Yhtiötiedote 15.2.2018

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastamaton): Voimakas kasvu jatkui, onnistunut listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.2.2018 KLO 9.00

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastamaton): Voimakas kasvu jatkui, onnistunut listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 33,95 milj. euroa, kasvua 15,33 milj. euroa eli 82,37 % (18,62 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,82 milj. euroa (2,71 milj. euroa) ollen 17,13 % (14,55 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 5,69 milj. euroa (2,63 milj. euroa) ollen 16,76 % (14,10 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,36 milj. euroa (2,63 milj. euroa) ollen 15,78 % (14,10 %) liikevaihdosta
 • Tilikauden tulos oli 3,31 milj. euroa (2,11 milj. euroa), liikevaihdosta 9,76 % (11,32 %)
 • Tilikauden tulokseen vaikuttivat noin 1,12 milj. euron listautumiskulut
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 16.11.2017 kaupankäyntitunnuksella GOFORE
 • Henkilöstömäärä kasvoi 90,8 %:ia 374 henkilöön (178 työntekijällä vuoden 2016 lopusta)
 • Gofore osti käyttäjäkokemussuunnitteluun ja palvelumuotoiluun erikoistuneen Leadin Oy:n ja tämän sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiö Leadin UK Ltd.:n 31.5.2017. Leadin Oy sulautui Gofore Oyj:öön 31.12.2017
 • Leadin UK Ltd. nimettiin syksyllä Gofore UK Ltd.:ksi
 • Gofore perusti marraskuussa tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH:n Saksaan sekä Gofore Spain SL:n Espanjaan
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta

Gofore-konsernia ei ollut olemassa vuonna 2016 nykymuodossaan. Tästä syystä yhtiöllä ei ole käytettävissä vertailukaudelta virallisia vertailukelpoisia lukuja, joten tammi-joulukuun osalta vertailu on tehty Gofore Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätökseen. Heinä-joulukuun aikaväliä ei ole vertailtu. Näkymät tilikaudelle 2018

Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2018. Yhtiön hallitus ohjeistaa tilikauden 2018 liikevaihdoksi 46-52 milj. euroa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15-25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Avainluvut

Raportoidut
[Tuhatta] euroa, ellei toisin ilmoiteta 7-12/2017 7-12/20161 2017 2016 2
Liikevaihto 19 583 9 934 33 950 18 616
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 97,1 65,5 82,4 49,9
Käyttökate (EBITDA) 3 220 1 479 5 817 2 709
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 16,4 14,9 17,1 14,6
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 145 1 425 5 691 2 625
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 16,1 14,3 16,8 14,1
Liikevoitto (EBIT) 2 860 1 425 5 359 2 625
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 14,6 14,3 15,8 14,1
Tilikauden voitto 1 304 1 151 3 312 2 108
Oikaistu tilikauden voitto2 2 659 1 151 4 772 2 108
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,11 0,11 0,28 0,20
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,11 0,41 0,20
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna3) 12 948 800 10 560 000 12 948 800 10 560 000
Omavaraisuusaste, prosenttia 60,8 54,1 60,8 54,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia -47,3 -97,9 -47,3 -97,9
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia4) 21,5 69,1 30,2 63,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia4) 34,8 85,2 22,5 53,8
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 374 196 374 196

1 Vertailukausien 7-12/2016 ja 2016 luvut ovat emoyhtiön lukuja. Leadin-konsernin luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla. 3 Osakeantikorjauksella tarkoitetaan lokakuussa 2017 ennen listautumista tehtyä osakekannan uudelleen jakautumista. 4 Annualisoitu.

Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tähän tilinpäätöstiedotteeseen on otettu mukaan pro forma -tuloslaskelman luvut vuodelta 2016, jotka esitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä listalleottoesitteessä. Vertailuvuoden puolivuotisjaksoilta ei ole vertailukelpoisia lukuja.

Pro forma1
[Tuhatta] euroa, ellei toisin ilmoiteta 7-12/2017 7-12/2016 2017 2016
Pro forma liikevaihto 19 583 37 322 22 824
Pro forma käyttökate (EBITDA) 3 220 6 607 3 272
Pro forma käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 16,4 17,7 14,3
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 145 6 468 3 154
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 16,1 17,3 13,8
Pro forma liikevoitto (EBIT) 2 860 5 898 2 585
Pro forma liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 14,6 15,8 11,3
Pro forma tilikauden voitto 1 304 3 683 1 916
Oikaistu pro forma tilikauden voitto2 2 659 5 380 2 486
Oikaistu osakekohtainen pro forma tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,23 0,46 0,24

1 Taulukossa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ajanjaksoilta 1.7.-31.12.2017, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.-31.12.2016. Pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin-konsernin hankinta olisi tapahtunut 1.1.2016. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Leadin-konsernin luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla pro forma -tilikauden voitolla tarkoitetaan pro forma -tilikauden voittoa lisättynä pro forma -liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.

Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi vuoden 2017 kehitystä

Vuosi 2017 oli Goforelle jälleen erinomainen – raportoitu liikevaihtomme kasvoi yli 82 %:ia edelliseen tilikauteen nähden, ollen 33,95 milj. euroa. Samalla paransimme kannattavuuttamme EBITA-liikevoiton ollessa 5,69 milj. euroa, eli 16,76 % liikevaihdosta.

Olemme kasvaneet voimakkaasti ja kannattavasti 13 peräkkäisen tilikauden ajan. Nyt onnistuimme voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi suorittamaan ensimmäisen yritysostomme (käyttäjäkokemussuunnitteluun ja palvelumuotoiluun erikoistuneen Leadin Oy:n) sekä sulauttamaan ostetun yhtiön osaksi Goforea.

Digitalisaation asiantuntijapalveluille on tällä hetkellä erittäin kova kysyntä. Teknologian eksponentiaalinen kehittyminen, uudet palveluinnovaatiot sekä globaali kilpailu altistavat yhteiskuntamme ja kaikki asiakasorganisaatiomme jatkuvalle muutokselle. Myös julkinen sektori pyrkii uudistumaan digitaalisesti, tehokkuutta sekä parempaa asiakaskokemusta etsien.

Me tarjoamme asiakkaillemme huippuasiantuntijuutta tämän muutoksen kohtaamiseen. Erotumme kilpailijoistamme vahvan osaamisemme, kattavan ja ajantasaisen palvelutarjoamamme sekä ainutlaatuisen työkulttuurimme ansiosta.

Jaottelemme palvelumme neljään kokonaisuuteen: liikkeenjohdon konsultointi (Johda), palvelumuotoilupalvelut (Muotoile), tietojärjestelmien kehittäminen ja kehittämiseen liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut (Rakenna) sekä pilviteknologioita hyödyntävät ylläpito- ja asiantuntijapalvelut (Pilvi).

Asiakkuutemme kehittyivät erittäin suotuisasti kaikilla palvelualueilla. Leadin-yritysoston myötä toimialakirjomme monipuolistui ja saimme useita merkittäviä teollisuus-sektorin asiakkuuksia. Liikevaihdostamme 63 % (pro forma) oli julkiselta sektorilta, isoimpina asiakkainamme Väestörekisterikeskus ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Strategiamme mukaisesti kasvatimme merkittävästi yksityisen sektorin liiketoimintaamme. Uusia tai merkittävästi kasvaneita asiakkuuksia olivat Nokia, Outotec sekä Alma Media. Odotusarvoltaan yli miljoonan euron arvoisia uusia sopimuksia saimme Väestörekisterikeskukselta ja Espoon kaupungilta.

Kansainvälinen liiketoimintamme kehittyi edellä mainitun yritysoston myötä, jolloin saimme Swanseassa Isossa-Britanniassa toimivan tytäryhtiön sekä asiakkuuksia Saksasta ja Tanskasta. Merkittävin kansainvälinen asiakkuus on tällä hetkellä Voith-teollisuuskonserni. Loppuvuodesta perustimme tytäryhtiöt Saksaan ja Espanjaan. Liikevaihdostamme 14 % (pro forma) tuli kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Kasvun ohessa listauduimme marraskuussa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisella tavoittelimme tulevan kasvun edellytysten parantamista. Listautumisen jälkeinen omistajapohjamme on laaja sisältäen noin 70 prosenttia henkilökunnastamme. Pyrimme jatkossa käyttämään osakkeitamme sekä osana henkilökunnan kannustimia että myös osana yritysjärjestelyitä, kasvuamme tukien.

Arvot ohjaavat yhtiömme päivittäistä toimintaa. Ensinnäkin haluamme olla jokaiselle goforelaiselle paras työpaikka. Toiseksi elämme asiakkaidemme onnistumisista. Näitä arvoja noudattamalla olemme muodostaneet modernin digitalisaation palvelutalon, joka kehittyy jatkuvasti ja tuottaa poikkeuksellista työntekijä- ja asiakaskokemusta.

Gofore valittiinkin viime vuonna sekä Suomen parhaaksi, että Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksessa. Hienointa goforelaisessa kulttuurissa ei ole kuitenkaan saadut palkinnot, vaan päivittäinen yhdessä tekeminen. Voimakas ja kannattava kasvu, yhtiön ylimmän johdon keskittyessä listautumisvalmisteluihin, kertoo jaetusta vastuusta ja innostuksesta.

Pyrimme myös vuonna 2018 jatkamaan voimakasta kehittymistä. Tilikauden 2018 liikevaihdoksi arvioimme 46-52 milj. euroa.

Vuosi 2018 käynnistyi odotusten mukaisesti tammikuun liikevaihdon ollessa 4,1 milj. euroa. Vuonna 2017 tammikuussa Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,7 milj. euroa.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2017 Liikevaihto

Gofore-konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 33,95 milj. euroa, kasvua 82,37 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat voimakas orgaaninen kasvu sekä kesäkuusta 2017 alkaen tehty Leadin-yritysosto.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-joulukuussa 2017 oli 5,82 milj. euroa, eli 17,13 %:ia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-joulukuussa oli 5,69 milj. euroa, eli 16,76 %:ia liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa oli 5,36 milj. euroa, eli 15,78 %:ia liikevaihdosta. Katsauskaudelle ajoittuneeseen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalle listautumiseen liittyvät kulut olivat noin 1,12 milj. euroa ja ne on kirjattu rahoituskuluihin.

Gofore-konsernin muodostumiseen johtaneissa järjestelyissä taseeseen syntyi liikearvoa noin 5,69 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Vertailuvuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia siltä osin, ettei niihinsisälly liikearvopoistoja kuten vuonna 2017.

Konsernin henkilöstökulut tammi-joulukuussa olivat 18,87 milj. euroa, eli 55,57 %:ia liikevaihdosta.

Henkilöstökulut kasvoivat henkilöstömäärän kasvun myötä. Gofore-konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 5,42 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Gofore-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 29,29 milj. euroa (7,66 milj. euroa). Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta, listautumisannissa kerätyistä varoista sekä tehdystä yritysjärjestelystä.

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 60,82 % (54,12 %) ja nettovelkaantumisaste -47,29 % (-97,87 %). Liikearvon määrä taseessa oli 5,36 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa oli 0,6 milj. euroa.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 12,7 milj. euroa. Yhtiön arvion mukaan likvideihin varoihin voidaan laskea edellä mainittujen kassavarojen lisäksi 0,5 milj. euron sijoitusvarallisuus, joka on tilinpäätöksessä kirjattu sijoituksiin, mutta tarvittaessa realisoitavissa nopeasti. Korollista velkaa oli 4,79 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista. Tästä 3,68 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,11 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on digitalisaation asiantuntijayritys. Konserni tuottaa asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa ja Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat digitaalisen muutoksen johtamiseen, palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen konsultointiin ja pilvikapasiteetin tarjontaan.

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt:

 • Erofog Oy (ei liiketoimintaa)
 • Leadin Oy (sulautunut Gofore Oyj:öön 31.12.2017)
 • Gofore UK Ltd.
 • Gofore Germany GmbH
 • Gofore Spain SL

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 374 henkilöä, joista 355 työskentelee Suomessa. Suomessa yhtiöllä on toimipaikat Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Ulkomailla sijaitsevat toimipisteet ovat Swanseassa Isossa-Britanniassa, Münchenissä Saksassa sekä Madridissa Espanjassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 178 henkilöllä, eli 90,8 %:ia vuoden 2016 lopun tilanteeseen verrattuna. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 290 henkilöä.

Helmikuussa 2017 Gofore valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksen keskisuurten työpaikkojen sarjassa. Yhtiö valittiin myös Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi samassa tutkimuksessa. Korkea työtyytyväisyys ja hyvä työilmapiiri ovat edelleen konsernin päätavoitteita yhdessä korkean asiakastyytyväisyyden kanssa. Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, talousjohtaja; Topi Koskinen, operatiivinen johtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Erkki Salminen, johtaja, kulttuuri ja osaamiset; Mikael Nylund, liiketoimintajohtaja, johdon konsultointi ja M&A; Ville Tuominen, johtaja, kv-liiketoiminta; Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä Kristiina Härkönen, liiketoimintajohtaja, pilvipalvelut.

Gofore-konsernin hallituksen muodostavat 31.3.2017 lähtien Ali U. Saadetdin (Hpj.), Sami Somero, Anne-Mari Silvast sekä Petteri Venola.

Konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH Saksaan 28.11.2017 sekä Gofore Spain SL Espanjaan 14.11.2017. Tytäryhtiöt ovat sataprosenttisesti emoyhtiön omistamia.

Leadin Oy sulautui Gofore Oyj:öön 31.12.2017.

Yhtiökokous

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 31.3.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä jakaa osinkoa yhteensä 528 000 euroa sekä B-osakkaiden haltijoille työpanososinkoa 312 399 euroa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta. Hallitus päätti 25.4.2017 kokouksessaan että lisäosinkoa jaetaan yhteensä 212 200 euroa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Gofore Oyj:n osakkaiden yksimielinen päätös annettiin Tampereella 31.5.2017. Päätettiin suunnatusta vastikkeellisesta osakeannista. Osakeannissa annettiin yhteensä 7 788 uutta Yhtiön osaketta. Uusia osakkeita käytettiin Leadin-alakonsernin hankinnassa avainhenkilöiden sitouttamiseen osakevaihdon avulla.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Osakekannan jaon jälkeen yhtiön osakemäärä oli 11 338 800 osaketta ja listautumisannissa merkittäväksi tarjottiin 1 610 000 uutta antiosaketta. Kaikki osakkeet merkittiin annissa.

Gofore Oyj:n osakemäärä 31.12.2017 oli yhteensä 12 948 800 osaketta. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan omia osakkeita.

Kaupankäynti Gofore Oyj:n osakkeella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 16.11.2017 kaupankäyntitunnuksella GOFORE. Osakkeen merkintähinta oli Yleisö- ja Instituutioannissa oli 6,35 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 5,72 euroa osakkeelta.

Yhtiön B-osakkeet lunastettiin ja B-osakesarja lakkautettiin osana listautumisjärjestelyjä syksyllä 2017.

Henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -kannustinohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden palkinto-osakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhteensä 253 henkilöstöantiin osallistunutta työntekijää tai hallituksen jäsentä on hyväksynyt Matching Share -ohjelman ehdot ja näille työntekijöille lahjoitettavien osakkeiden määrä on tilinpäätöstiedotteen hetkellä 115 436 osaketta. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiö ei ole vuoden 2017 aikana tehnyt merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa, eikä tämän työn tuloksena ole tehty aktivointeja konsernin taseeseen.

Yhtiössä on käynnistetty 1.2.2017 sen oman toiminnan kehittämiseen tähtäävä, Tekesin rahoitusta saanut Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (”KAKADU”) -hanke. Kokonaisuutena projekti koostuu kolmesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä osasta, jotka ovat: 1. johtamisen kyvykkyyden kehittäminen, 2. Goforen liiketoiminnan kansainvälistäminen Goforen nykyisten palveluiden osalta ja 3. Hohto++-palvelun kehittäminen Goforen tarpeisiin ja kyseisen palvelun mahdollinen lanseeraaminen SaaS (Software as a Service) -palveluna kansainvälisesti. KAKADU-hanke rakentuu visiolle mahdollisimman digitaalisesta Goforesta.

Hohto++ on kehitteillä oleva johtamisen työkalu, jonka avulla on tarkoitus pystyä mittaamaan ja johtamaan liiketoiminnalle keskeisiä seikkoja, kuten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, myyntiä ja resursointia. Tarkoitus on tietoa keräämällä ja sitä reaaliaikaisesti analysoimalla ja jakamalla mahdollistaa yhtiön matalahierarkkinen johtaminen myös isommassa yrityskoossa. Hohto++-järjestelmä voidaan mahdollisesti lanseerata kaikkien saataville SaaS-palveluna, jos järjestelmän kehittäminen onnistuu ja järjestelmä saadaan riittävälle kypsyystasolle. KAKADU-hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 778 000 euroa. Tekes on hyväksynyt kustannusarvion. Yhtiö saa Tekesiltä avustusta 50 prosenttia projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista. KAKADU-hankkeelle on myönnetty tukea 30.6.2018 asti.

Lisäksi yhtiö on 2017 aikana osallistunut EU-tuettuun Multi Platform Application Toolkit (MPAT) -kehityshankkeeseen, jossa on kehitetty monikanavaista tulevaisuuden julkaisujärjestelmää.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä

Tammi- joulukuu 2017 (16.11. – 31.12.2017) Osakevaihto kpl Markkina-arvo yhteensä (jakson lopussa), euroa Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymi- painotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 2 194 096 90 771 088 7,20 6,40 6,86 7,01
31.12.2017 31.12.2016*
Markkina-arvo, euroa 90 771 088 N/A
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 555 N/A

* Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 16.11.2017.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 17 095 549,12 euroa, josta tilikauden voittoa 2 679 895,94 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 942 320,00 euroa. Osinkosumma kasvaa 163 %:ia edellisvuodesta ja on noin 59 %:ia konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Goforen taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksuvalmiutta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön 3.11.2017 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä, joissa ei ole tapahtunut listalleottoesitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.

Kasvun jatkuvuuteen liittyvä suurin epävarmuustekijä on edelleen osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytoinnin onnistuminen.

Yhtiö on havainnut globaalisti toimivassa yksityisen sektorin asiakaskunnassaan yleistä hitautta aikaansaada juridisia hankintapäätöksiä ja toimeksiannon asiakirjoja. Usein tässä asiakaskunnassa kuitenkin liiketoiminnan edustajat toivovat pikaista toimeksiannon käynnistämistä, mikä saattaa johtaa tilanteisiin, jossa yhtiö edistää asiakashanketta projektiryhmän toimesta joitakin viikkoja omalla riskillään ennen juridisen tilauksen syntymistä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö on vuokrannut lisää toimitilaa Helsingissä ja Tampereella.

Tammikuussa 2018 liikevaihto oli 4,1 milj. euroa. Henkilöstön määrä tammikuun lopussa oli 377.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Vuodelta 2016 ei ole laadittu osavuosikatsauksia. Gofore-konsernia ei ollut kyseisenä ajankohtana olemassa nykymuodossaan. Näistä syistä yhtiöllä ei ole käytettävissä vertailukaudelta virallisia vertailukelpoisia lukuja. Vertailukauden lukuina esitetään Gofore Oyj:n tulos ja tase.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Yhtiö julkaisee 15.8.2018 puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2018. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2018.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta viikolla 9.

TAULUKKO-OSA

Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto 33 950 18 616
Liiketoiminnan muut tuotot 306 79
Materiaalit ja palvelut -4 152 -1 842
Henkilöstökulut -18 867 -11 063
Poistot ja arvonalentumiset -458 -83
Liiketoiminnan muut kulut -5 421 -3 082
Liikevoitto 5 359 2 625
Rahoitustuotot/kulut netto -1 172 11
Voitto rahoituserien jälkeen 4 187 2 636
Tilinpäätössiirrot -8
Tuloverot -866 -528
Tilikauden voitto/tappio 3 312 2 108

Käyttökate

1 000 euroa 7-12/2017 7-12/2016 2017 2016
Liikevoitto 2 860 1 425 5 359 2 625
Liikearvopoistot 285 332
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 75 54 126 83
Arvonalentumiset
Käyttökate 3 220 1 479 5 817 2 709

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta Yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 38
Liikearvo 5 362
Muut pitkävaikutteiset menot 93 48
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 348 163
Muut aineelliset hyödykkeet 41 16
Sijoitukset 551 511
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 433 738
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 15 42
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 8 786 2 878
Lainasaamiset 26 26
Muut saamiset 489 291
Siirtosaamiset 880 85
Saamiset yhteensä 10 197 3 322
Rahat ja pankkisaamiset 12 657 3 595
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 854 6 917
VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 287 7 656
1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 459 34
Edellisten tilikausien voitto 2 953 1 972
Katsauskauden voitto 3 312 2 108
Oma pääoma yhteensä 17 804 4 122
Poistoero 8
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 3 683
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 105 62
Saadut ennakot 15 39
Ostovelat 1 589 685
Muut velat 1 672 969
Siirtovelat 3 410 1 779
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 792 3 533
Vieras pääoma yhteensä 11 475 3 533
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 287 7 656

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 4 187
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 458
Rahoitustuotot ja -kulut 1 172
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 817
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys -4 694
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 1 147
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 270
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 168
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0
Maksetut välittömät verot -479
Liiketoiminnan rahavirta (A) 623
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -419
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin -4 685
Investoinnit muihin sijoituksiin -50
Investointien rahavirta (B) -5 153
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 10 156
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 519
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -793
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 291
Rahoituksen rahavirta (C) 13 592
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) 9 061
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 3 595
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 12 657

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 2017 2016
Sidottu oma pääoma 8 8
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoma korotukset 72
Osakepääoman tilikauden lopussa 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 8
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 34 34
Osakeanti 10 156
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut 1 269
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 11 459 34
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 4 076 2 500
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut -72
Osingonjako -1 052 -528
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 2 953 1 972
Tilikauden voitto 3 312 2 108
Vapaa oma pääoma yhteensä 17 724 4 114
Oma pääoma yhteensä 17 804 4 122

Konsernin vastuut

1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 640 977
Myöhemmin erääntyvät 3 413 2 558
Yhteensä 5 053 3 535
Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 565 295
Myöhemmin erääntyvät 699 422
Yhteensä 1 264 717
Muut annetut sitoumukset
Yrityskortit
Muut vakuudet
Yrityskiinnitykset 7 840 250
Takaukset
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuustalletukset
Yhteensä 7 840 250
Lainat rahoituslaitoksilta 4 788 62

Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu = ( Raportointikauden liikevaihto -1) x 100
Vertailukauden liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = x 100
Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevaihto
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut
Omavaraisuusaste, % = x 100
Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osuudet X 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) X 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) X 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Tampereella 15. päivänä helmikuuta 2018

Gofore Oyj hallitus

Lisätietoja: Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj p. 040 828 5886 timur.karki@gofore.com

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj p. 0400 805 487 petteri.venola@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puhelin: 09 4766 9926

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 16 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa jo noin 380. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Lisätietoa: www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös