Yhtiötiedote 19.2.2020

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastamaton): Hyvä liikevaihdon kasvu

GOFORE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

1.1.–31.12.2019

Gofore Oyj
Yhtiötiedote 19.2.2020 kello 9.00

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastamaton): Hyvä liikevaihdon kasvu

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 26,7 % ja oli 64,1 milj. euroa (50,6 milj. euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 8,2 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 12,8 % (13,8 %)
 • Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Liikevoiton ennen liikearvopoistoja osuus liikevaihdosta oli 12,5 % (13,4 %)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,5 % (12,0 %)
 • Tilikauden tulos oli 4,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Tilikauden tuloksen osuus liikevaihdosta oli 6,9 % (9,4 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,36 euroa)
 • Henkilöstömäärä kasvoi 18 % yhteensä 582 henkilöön (495)
 • Digitaalinen transformaation asiantuntijayritys Silver Planet Oy hankittiin helmikuussa ja design-toimisto mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR (Mangodesign) kesäkuussa
 • Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,23 euroa (0,19 euroa) osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

Avainluvut

Raportoidut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 7-12/2019 7-12/2018 20191 2018
Liikevaihto 30 613 25 891 64 066 50 581
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 18,2 32,2 26,7 49,2
Käyttökate (EBITDA) 3 151 3 049 8 214 6 964
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 10,3 11,8 12,8 13,8
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 3 047 2 980 8 020 6 797
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, prosenttia 10,0 11,5 12,5 13,4
Liikevoitto (EBIT) 1 990 2 563 6 116 6 095
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 6,5 9,9 9,5 12,0
Tilikauden voitto 1 354 1 980 4 445 4 732
Oikaistu tilikauden voitto2 2 411 2 397 6 349 5 434
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa 0,10 0,15 0,33 0,36
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa 0,18 0,18 0,47 0,42
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 14 012 628 13 116 982 14 012 628 13 116 982
Omavaraisuusaste, prosenttia 64,6 63,8 64,6 63,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia -51,0 -51,2 -51,0 -51,2
Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia3 10,1 19,9 16,6 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia3 12,0 49,8 18,7 24,9
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE4 533 438 517 405
Alihankinta keskimäärin, FTE5 48 47 54 46
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 582 495 582 495

Ellei toisin mainita, tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vertailut suluissa liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon.

1 Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 15.2.2019 alkaen ja mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n luvut 1.7.2019 alkaen.
2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla.
3 Annualisoitu.
4 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilöstö roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
5 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi vuoden 2019 kehitystä

Vuosi 2019 oli Goforelle kasvun, kehityksen ja uuden oppimisen aikaa.

Visiomme mukaisesti pyrimme aina kasvamaan kannattavasti. Päättynyt tilikausi oli jo 15 peräkkäinen voimakkaan kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi 26,7 prosenttia 64,1 miljoonaan euroon. EBITA-liikevoittomme kasvoi noin 18,0 prosenttia yhteensä 8,0 miljoonaan euroon, ollen 12,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Vuoden aikana teimme kaksi yritysostoa. Helmikuussa konserniin liittyi Silver Planet, joka vahvisti tarjontaamme johdon konsultoinnissa. Kesäkuussa teimme ensimmäisen kansainvälisen yritysostomme, kun Mangodesign liittyi osaksi Saksan tytäryhtiötämme.

Gofore elää muutoksesta ja jatkuvasta uuden oppimisesta. Meidän huippuasiantuntemustamme tarvitaan, kun asiakaskuntamme kohtaa jatkuvasti muutoksen tarpeita. Olemme osaltamme auttamassa asiakkaitamme voittamaan haasteita alati muuttuvassa maailmassa. Tässä työssä elintärkeää on huolehtia oman osaamisemme ja palveluvalikoimamme ajanmukaisuudesta.

Toinen visiomme kohta onkin olla jatkuvasti kehittyviä. Olemme monia vuosia pystyneet suuntaamaan kehittymistämme omaan innostukseemme ja yhtiön kasvumahdollisuuksiin. Viimeisen vuoden aikana olemme tutkineet ja ottaneet käyttöön toimintatapoja, joilla uudistamme jatkuvasti palveluitamme lähellä asiakasta olevien asiantuntijoidemme toimesta.

Kolmannekseen haluamme olla jatkuvasti vaikuttava ja vastuullinen yhtiö. Goforen missio on tehdä maailmasta parempi, digitalisen muutoksen ja työkulttuurin uudistumisen keinoin. Gofore arvopohjaisesti johdettuna yhtiönä on aina ollut sosiaalisesti kestävä, työntekijöitään arvostava yhtiö. Kokoluokan kasvaessa olemme iloksemme huomanneet, että työllämme ja esimerkillämme on vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.

Vuonna 2019 järjestäydyimme ja loimme rakenteita vastuullisuuden johtamiseksi. Nimitimme johtoryhmään vaikuttavuudesta ja vastuullisuudesta vastaavan johtajan. Jäsensimme ja yhdessä henkilöstön kanssa mietimme yhtiön arvopohjaa ja vaikuttavuutta. Tämä loi hyvän pohjan työlle, jota tänä vuonna jatkamme.

Neljänneksi haluamme olla aidosti kansainvälinen yhtiö. Kansainvälinen liiketoimintamme kehittyi vuonna 2019 erityisesti suurten asiakkaidemme siivittämänä. Saksassa vahvistimme paikallista toimintaamme yritysostolla. Ison-Britannian liiketoiminnassamme puolestaan kohtasimme haasteita, kun paikalliset asiakkaamme vähensivät tilauksiaan meiltä. Alkuvuoden 2020 aikana luovuimme Ison-Britannian tytäryhtiöstämme. Kansainvälistymisemme koemme olevan oppimismatka. Olemme kuitenkin innoissamme rakentamassa Goforesta aidosti kansainvälistä yhtiötä. Odotamme kansainvälisen liiketoimintamme osuuden kasvavan tulevien vuosien aikana.

Vuonna 2020 pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvuamme, jatkuvasti oma arvopohjamme muistaen ja kestävästi kehittyen. Gofore on leimallisesti tulevaisuuden yhtiö. Olen innoissani päästyäni luotsaamaan Goforea.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019

Liikevaihto

Goforen liikevaihto vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa, kasvua 13,5 milj. euroa eli 26,7 % (50,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti orgaanisen kasvun lisäksi erityisesti Silver Planet Oy:n osto 15.2.2019 alkaen. Tilikaudella 2019 pilvikapasiteetin jälleenmyynti on käsitelty liikevaihdossa netotettuna ja vertailukaudella 2018 bruttomääräisenä (noin 1 milj. euroa).

Liikevaihdon kehitys kuukausittain vuonna 2019:

Kuukausi  
(2019)
Liikevaihto, 
milj. euroa 
(liikevaihto 
2018)1 
Henkilöstö- 
 määrä2  
Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa  
Kokonais- 
kapasiteetti, 
FTE3  
Alihankinta,
FTE4 
Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52
Helmikuu 5,3 (3,8) 538 20 487 61
Maaliskuu 6,1 (4,2) 544 21 500 66
Huhtikuu 5,5 (4,0) 552 20 504 57
Toukokuu 6,2 (4,4) 558 21 (+ helatorstai)  515 60
Kesäkuu 5,1 (4,1) 559 19 525 59
Heinäkuu 2,2 (2,2) 562 23 535 18
Elokuu 5,3 (4,6) 562 22 521 56
Syyskuu 5,9 (4,7) 578 21 532 55
Lokakuu 6,6 (5,4) 580 23 537 54
Marraskuu 6,0 (5,3) 582 21 537 57
Joulukuu 4,6 (3,8) 582 18 539 53

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. Saksassa kesäkuussa 2019 konserniin hankitun Mangodesignin henkilöstö on laskettu mukaan 1.7.2019 alkaen.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön
kokonaismäärään. Silver Planet Oy:n henkilöstön kapasiteetti on huomioitu 15.2.2019 alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Silver Planet Oy:n käyttämä alihankinta on laskettu mukaan 15.2.2019 alkaen.

Liikevaihdon, EBITA:n ja EBITA-%:n kehitys vuosineljänneksittäin vuonna 2019:

Konserni (konsolidoitu) 2019 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 64,1 16,7 16,8 13,3 17,3
EBITA, milj. euroa 8,0 2,9 2,1 1,2 1,8
EBITA-% 12,5 17,2 12,6 9,2 10,5
Konserni (konsolidoitu) 2018 Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018
Liikevaihto 50,6 12,1 12,5 11,5 14.4
EBITA, milj. euroa 6,8 1,7 2,1 1,5 1,4
EBITA-% 13,4 14,1 16,8 13,3 10,0
Kasvu-% 2019 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019
Liikevaihto, kasvu-% 26,7 37,0 34,1 16,3 19,8
EBITA, kasvu-% 18,0 67,2 0,2 -19 25,7

Kannattavuus ja tulos

Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) oli 8,2 milj. euroa. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 12,8 %. Käyttökate kasvoi noin 18,0 % sen suhteellisen osuuden liikevaihdosta ollessa noin prosenttiyksikön pienempi kuin edellisellä tilikaudella.

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 8,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Liikevoiton ennen liikearvopoistoja osuus liikevaihdosta oli 12,5 % ja se kasvoi 18,0 % edellisestä tilikaudesta.

Liikevoitto (EBIT) oli 6,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,5 %. Yritysostojen myötä kumulatiivisesti kasvaneen liikearvon poistot rasittavat tulosta kasvavassa määrin, joten liikevoiton suhteellinen osuus liikevaihdosta on loogisesti pienempi kuin vertailukaudella (12,0 %).

Konsernin tekemissä yrityskaupoissa taseeseen syntyi liikearvoa noin 11,5 milj. euroa, joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa.

Vertailukauden kuluihin ei sisälly vuoden 2019 aikana hankituista tytäryhtiöistä aiheutuneita kuluja eikä konserniliikearvon poistoa.

Konsernin henkilöstökulut olivat 36,7 milj. euroa (27,6 milj. euroa), ollen 57,3 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut kasvoivat pääosin henkilöstömäärän kasvusta johtuen. Henkilöstökulujen hallintaan myötävaikuttaa konsernin matala hierarkia ja itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva toimintatapa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 10,8 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalustokulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun 2019 lopussa 50,4 milj. euroa (34,5 milj. euroa). Taseen kasvu johtui pääosin yleisestä kasvusta sekä tehtyjen yritysostojen myötä syntyneestä konserniliikearvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun 2019 lopussa 64,6 % (63,8 %) ja nettovelkaantumisaste -51,0 % (-51,2 %). Konserniliikearvon määrä taseessa oli 18,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste eivät olennaisesti muuttuneet Silver Planet Oy:n oston yhteydessä nostetusta lisälainasta huolimatta.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa 2019 oli 10,6 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi erityisesti asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen johdosta sekä tulosta rasittavien suurempien poistojen vaikutuksesta.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 21,9 milj. euroa. Korollista velkaa oli 6,3 milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista sekä yritysjärjestelyn loppukauppahinnasta. Tästä 4,5 milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,9 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoitussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.


Yritysostot

Gofore ilmoitti 14.2.1019 digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toimeenpantiin välittömästi. Yritysoston myötä Gofore vahvisti asemaansa digitaalisen muutoksen neuvonantajana ja yhtenä tärkeimpänä digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Silver Planet työllistää noin 40 digitalisaation asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään, jonka lisäksi yrityksellä on laaja verkosto alihankkijoita. Silver Planetin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 1,8 milj. euroa (25 % liikevaihdosta) vuonna 2018. Kauppahinta 14,3 milj. euroa muodostui liiketoiminnan 10,8 milj. euron velattomasta hinnasta ja nettokassasta maksetusta 3,5 milj. euron korvauksesta. Silver Planet Oy toimii itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö on raportoitu osana Gofore-konsernia 15.2.2019 lähtien.

Gofore ilmoitti 20.6.2019 design-toimisto mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n (Mangodesign) ostosta Saksassa. Mangodesignin omistus siirtyi Goforelle 30.6.2019 ja samalla sen liiketoiminta liitettiin osaksi Gofore Germany GmbH:ia. Yritysoston myötä Gofore täydensi palvelutarjoamaansa Saksassa. Mangodesignin työllistää 12 henkilöä Braunschweigissa Saksassa sijaitsevassa toimipisteessään. Sen liikevaihto oli 544 000 euroa vuonna 2018. Gofore Germany GmbH on suorittanut 432 000 euroa kauppahinnasta ja kaupan vakuutena 48 000 euroa. Lisäksi kaupasta maksetaan lisäkauppahintaa kauppakirjan ehtojen mukaisesti, tilinpäätöshetken arvion mukaan 100 000 euroa.

Liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne

Gofore on digitalisaation asiantuntija. Yhtiö tarjoaa palveluita, jotka auttavat yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita kohtaamaan digitaalisen muutoksen. Goforen palvelut on jaettu digitaalisen muutoksen johtamiseen, ohjelmistokehitykseen ja palvelumuotoiluun sekä konsultointiin pilvipalvelujen hyödyntämisessä ja pilvikapasiteetin tarjoamiseen. Gofore toimii sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Gofore Oyj:llä on 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Silver Planet Oy ja Gofore Vantaa Oy. Gofore käynnisti uuden liiketoiminnan aiemmin perustamassaan tytäryhtiössä Erofog Oy:ssä, jonka nimi muutettiin 4.11.2019 Gofore Vantaa Oy:ksi. Uudella liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä Vantaan kaupungille tuotettavia it-integraattoripalveluita. Vantaan kaupunki ja liiketoimintateknologian asiantuntijayritys Sofigate allekirjoittivat 1.11.2019 sopimuksen, jonka mukaan Sofigate on Vantaan IT-integraattoripalvelujen kehittäjäkumppani ja palveluntarjoaja usealla IT-palvelujen osa-alueella. Sofigate tuottaa palveluja yhteistyössä Goforen kanssa.

Elokuussa 2018 ostettu digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solinor Oy sulautui Gofore Oyj:öön 31.1.2019.

Gofore ilmoitti 14.2.2019 digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toimenpantiin välittömästi. Silver Planet Oy on jatkanut itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö on raportoitu osana Gofore-konsernia 15.2.2019 lähtien.

Gofore ilmoitti 14.1.2020 arvioineensa vaihtoehtoja Ison-Britannian tytäryhtiön osalta. Tytäryhtiönsä harjoittamasta liiketoiminnasta Isossa-Britanniassa päätettiin luopua sen heikkojen markkinanäkymien ja liiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi. Tytäryhtiö Gofore UK Ltd.:n operatiivinen toiminta päättyi 31.1.2020.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2019 lopussa 582 henkilöä (495). Henkilöstön määrä kasvoi 87 henkilöllä; tämä on 17,6 % enemmän kuin vertailujakson lopussa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 559 henkilöä. Suomessa työskenteli 540 ja Suomen ulkopuolella 42 henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Braunschweigissa ja Münchenissä Saksassa, Madridissa Espanjassa ja Tallinnassa Virossa.

Vuonna 2019 henkilöstötyytyväisyyttä selvitettiin työntekijöille työssä ja työyhteisössä merkityksellisiä asioita ja näiden toteutumista käytännössä mittaavalla Siqni-tutkimuksella. Tutkimuksessa koko henkilöstön yleinen työtyytyväisyys oli erinomainen 80 (asteikolla 1–100). 75 % vastaajista koki Goforen olevan paras työpaikka omalla työurallaan. Tutkimuksen eNPS oli 46 (asteikko -100–100, jolloin 20 määritellään hyväksi tulokseksi). Tutkimukseen vastasi 348 työntekijää.

Vuonna 2019 ammatillisen osaamisen kehittämisen painopiste oli kyvykkyyksiin liittyvässä organisoitumisessa, jonka kautta toimintamallien ja osaamisten kehitystyötä jatketaan osaamisalueittain.

Muutokset johdossa

Terhi Vesanen (58), nimitettiin kasvujohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2019.

Kristiina Härkönen (44), nimitettiin kestävän kehityksen johtajaksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään 1.8.2019. Hän on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2017 lähtien. Ennen nimitystä hän vastasi yhtiön pilvipalveluliiketoiminnan johtamisesta.

Petra Sievinen (50), nimitettiin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 19.6.2019. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 1.8.2019.

Aki Koikkalainen (37), nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 19.6.2019. Hän aloitti johtoryhmän jäsenenä 1.8.2019. Hän toimii toimipistevastaavana (Site Lead) yhtiön Helsingin toimipisteessä.

Erkki Salminen, kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen jätti tehtävänsä ja johtoryhmän 19.6.2019. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa.

Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen jätti johtoryhmän 19.6.2019. Hän lopetti yhtiön palveluksessa 1.9.2019.

Topi Koskinen, operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen jätti johtoryhmän 5.7.2019. Hän lopetti yhtiön palveluksessa 31.8.2019.

Mikael Nylund (44), yritysjärjestelyistä vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen nimitettiin toimitusjohtajaksi 15.11.2019. Hän aloitti tehtävässään 11.12.2019. Timur Kärki valittiin 11.12.2019 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi ja päätoimiseksi puheenjohtajaksi.

Petteri Venola, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen jättää tehtävänsä ja johtoryhmän 2020 aikana 21.11.2019 tiedotetun mukaisesti.

Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2018 päätettiin maksaa osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 2 496 178,77 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 28.3.2019 ja maksupäivä 4.4.2019.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadetdin, Sami Somero, Mika Varjus ja Kristiina Michelsson sekä uutena jäsenenä Stefan Baggström. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Teemu Suoniemi, KHT.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 311 715 yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 311 715 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Vuoden 2019 ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 11.12.2019. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 000 euroa kuukaudessa. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi Ali U. Saadetdinin tilalle Timur Kärjen.

Gofore Oyj:n hallitus järjestäytyi välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen ja uuden hallituksen jäsenen nimittämisen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan uuden puheenjohtajan sekä valiokuntiensa jäsenet. Hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi valittiin Timur Kärki.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Timur Kärki. Sami Somero ja Mika Varjus jatkavat nimitysvaliokunnan jäseninä. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Timur Kärki. Sami Somero ja Stefan Baggström jatkavat palkitsemisvaliokunnan jäseninä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä jatkavat Kristiina Michelsson puheenjohtajana sekä Sami Somero ja Mika Varjus tarkastusvaliokunnan jäseninä.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Joulukuun 2019 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000 euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 14 012 802. Luku sisältää 174 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Omat osakkeet edustivat 0,001 % (0,001 %) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Yhtiöllä oli joulukuun 2019 lopussa 2 771 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa Suomen ulkopuolella omistettiin 49 706 osaketta. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 54 753, mikä vastaa noin 0,4 % kaikista osakkeista.

Tammi-joulukuussa 2019 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Joulukuun 2019 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 105 096 015 euroa. Osakkeen kurssi laski edellisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 11,2 % ja joulukuun viimeisen päivän päätöskurssi oli 7,50 euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 8,01 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 9,28 euroa ja alin 7,00 euroa.

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen vuoden kuluttua kaupankäynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhtiön palveluksessa on 223 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä työntekijää 31.12.2019. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 88 468 lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 31.12.2019 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien lisäosakkeiden arvo olisi ollut 663 510,00 euroa. Vertailukauden päättyessä 31.12.2018 vastaavat määrät olivat 238 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja velvollisuus 107 814 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Gofore päätti syyskuussa 2018 ottaa käyttöön osakesäästöohjelman (CrewShare) konsernin henkilöstölle. Ohjelmaan kutsutuilla työntekijöillä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (kuukaudessa 50–400 euroa) ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankkimiseen 10 % alennuksella. Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen puolivuosittain yhtiön puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen syyskuussa ja yhtiön vuosikatsauksen julkistamisen jälkeen maaliskuussa. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä.

Ohjelman ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2021. Ohjelman toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyy 29.2.2020. Osakkeiden omistusjakso päättyy 28.2.2022.

Kunkin säästökauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 1 milj. euroa, mikä vastaa noin 148 148 osaketta laskettuna 31.12.2019 päätöskurssilla 7,50 euroa/osake huomioiden 10 % alennus. 31.12.2019 tilanteen mukaan 163 konsernin palveluksessa olevalla henkilöllä oli oikeus saada yhteensä bruttomääräisesti 6 266 lisäosaketta omistusjakson jälkeen, mikäli ovat yhtäjaksoisesti omistaneet ensimmäisen ohjelman säästökauden kautta hankkimansa osakkeet. Vastaavasti 172 henkilöllä oli oikeus saada bruttomääräisesti 7 479 lisäosaketta ohjelman toisen säästökauden kautta hankkimiensa osakkeiden perusteella.

Gofore laski liikkeeseen yhteensä 20 801 uutta osaketta osana Crew Share -osakesäästöohjelmaa maaliskuussa 2019. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antamaan valtuutukseen. Uudet osakkeet ovat osakesäästöohjelmassa säästökaudella 1.11.2018-28.2.2019 kertyneillä osallistujien säästöillä heille hankittuja säästöosakkeita. Osakkeet on merkitty hintaan 7,38 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.2. -28.2.2019 ja siitä laskettuun 10 % alennukseen.

Gofore laski liikkeeseen yhteensä 22 844 uutta osaketta osana ohjelmaa syyskuussa 2019. Osakkeet on merkitty hintaan 7,03 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajanjaksolla 1.8.-31.8.2019 ja siitä laskettuun 10 % alennukseen.

Yhtiön hallitus päätti 12.2.2020 ohjelman kolmannesta säästökaudesta 2020–2021 edellisen kauden vastaavin ehdoin.

Lisäksi hallitus päätti Ison-Britannian tytäryhtiön harjoittamasta liiketoiminnasta luopumisen ja työsuhteiden päättämisen johdosta maksaa kolmelle sen työntekijälle heidän henkilöstöanti- ja osakesäästöohjelman mukaiset Matching Share -lisäosakkeet rahana. Rahana maksettavien lisäosakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 1 665,33 osaketta eli yhteissummaltaan noin 12 673 euroa, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajanjaksolla 1.1.–31.1.2020.

Gofore ilmoitti 14.2.2019 digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n koko osakekanta ostosta. Varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön hallitus päätti 14.2.2019 suunnata osakeannin osana kauppahinnan maksua Silver Planetin osakkeiden myyjille. Osakeannissa merkittiin yhteensä 852 001 kappaletta Goforen uusia osakkeita 8,39 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalta 14.1.2019–12.2.2019. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 16.4.2019 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Finland -markkinapaikalla alkoi 17.4.2019. Uudet osakkeet vastasivat noin 6,1 % yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Lisäksi yhtiö on kauppakirjan nojalla sitoutunut järjestämään toukokuussa 2020 Silver Planet Oy:n henkilöstölle suunnatun osakeannin, jossa 14.2.2019 työsuhteessa olleet työntekijät, jotka eivät myyneet Silver Planet Oy:n osakkeita Goforelle, voivat merkitä yhteensä 24 594 Goforen osaketta vastikkeetta.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2019

Tammi- joulukuu 2019

Osakevaihto kpl Arvo yhteensä, euroa Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta (volyymipainotettu), euroa Viimeisin, euroa
Gofore 1 223 756 9 781 712 9,28 7,00 8,01 7,50

31.12.2019 31.12.2018
Markkina-arvo, euroa 105 096 015 110 839 968
Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 771 2 486

Tutkimus ja kehitys

Goforessa aloitettiin huhtikuussa 2019 Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hanke jatkuu 30.4.2021 asti, ja on osittain jatkoa Business Finlandin rahoittamalle Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityksessä (“KAKADU”) -hankkeelle. Hankekonsortioon kuuluu Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta suomalaista asiantuntijayritystä. Goforen Robins -hanke koostuu strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator ja Digital Gofore.

Capability Accelerator -projektissa tutkitaan keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle.
Digital Gofore -projektin tavoitteena on tutkia yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi.

Robins-hankkeen kustannukset 1.4.–31.12.2019 olivat noin 419 257 euroa. Business Finlandin avustus on maksimissaan 40 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, joiden arvioidaan olevan 1.4.2019–30.4.2021 noin 1 604 250 euroa.

Vuoden 2019 loppupuolella käynnistettiin lisäksi projekti, jonka tavoitteena on täyttää ISO27001 -tietoturvastandardin vaatimukset vuoden 2020 aikana.

Näiden lisäksi yhtiössä käynnistettiin toukokuussa 2019 toiminnanohjauksen kehittämiseen (ERP) tähtäävä hanke. Kehitystyöllä pyritään parantamaan konsernin talousraportointia ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista. Työhön kuuluu muun muassa järjestelmäportfolion harmonisointia ja selkiyttämistä sekä taloushallinnon ja toiminnanohjauksen tehtävien automatisointia. Hankkeen kuluja on aktivoitu aineettomiin oikeuksiin konsernitaseeseen 139 408,23 euroa raportoidun katsauskauden aikana. Hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen tammikuussa 2020.

Vastuullisuus

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi on sisällytetty hallituksen toimintakertomukseen, joka julkaistaan osana yhtiön vuoden 2019 vuosikertomusta. Selvityksessä kuvataan toimintatavat, joita yhtiössä noudatetaan liittyen ympäristöasioihin, sosiaalisiin asioihin ja henkilöstöön, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan. Lisäksi yhtiö julkaisee erillisen vastuullisuusraportin viikolla 11.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset merkittävät tapahtumat

Gofore ilmoitti 14.1.2020 arvioineensa vaihtoehtoja Ison-Britannian tytäryhtiön osalta. Tytäryhtiönsä harjoittamasta liiketoiminnasta Isossa-Britanniassa päätettiin luopua sen heikkojen markkinanäkymien ja liiketoiminnan tappiollisuuden vuoksi. Tytäryhtiön operatiivinen toiminta päättyi 31.1.2020. Yhtiö tarkentaa arviotaan tytäryhtiön sulkemisesta aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista. Tällä hetkellä arvioidaan sulkemisesta aiheutuvan noin 500 000,00 euroa kertaluonteisia kustannuksia, jotka toteutuvat tai kirjataan 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön hallitus päätti 12.2.2020 konsernin koko henkilöstön CrewShare -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2020-2021.

Kehitysyhtiö Sote Digi Oy valitsi Goforen yhdeksi puitetoimittajakseen tammikuussa 2020. Hankinnassa kilpailutettiin MDR-pohjaisten tietoteknisten palveluiden (Medical Devices Regulation, EU asetus 2017/745) tarpeita koskeva puitejärjestely. Puitesopimus on voimassa määräaikaisena kaksi vuotta voimaantulopäivästä. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että sopimuskausi on voimaantulopäivästä laskien yhteensä enintään kahdeksan vuotta. Hankinnan ennakoitu arvo neljälle vuodelle on 32 milj. euroa. Puitejärjestelyssä on mukana kuusi toimittajaa.

Lisäksi alkuvuoden aikana Senaatti-kiinteistöt valitsi Goforen yhdeksi toimittajakseen työympäristökehittämisen asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn. Puitejärjestelyssä on seitsemän osa-aluetta, joista Gofore valittiin kolmelle osa-alueelle. Näillä kolmella osa-alueella on yhteensä kahdeksan toimittajaa ja näiden osa-alueiden ennakoitu kokonaisarvo on 3,1 milj. euroa. Sopimus on voimassa kaksi vuotta. Sopimuksessa on myös optiomahdollisuus, jolla sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen kahdella vuodella.

Liikevaihto tammikuussa 2020 oli 6,1 milj. euroa (2019: 5,2 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 587 henkilöä. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 21. Kokonaiskapasiteettia kuvaava Full Time Equivalent (FTE) oli 548 ja alihankinnan FTE 60.

Kuukausi
(2020)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2019)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60


1
Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön

kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Vuonna 2017 Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä julkaistussa listalleottoesitteessä kerrottiin riskeistä. Jotkut näistä riskeistä realisoituivat vuonna 2019.

 • Poliittinen ympäristö hallituskauden vaihtuessa hankaloitti julkiseen hallintoon suuntautuvan liiketoiminnan kehittymistä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön julkisen sektorin asiakaskunnassa käynnistyi uusia hankkeita vähemmän kuin yleensä. Tilanne normalisoitui toisella vuosipuoliskolla. Asiasta mainittiin elokuun sekä joulukuun 2019 liiketoimintakatsauksissa.
 • Henkilöstön rekrytointi ja orgaanisen kasvun tavoittelu ei onnistunut parhaalla mahdollisella, ja aiemmin nähdyllä, tavalla. Rekrytointien määrää ei pystytty kasvattamaan samassa suhteessa kuin mitä yhtiö oli kasvanut. Tämä kehitys kuvattiin liiketoimintakatsauksissa.
 • Muutama merkittävä asiakas vähensi tilauksiaan toisen vuosineljänneksen alussa melko äkkinäisesti. Tämä vaikutti siihen, että alihankinnalla tuotettu liikevaihto lakkasi kasvamasta sekä laskutusaste heikkeni väliaikaisesti konsernitasolla ja pysyväluonteisesti Isossa-Britanniassa. Tämä hidasti liiketoiminnan kasvua kokonaisuudessaan. Näistä löytyvät tiedot huhtikuun ja kesäkuun 2019 liiketoimintakatsauksissa.
 • Kansainvälinen liiketoiminta Isossa-Britanniassa kehittyi negatiivisesti. Ison-Britannian liiketoiminnan tilanne on kuvattu syyskuun 2019 liiketoimintakatsauksessa ja 14.1.2020 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiö ei näe, että vuonna 2020 koko julkinen sektori tai merkittävässä määrin yksityinen sektori vähentäisi panostuksia digitalisaation asiantuntijapalveluihin. Sen sijaan yksittäisten asiakkuuksien sopimusten epäjatkuvuuskohdat saattavat aiheuttaa riskejä, jotka realisoituessaan hidastaisivat yhtiön kasvua ja kehittymistä.

Yhtiö on sitoutunut seuraamaan ja raportoimaan liiketoimintansa kehittymistä kuukausittaisella tasolla. Tämä tarkoittaa myös riskien realisoitumisen kuukausittaista seurantaa vuoden 2019 tavoin.

Näkymät vuodelle 2020

Yhtiö tulee raportoimaan ja kommentoimaan liikevaihdon kehittymistä kuukausittain kasvun seuraamisen helpottamiseksi.

Goforen liikevaihto sekä vertailukelpoinen oikaistu EBITA-liikevoitto kasvavat vuoteen 2019 verrattuna. Oikaistulla EBITA-liikevoitolla tarkoitetaan EBITA-liikevoittoa, josta on oikaistu kertaluontoisten erien vaikutukset.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiö tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa.

Osinkoehdotus

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa (0,19 euroa) osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 14.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.4.2020. Maksun täsmäytyspäivänä 14.4.2020 yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Varojen jakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 14 012 628 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 3 222 904,44 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat olisivat 29 868 817,66 euroa.

Osinko per osake kasvaa 17,4 % edellisvuodesta ja on noin 47 % emoyhtiön tilikauden tuloksesta. Gofore Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 33 091 722,10, josta tilikauden voittoa 6 818 995,30 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan 14.8.2020. Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.4.2020. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä yhtiötiedotteella.

Yhtiö julkaisee lisäksi kuukausittain liiketoimintakatsauksen. Katsaus sisältää kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Maaliskuun liiketoimintakatsaus julkaistaan arviolta viikolla 16 ja syyskuun katsaus arviolta viikolla 42.

Taulukko-osa

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Sen luvut ovat tilintarkastamattomia. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa ja esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tulos- ja rahavirtalaskelman luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernirakenteen muutoksista johtuen.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 30 613 25 891 64 066 50 581
Valmistus omaan käyttöön 121 0 139 0
Liiketoiminnan muut tuotot 138 -29 175 193
Materiaalit ja palvelut -4 006 -4 084 -8 671 -7 911
Henkilöstökulut -18 138 -14 249 -36 696 -27 557
Poistot ja arvonalentumiset -1 161 -486 -2 098 -869
Liiketoiminnan muut kulut -5 576 -4 479 -10 799 -8 343
Liikevoitto 1 990 2 563 6 116 6 095
Rahoitustuotot/kulut netto -38 -26 -83 -11
Voitto rahoituserien jälkeen 1 952 2 537 6 033 6 084
Tilinpäätössiirrot 2 -1 2 – 1
Tuloverot -600 -556 -1 590 -1 351
Tilikauden voitto/tappio 1 354 1 980 4 445 4 732

Käyttökate

1 000 euroa 7-12/2019 7-12/2018 2019 2018
Liikevoitto (EBIT) 1 990 2 563 6 116 6 095
Liikearvopoistot 1 057 417 1 903 702
Muut suunnitelmanmukaiset poistot 104 69 195 167
Arvonalentumiset 0 0 0 0
Käyttökate (EBITDA) 3 151 3 049 8 214 6 964

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. Mainitut vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat Suomessa laajasti käytettyjä ja sijoittajien tuntemia tunnuslukuja, jotka liikevoiton ohella esitettynä täydentävät kuvausta yhtiön kannattavuuden kehityksestä.

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 4 10
Aineettomat oikeudet 146 8
Liikearvo 18 206 8 626
Muut pitkävaikutteiset menot 128 89
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 397 406
Muut aineelliset hyödykkeet 60 46
Sijoitukset 51 51

Pysyvät vastaavat yhteensä

18 991

9 235

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 8 213 8 761
Lainasaamiset 0 15
Muut saamiset 569 520
Siirtosaamiset 799 568
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 581 9 865
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Muut arvopaperit 502 2 007
Rahat ja pankkisaamiset 21 358 13 417

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31 441

25 289

VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 432 34 524

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 323 12 859
Edellisten tilikausien voitto 6 603 4 335
Katsauskauden voitto 4 445 4 732
Oma pääoma yhteensä 31 451 22 006
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 4 472 2 614
Muut velat 148 516
Siirtovelat 6 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 4 626 3 130

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 1 390 1 069
Saadut ennakot 1 734 36
Ostovelat 1 667 2 112
Muut velat 3 475 2 149
Siirtovelat 6 088 4 022
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 355 9 388
Vieras pääoma yhteensä 18 980 12 518
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 432 34 524

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto ennen veroja 1 952 2 537 6 033 6 084
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 161 486 2 098 869
Rahoitustuotot ja -kulut 38 26 83 11
Muut oikaisu 71 0 71 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 223 3 049 8 286 6 964
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
vähennys
6 111 6 219 1 799 1 060
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys 303 122 2 356 1 352
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 031 9 389 12 440 9 376
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -38 -29 -86 -60
Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 2 0 48
Maksetut välittömät verot -1 004 -937 -1 708 -1 524
Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 988 8 426 10 646 7 840
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
-184 -110 -331 -205
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 16 0 16 0
Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin -45 2 319 -3 892 -2 319
Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 0 500
Investointien rahavirta (B) -213 -2 429 -4 207 -2 025
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 161 0 314 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 3 500 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 -37 -14 -37
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -688 -497 -1 306 -1 069
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -2 496 -1 942
Rahoituksen rahavirta (C) -542 -534 -3 -3 048
Rahavarojen lisäys (A + B + C) 7 234 5 462 6 436 2 767
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 14 627 9 962 15 424 12 657
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 21 860 15 424 21 860 15 424

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

1 000 euroa 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma alussa 80 80
Osakepääoma lopussa 80 80
Sidottu oma pääoma 80 80
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 12 859 11 459
Listautumisanti ja maksullinen osakeanti 314 0
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 7 150 1 400
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 20 323 12 859
Muuntoerot 32 11
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 9 067 6 275
Osingonjako -2 496 -1 942
Oikaisut 0 -9
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 6 571 4 324
Tilikauden voitto 4 445 4 732
Vapaa oma pääoma 31 371 21 926
Oma pääoma yhteensä 31 451 22 006

Konsernin vastuut

1 000 euroa 31.12.2019 31.12.2018

Toimitilojen vuokravastuut

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 2 249 1 760
Myöhemmin erääntyvät 2252 3 751
Yhteensä 4 501 5 511
Autoleasingvastuut (sisältää arvonlisäveroa)
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 54 44
Myöhemmin erääntyvät 29 46
Yhteensä 83 90
Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 900 801
Myöhemmin erääntyvät 899 907
Yhteensä 1 799 1 708
Muut annetut sitoumukset
Yrityskortit 70 84
Yrityskiinnitykset 8 240 8 240
Yhteensä 8 310 8 324
Lainat rahoituslaitoksilta 5 862 3 683

Laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu = ( Raportointikauden liikevaihto –1) x 100
Vertailukauden liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot x 100
Liikevaihto
Nettovelka (nettokassa) = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %

=

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset –pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet

x 100

Oma pääoma
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto x 100
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa =

Oikaistu tilikauden voitto
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Tampereella 19.2.2020

Gofore Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 0400 805 487
petteri.venola@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä noin 590 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös