nettokassa) = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset –pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto x 100
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Tampereella 14.8.2019

Gofore Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 0400 805 487
petteri.venola@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 560 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös