Yhtiötiedote 5.3.2021

Gofore Oyj: Kutsu Gofore Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.3.2021 KLO 09.05 

Kutsu Gofore Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Gofore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.3.2021 klo 14.00 osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Kokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen nk. väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Yhtiö on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, joiden tarkoituksena on järjestää kokous ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen, voivat seurata kokousta suorana videolähetyksenä ja esittää kysymyksiä tai kommentteja chat-toiminnon kautta kokouksen aikana. Osallistuminen videolähetykseen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Vastaavasti kysymykset, joita esitetään chat-toiminnon kautta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Lain mukaiset kysymykset pitää esittää etukäteen kuten jäljempänä on kuvattu. Yhtiökokouksen jälkeen videointi jatkuu erillisenä kysymys- ja vastauslähetyksenä, jossa yhtiön edustajat keskustelevat chat-toiminnon kautta tulleista kysymyksistä ja kommenteista. Tämä kysymys- ja vastauslähetys ei ole osa yhtiökokousta. Linkki verkkolähetykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilta: http://gofore.com/yhtiokokous2021.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

– Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Jari Gadd. Mikäli Jari Gaddilla ei painavan syyn vuoksi ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Yhtiön lakiasiainjohtaja Kalle Mäki toimii kokouksen sihteerinä. Mikäli Kalle Mäki ei voi toimia sihteerinä, puheenjohtaja kutsuu toisen henkilön toimimaan kokouksen sihteerinä.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

– Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii OTM Markus Vanhanen. Mikäli Markus Vanhanen ei voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimittää näihin tehtäviin parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

– Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 5. maaliskuuta 2021 julkistamat tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2021, katsotaan esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

– Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 yhtiö maksaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta eli kutsuhetken ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 3.368.862,48 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingot maksetaan 8.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin 2020 neuvoa-antava käsittely

– Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on tämän kutsun liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2021. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa käsittelyä varten.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

– Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa.

– Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

– Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi päätetään viisi (5) henkilöä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

– Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Juha Eteläniemi, Mammu Kaario, Timur Kärki ja Sami Somero.

– Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Piia Noora-Kauppi.

– Kauppi on toiminut Finanssiala ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin Kauppi on muun muassa toiminut Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan jäsenenä vuosina 1999-2008 sekä Suomen valtuuskunnan vetäjänä Euroopan parlamentin EPP-ED -ryhmässä vuosina 2004-2008. Kaupilla on muun muassa seuraavat hallitusjäsenyydet: UPM Kymmene Oyj, SOS-Lapsikyläsäätiö (hallituksen puheenjohtaja) ja Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE. Kauppi on koulutukseltaan OTK Helsingin yliopistosta.

– Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Kaikki hallituksen jäseneksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

– Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

– Hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

– Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 403 692 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useamassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

– Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

– Hallitus ehdottaa, että valtuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

– Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

– Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

– Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä 2 105 540 osaketta, mikä määrä vastaa noin 15 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

– Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

– Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuudet.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Gofore Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokous2021.

Gofore Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla 5.3.2021. Tilinpäätöksestä ja muista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2021 klo 14, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 19.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten tulee olla perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2021 klo 14 ja 19.3.2021 klo 16 välisenä aikana seuraavin tavoin:

a) yhtiön internetsivujen kautta: http://gofore.com/yhtiokokous2021

Huomioittehan, että vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten tai ruotsalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

b) kirjeitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi lähettää ennakkoäänestyslomakkeen, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla 9.3.2021 klo 14 lähtien Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Gofore Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen lähettämällä ennakkoäänensä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle siten, että ne on vastaanotettu ennen ennakkoäänestys- ja ilmoittautumisajan päättymistä, se katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on toimitettu.

Ennakkoäänestämistä koskevat ohjeet ovat myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2021 ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla ilmoittautumisaikana puhelinnumerosta 010 2818 909 ma-pe klo 9-12 ja klo 13-16.

llmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai yritystunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen, sitä seuraavan kysymys- ja vastauslähetyksen ja niihin liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2021 viimeistään 9.3.2021 klo 14. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa, sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postittamaan tai toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Gofore Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat osakkeenomistajan tiedot on annettu.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeisillä osakeomistuksen muutoksilla ei ole vaikutusta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai kokouksessa käytettävään äänioikeuteen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin ja kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen InvestorRelations@gofore.com viimeistään 8.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellyttäen, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://gofore.com/yhtiokokous2021 viimeistään 9.3.2021 klo 14.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 12.3.2021 klo 14 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen InvestorRelations@gofore.com tai postitse osoitteeseen Gofore Oyj, Kalevantie 2, 33100 Tampere. Kysymykset pitää olla toimitettuna yhtiölle määräaikaan mennessä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.gofore.com/yhtiokokous2021 viimeistään 17.3.2021 klo 16. Osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymystä tehdessään.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Gofore Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 14 036 927 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 5.3.2021

GOFORE OYJ
Hallitus

Liite 1: Palkitsemisraportti 2020

Lisätietoja:
Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210    
    
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020  oli 78  miljoonaa  euroa.  Gofore  Oyj:n osake noteerataan  Nasdaq  First  North  Growth  Finland  -markkinapaikalla.  Lisätietoja  osoitteessa  www.gofore.fi.   

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös