Yhtiötiedote 19.2.2019

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (tilintarkastamaton): Vahva kasvu jatkui

GOFORE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

1.1.-31.12.2018

Gofore OyjYhtiötiedote 19.2.2019 kello 9.00

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018 (tilintarkastamaton): Vahva kasvu jatkui

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 50,6 milj. euroon, kasvua 16,6 milj. euroa eli 49 % (34,0 milj. euroa)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 6,96 milj. euroa (5,82 milj. euroa) ollen 13,77 % (17,13 %) liikevaihdosta
  • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 6,80 milj. euroa (5,69 milj. euroa) ollen 13,44 % (16,76 %) liikevaihdosta
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6,10 milj. euroa (5,36 milj. euroa) ollen 12,05 % (15,78 %) liikevaihdosta
  • Tilikauden tulos oli 4,73 milj. euroa (3,32 milj. euroa) ollen 9,36 % (9,76 %) liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa
  • Henkilöstömäärä kasvoi noin 32,35 % yhteensä 495 henkilöön (374)
  • Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solinorin koko osakekannan osto; siirtyi Goforen omistukseen 31.8.2018
  • Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiö Viroon
  • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,19 euroa (0,15 euroa) osakkeelta

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö on todennut harjoittamansa pilvikapasiteetin jälleenmyynnin olevan uusien IFRS-säännösten näkökulmasta tulkittavissa pääosin agentuuritoiminnaksi, jota tulisi käsitellä liikevaihdossa netotettuna. Mahdolliseen IFRS-siirtymään valmistautumiseksi, ja kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) sen mahdollistaessa, yhtiö on päättänyt siirtyä käsittelemään pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä netotettuna 1.1.2019 alkaen. Mikäli tätä kirjanpidon laadintaperiaatetta olisi noudatettu vuonna 2018, olisi raportoitu liikevaihto ollut yhtiön arvion mukaan noin 1,0 milj. euroa pienempi sekä materiaalit ja palvelut vastaavasti noin 1,0 milj. euroa pienemmät.

Yhtiö ilmoitti 14.2.2019 ostaneensa Silver Planet Oy:n koko osakekannan. Tämän kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernille arvioidaan olevan 7 milj. euroa vuonna 2019.

Nämä muutokset huomioiden yhtiö on täsmentänyt tilikauden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan 71-79 milj. euroon. Aiempi, 21.11.2018 julkaistu, vuodelle 2019 annettu ohjeistus oli 65-73 milj. euroa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15-25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Avainluvut

Raportoidut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 7-12/2018 7-12/2017 2018 20171
Liikevaihto 25 891 19 583 50 581 33 950
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 32,2 97,1 49,2 82,4
Käyttökate (EBITDA) 3 049 3 220 6 964 5 817
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 11,8 16,4 13,8 17,1
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2 980 3 145 6 797 5 691
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 11,5 16,1 13,4 16,8
Liikevoitto (EBIT) 2 563 2 860 6 095 5 359
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 9,9 14,6 12,0 15,8
Tilikauden voitto 1 980 1 304 4 732 3 319
Oikaistu tilikauden voitto2 2 397 2 659 5 434 4 778
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,15 0,11 0,36 0,28
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,18 0,23 0,41 0,41
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 116 982 12 948 800 13 116 982 12 948 800
Omavaraisuusaste, prosenttia 63,8 60,8 63,8 60,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia -51,2 -47,3 -51,2 -47,3
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia3 19,9 21,5 23,8 30,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia3 49,8 34,8 24,9 22,5
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE4 438 405
Alihankinta keskimäärin, FTE5 47 46
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 495 374 495 374

Ellei toisin mainita, tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuluvut sisältävät toukokuussa 2017 ostetun Leadin Oy:n luvut 1.6.2017 alkaen. 1 Leadin Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla. 3 Annualisoitu. 4 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 5 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen on mukaan otettu vuoden 2017 pro forma -tuloslaskelman luvut vertailtavuuden parantamiseksi ja lisätiedon jakelemiseksi. Pro forma -laskelmiin on yhdistetty 2017 osalta Leadin-konsernin luvut kuin konserni olisi muodostunut ennen vuoden 2017 alkua. Vastaavalla yhdistelyperiaatteella laaditut pro forma -laskelmat ajanjaksolla 1.1.-30.9.2017 esitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä, 3.11.2017 julkaistussa, listalleottoesitteessä. Vertailtavat 2018 luvut ovat Gofore-konsernin raportoidut luvut ja niihin on yhdistelty hankitun Solinor Oy:n luvut 1.9.2018 alkaen.

Pro forma1

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 2018 2017
Pro forma liikevaihto 50 581 37 322
Pro forma käyttökate (EBITDA) 6 964 6 607
Pro forma käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 13,8 17,7
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 6 797 6 468
Pro forma liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 13,4 17,3
Pro forma liikevoitto (EBIT) 6 095 5 898
Pro forma liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 12,0 15,8
Pro forma tilikauden voitto 4 732 3 683
Oikaistu pro forma tilikauden voitto2 5 434 5 380
Oikaistu osakekohtainen pro forma tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,41 0,46

1 Taulukossa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ajanjaksolta 1.1.-31.12.2017. Pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamaan, mikä Goforen liiketoiminnan tulos olisi voinut olla, jos Leadin Oy:n osto olisi tapahtunut 1.1.2016. Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yrityskaupan vaikutusten havainnollistamiseksi. Leadin Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen. 2 Oikaistulla pro forma -tilikauden voitolla tarkoitetaan pro forma -tilikauden voittoa lisättynä pro forma -liikearvon poistoilla ja listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.

Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi vuoden 2018 kehitystä

Vuosi 2018 oli Goforelle ensimmäinen täysi vuosi listattuna yhtiönä.

Jatkoimme jo 14 peräkkäistä tilikautta jatkunutta voimakasta ja kannattavaa kasvuamme. Liikevaihtomme kasvoi 49 % 50,6 miljoonaan euroon. Säilytimme näin voimakkaan kasvutahdin myös aiempaa suuremmassa yrityskoossa. Erityisen iloinen olen, että kasvoimme edelleen orgaanisesti erinomaisesti. Onnistuimme löytämään uusia asiakkaita, rekrytoimaan uusia työntekijöitä sekä kasvattamaan alihankinnan määrää.

Yritysostoilla on myös tärkeä osa kehityksessämme. Vuonna 2018 hankimme digikonsulttiyritys Solinor Oy:n, joka liittyi syksyllä osaksi konsernia. Solinor oli yhtiömme historian toinen yritysosto. Aiempi Leadin Oy:n hankinta vahvisti meidän palvelumuotoiluosaamistamme. Solinor taas toi meille lisää voimaa Helsingin alueelle ohjelmistotuotannon saralle.

EBITA-liikevoittomme kasvoi noin 20 % yhteensä 6,80 miljoonaan euroon, ollen 13,44 % konsernin liikevaihdosta. Kannattavuutemme heikkeni aiempaan tilikauteen verrattuna. Yhtiön tehokkuutta mittaava kokonaislaskutusaste oli syksyn aikana jonkin verran totuttua alhaisempi, mikä pääosin selittää kannattavuuseron aiempaan verrattuna. Laskutusasteeseen vaikutti yhtiössä tehty voimakkaan kasvun vaatima rakennustyö sekä ostettujen yhtiöiden integroiminen. Jonkin verran kannattavuuteen vaikuttivat myös palkkojen nousu, alihankinnan lisääntyminen sekä matalakatteisen pilvikapasiteetin volyymin kasvu.

Vuonna 2018 liikevaihdostamme noin 60 % tuli asiakastoimeksiannoista, joissa olemme itse tietojärjestelmiä toteuttavassa roolissa. Liikkeenjohdon konsultointi, palvelumuotoilu ja design, pilvisiirtymäkonsultointi, projektinhallinnan palvelut sekä arkkitehtuurikonsultointi muodostivat muiden asiantuntijapalveluidemme tukirangan. Palveluidemme kysyntä jatkuikin kovana läpi vuoden. Olemme pystyneet jatkuvasti uudistamaan osaamistamme siten, että palvelumme vastaavat täysin asiakkaidemme kasvavaan kysyntään.

Data-analytiikka ja tekoäly ovat yhä useammin asiakkaidemme agendalla, kuten myös organisaatiokulttuurin kehittäminen. Yritykset sekä julkisen hallinnon organisaatiot ovat muutoksen keskellä, kun alati kehittyvä teknologia ja sitä hyödyntävät palvelut tekevät mahdolliseksi asioita, joita aiemmin ei oltaisi voitu kuvitellakaan. Muutos vaatii uudistumiskyvykkyyttä, kokonaisvaltaista kehittämistä sekä tiedon innovatiivista hyödyntämistä. Rohkeuttakin. Tässä muutoksessa haluamme olla asiakkaidemme tukena ja kumppanina, suuntaa näyttämässä, parhaana asiantuntijana ja muutoksen tekijänä.

Kansainvälinen liiketoimintamme oli 5,7 miljoonaa euroa, vastaten 11,3 % koko konsernin liikevaihdosta. Koemme olevamme kansainvälistymisemme alkutaipaleella, innoissamme etsimässä uutta ja rakentamassa aidosti kansainvälisesti merkittävää yhtiötä.

Vuosi 2019 tulee olemaan yhtiössä vauhdikas, sen uskaltaa jo tässä vaiheessa kertoa. Vuoden alun aikana on solmittu olemassa olleen tilauskannan lisäksi noin 9 miljoonan euron edestä uusia sopimuksia sekä sopimusten jatkoja. Helmikuussa suorittamamme Silver Planet Oy:n hankinta vahvistaa entisestään asemaamme yhtenä merkittävimmistä digitaalisen muutoksen neuvonantajista.

Liikevaihdon kasvun voi olettaa ylittävän pitkän aikavälin tavoitteet, asiakaskysynnän jatkuessa kiivaana. Tavoittelemme 7179 miljoonan euron liikevaihtoa, sekä riemukkaita uuden etsimisen ja löytämisen kokemuksia, yhdessä asiakkaidemme kanssa.

.

Taloudellinen katsaus 1.1.-31.12.2018

Liikevaihto

Gofore-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa, kasvua 49 % edellisvuodesta.

Liikevaihto kehittyi jälkimmäisen vuosipuolikkaan aikana seuraavasti:

Kuukausi (2018) Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto 2017) 1 Henkilöstö- määrä Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokonais- kapasiteetti, FTE2 Alihankinta, FTE3
Joulukuu 3,8 (3.2) 495 17 460 50
Marraskuu 5,3 (4,1) 490 22 457 55
Lokakuu 5,4 (3,9) 481 23 453 55
Syyskuu 4,7 (3,7) 475 20 443 52
Elokuu 4,6 (3,4) 476 23 413 46
Heinäkuu 2,2 (1,3) 419 22 400 24

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,96 milj. euroa eli 13,77 % liikevaihdosta. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,80 milj. euroa eli 13,44 % liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,10 milj. euroa eli 12,05 % liikevaihdosta.

Konsernin tekemässä yrityskaupassa taseeseen syntyi liikearvoa noin 3,97 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Vertailukauden kuluihin ei sisälly koko tilikauden ajalta vuoden 2018 aikana hankitusta tytäryrityksestä aiheutuvia kuluja eikä konserniliikearvon poistoa.

Konsernin henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2018 olivat 27,56 milj. euroa eli 54,48 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat pääasiassa henkilöstömäärän kasvun myötä. Konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 8,34 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 34,52 milj. euroa (29,29 milj. euroa).

Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta sekä tehdystä yritysjärjestelystä.

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2018 oli 63,81 % (60,82 %) ja nettovelkaantumisaste -51,24 % (-47,29 %). Liikearvon määrä taseessa oli 8,63 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa 2018 oli 7,84 milj. euroa.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 15,42 milj. euroa. Korollista velkaa oli 4,20 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista sekä yritysjärjestelyn loppukauppahinnasta. Tästä 3,13 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,07 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Konserni tuottaa asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa ja muualla Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat digitaalisen muutoksen johtamiseen, palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen konsultointiin ja pilvikapasiteetin tarjontaan.

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Solinor Oy ja Erofog Oy (ei liiketoimintaa).

Gofore ilmoitti 14.2.2019 sopineensa digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toimenpantiin välittömästi. Silver Planet Oy tulee jatkamaan itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 15.2.2019 alkaen.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 495 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 463 ja Suomen ulkopuolella 32 henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Swanseassa ja Lontoossa Isossa-Britanniassa, Münchenissä Saksassa ja Madridissa Espanjassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 121 henkilöllä. Tämä on 32,4 % enemmän kuin edellisvuoden lopussa (374). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 432 henkilöä.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, talousjohtaja; Topi Koskinen, operatiivinen johtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Erkki Salminen, kehitysjohtaja (aiemmin osaamisista ja kulttuurista vastaava johtaja); Mikael Nylund, liiketoimintajohtaja, johdon konsultointi ja yritysjärjestelyt; Ville Tuominen, johtaja, kansainvälinen liiketoiminta; Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja (opintovapaalla 2019) sekä Kristiina Härkönen, liiketoimintajohtaja, pilvipalvelut.

Konsernin hallituksen muodostavat 27.3.2018 alkaen Ali U. Saadetdin (Hpj.), Sami Somero, Anne-Mari Silvast, Kristiina Michelsson sekä Mika Varjus.

Konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiö Gofore Estonia Oü Viroon. Tytäryhtiö on sataprosenttisesti emoyhtiön omistama.

Solinor Oy:n osto saatettiin päätökseen 31.8.2018. Solinor Oy fuusioitiin Gofore Oyj:öön 31.1.2019.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 27.3.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2017 päätettiin maksaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 1 942 320 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2018 ja maksupäivä 10.4.2018.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadetdin, Sami Somero ja Anne-Mari Silvast sekä uusina jäseninä Kristiina Michelsson ja Mika Varjus. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Teemu Suoniemi, KHT.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 294 880 yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.10.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 294 880 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Joulukuun 2018 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 13 117 156. Luku sisältää 174 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omat osakkeet edustivat 0,001 % (0,0 %) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Yhtiöllä oli joulukuun 2018 lopussa 2 486 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa Suomen ulkopuolella pidettiin 39 760 osaketta. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 42 708, mikä vastaa noin 0,3% kaikista osakkeista.

Tammi-joulukuussa 2018 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Joulukuun 2018 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 110 839 968 euroa. Osakkeen kurssi nousi edellisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 20,5 % ja joulukuun viimeisen päivän päätöskurssi oli 8,45 euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 8,57 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 10,34 euroa ja alin 7,00 euroa.

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 238 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 31.12.2018. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 107 814 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 31.12.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 911 028,30 euroa.

Tilikauden päättyessä 31.12.2017 vastaavat määrät olivat 253 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 115 436 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.201830.6.2018 välisenä aikana solmitusta työsopimuksesta. Edellä mainitun aikavälin keskikurssin perusteella yhtiön hallitus vahvisti allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö. Yhtiön hallitus järjesti suunnatun maksuttoman osakeannin allekirjoituspalkkio-osakkeiden luovuttamiseksi. Lokakuun kaupankäyntipainotetulla keskiarvolla laskien luovutettavien osakkeiden arvo on yhteensä 83 469,54 euroa. Uudet yhtiön osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.11.2018. Yhden työntekijän työsuhde päättyi ennen osakkeiden luovutusta ja nämä 174 osaketta siirrettiin Gofore Oyj:n haltuun.

Hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin henkilöstölle suunnatun osakesäästöohjelman käyttöönottamisesta. Osakesäästöohjelman puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyy 28.2.2019. Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2021.

Hallitus päätti 30.8.2018 suunnatusta vastikkeellisesta annista. Osakeannissa annettiin yhteensä 159 830 uutta yhtiön osaketta. Uusia osakkeita käytettiin Solinor Oy:n hankinnassa sekä avainhenkilöiden sitouttamiseen osakevaihdon avulla.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2018

Tammi- joulukuu 2018

Osakevaihto kpl Arvo yhteensä Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymi-painotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 644 478 5 525 472 10,34 7,00 8,57 8,45
31.12.2018 31.12.2017
Markkina-arvo, euroa 110 839 968 90 771 088
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 486 2 555

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Yhtiössä aloitettiin helmikuussa vuonna 2017 toiminnan kehittämiseen tähtäävä, Business Finland (Tekes) -rahoitettu Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (”KAKADU”) -hanke. Hanke rakentuu visiolle mahdollisimman digitaalisesta Goforesta.

Hankkeen kustannukset vuonna 2018 olivat noin 695 000 euroa. Tekesin avustus oli maksimissaan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista, jotka olivat vuosille 2017-2018 yhteensä 778 000 euroa. KAKADU-hanke päättyi 31.10.2018.

Yhtiössä ei ole vuoden 2018 aikana ollut muuta merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa eikä konsernitaseeseen ole tästä johtuen tehty aktivointeja.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 21 299 119,11, josta tilikauden voittoa 4 755 458,60 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksettaisiin osinkoa 0,19 euroa (0,15 euroa) osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2019. Maksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Varojen jakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 13 116 982 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 2 492 226,58 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat olisivat 18 806 892,53 euroa.

Osinko per osake kasvaa 26,7 % edellisvuodesta ja on noin 53 % konsernin tilikauden tuloksesta. Hallituksen 14.2.2019 päättämässä suunnatussa osakeannissa syntyvät osakkeet eivät ole oikeutettuja osinkoon tilikaudelta 2018.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön 3.11.2017 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Näissä ei ole tapahtunut esitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

Yhtiö on todennut harjoittamansa pilvikapasiteetin jälleenmyynnin olevan uusien IFRS-säännösten näkökulmasta tulkittavissa pääosin agentuuritoiminnaksi, jota tulisi käsitellä liikevaihdossa netotettuna. Mahdolliseen IFRS-siirtymään valmistautumiseksi, ja kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) sen mahdollistaessa, yhtiö on päättänyt siirtyä käsittelemään pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä netotettuna 1.1.2019 alkaen. Mikäli tätä kirjanpidon laadintaperiaatetta olisi noudatettu vuonna 2018, olisi raportoitu liikevaihto ollut yhtiön arvion mukaan noin 1,0 milj. euroa pienempi sekä materiaalit ja palvelut vastaavasti noin 1,0 milj. euroa pienemmät.

Yhtiö ilmoitti 14.2.2019 ostaneensa Silver Planet Oy:n koko osakekannan. Tämän kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernille arvioidaan olevan 7 milj. euroa vuonna 2019.

Nämä muutokset huomioiden yhtiö on täsmentänyt tilikauden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan 71-79 milj. euroon. Aiempi, 21.11.2018 julkaistu, vuodelle 2019 annettu ohjeistus oli 65-73 milj. euroa. Goforen hallitus päätti 13.2.2019 vuonna 2018 perustetun CrewShare-osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2019-2020. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Lisäksi Gofore tulee toteuttamaan 14.2.2019 ilmoitetun mukaisesti Silver Planetin henkilöstölle maksuttoman annin, jossa annettavien osakkeiden kokonaisarvo ja annista seuraavien välittömien kulujen yhteisarvo on 200 000 euroa. Vuoden alun aikana on solmittu olemassa olleen tilauskannan lisäksi noin 9 miljoonan euron edestä uusia sopimuksia sekä sopimusten jatkoja.

Yhtiön liikevaihto tammikuussa 2019 oli 5,2 milj. euroa (2018: 4,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 504 henkilöä. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteettia kuvaava Full Time Equivalent (FTE) oli 469 ja alihankinnan FTE 52.

Kuukausi (2019) Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto 2018)1 Henkilöstö- määrä Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokonais- kapasiteetti, FTE2 Alihankinta, FTE3
Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Solinor Oy sulautui emoyhtiö Gofore Oyj:öön 31.1.2019.

Gofore Oyj ilmoitti 14.2.2019 sopineensa digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekannan ostosta. Yritysoston myötä Gofore vahvistaa asemaansa digitaalisen muutoksen neuvonantajana ja yhtenä tärkeimpänä digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Kauppa on välittömästi toimeenpantu, joten Silver Planet Oy:n koko osakekanta on siirtynyt Goforen omistukseen. Silver Planetin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 1,8 milj. euroa (25 % liikevaihdosta) vuonna 2018. Silver Planet työllistää noin 40 digitalisaation asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään, jonka lisäksi yrityksellä on laaja verkosto alihankkijoita. Kauppahinta 14,3 milj. euroa muodostui liiketoiminnan 10,8 milj. euron velattomasta hinnasta ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta 3,5 milj. euroa. Gofore arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernin tilinpäätökseen olevan noin 7 milj. euroa vuonna 2019. Silver Planet Oy tulee jatkamaan itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 15.2.2019 alkaen.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2019 Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2019. Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta viikolla 9.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019

Yhtiö julkaisee 14.8.2019 puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2019. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viikolla 10.

Taulukko-osa

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.7.-31.12.2018 1.7.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 25 891 19 583 50 581 33 950
Liiketoiminnan muut tuotot -29 215 193 306
Materiaalit ja palvelut -4 084 -2 580 -7 911 -4 152
Henkilöstökulut -14 249 -10 792 -27 557 -18 867
Poistot ja arvonalentumiset -486 -360 -869 -458
Liiketoiminnan muut kulut -4 479 -3 205 -8 343 -5 421
Liikevoitto 2 563 2 860 6 095 5 359
Rahoitustuotot/kulut netto -26 -1 108 -11 -1 172
Voitto rahoituserien jälkeen 2 537 1 753 6 084 4 187
Tilinpäätössiirrot -1 -2 – 1 -2
Tuloverot -556 -440 -1 351 -866
Tilikauden voitto/tappio 1 980 1 311 4 732 3 319

Käyttökate

1 000 euroa 7-12/2018 7-12/2017 2018 2017
Liikevoitto (EBIT) 2 563 2 860 6 095 5 359
Liikearvopoistot 417 285 702 332
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 69 75 167 126
Arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) 3 049 3 220 6 964 5 817

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja, jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 10 38
Aineettomat oikeudet 8 0
Liikearvo 8 626 5 362
Muut pitkävaikutteiset menot 89 93
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 406 348
Muut aineelliset hyödykkeet 46 41
Sijoitukset 51 551
Pysyvät vastaavat yhteensä 9 235 6 433
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 0 15
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 8 761 8 786
Lainasaamiset 15 26
Muut saamiset 520 489
Siirtosaamiset 568 880
Saamiset yhteensä 9 865 10 197
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Muut arvopaperit 2 007 0
Rahat ja pankkisaamiset 13 417 12 657
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 25 289 22 854
VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 524 29 287
1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 859 11 459
Edellisten tilikausien voitto 4 335 2 953
Katsauskauden voitto 4 732 3 319
Oma pääoma yhteensä 22 006 17 810
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 614 3 683
Muut velat 516 0
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 069 1 105
Saadut ennakot 36 15
Ostovelat 2 112 1 589
Muut velat 2 149 1 672
Siirtovelat 4 022 3 412
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 388 7 794
Vieras pääoma yhteensä 12 518 11 477
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 524 29 287

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.7.-31.12.2018 1.7.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 537 1 753 6 084 4 187
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 486 360 869 458
Rahoitustuotot ja -kulut 26 1 108 11 1 172
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 049 3 220 6 964 5 817
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys 6 219 -3 294 1 060 -4 720
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys 122 559 1 352 1 318
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 389 486 9 376 2 416
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -29 -1 108 -60 -1 168
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 2 0 48 0
Maksetut välittömät verot -937 -284 -1 524 -627
Liiketoiminnan rahavirta (A) 8 426 -906 7 840 621
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -110 -323 -205 -419
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin 2 319 0 -2 319 -4 685
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 – 50
Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 500
Investointien rahavirta (B) -2 429 -323 -2 025 -5 153
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 10 004 0 10 156
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 57 0 5 273
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -37 0 -37 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -497 -747 -1 069 -793
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -1 942 -1 052
Rahoituksen rahavirta (C) -534 9 314 -3 048 13 584
Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 462 8 085 2 767 9 052
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 9 962 4 572 12 657 3 605
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 15 424 12 657 15 424 12 657

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Sidottu oma pääoma 80 8
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoma korotukset 72
Osakepääoman tilikauden lopussa 80 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 11 459 34
Osakeanti 0 10 156
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut 1 400 1 269
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 12 859 11 459
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 6 275 4 076
Yritysjärjestelyihin liittyvät oikaisut -9 -72
Osingonjako -1 942 -1 052
Muuntoero 11 -4
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 4 335 2 953
Tilikauden voitto 4 732 3 319
Vapaa oma pääoma yhteensä 21 926 17 731
Oma pääoma yhteensä 22 006 17 811

Konsernin vastuut

1 000 euroa 31.12.2018 31.12.2017
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 760 1 640
Myöhemmin erääntyvät 3 751 3 413
Yhteensä 5 511 5 053
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 44 47
Myöhemmin erääntyvät 46 27
Yhteensä 90 73
Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 801 540
Myöhemmin erääntyvät 907 681
Yhteensä 1 708 1 221
Muut annetut sitoumukset
Yrityskortit 84 0
Muut vakuudet
Yrityskiinnitykset 8 240 7 840
Takaukset
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuustalletukset
Yhteensä 8 324 7 840
Lainat rahoituslaitoksilta 3 683 4 788

Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu = ( Raportointikauden liikevaihto -1) x 100
Vertailukauden liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot x 100
Liikevaihto
Nettovelka (nettokassa) = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset -pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto x 100
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Tampereella 19.2.2019

Gofore Oyj Hallitus

Lisätietoja:

Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj p. 040 828 5886 timur.karki@gofore.com

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj p. 0400 805 487 petteri.venola@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 500 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös