Yhtiötiedote 16.12.2020

Gofore Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.12.2020 KLO 16.47

Gofore Oyj: Siirtyminen IFRS-raportointiin

Gofore Oyj tiedotti 15.11.2019, että yhtiön tavoitteena on siirtyä Nasdaq Helsingin päälistalle vuoden 2021 aikana. Osana tätä prosessia Yhtiö laatii tilinpäätöksensä 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Gofore Oyj on laatinut IFRS-standardien mukaan seuraavat tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajille tietoja konsernin laajasta tuloslaskelmasta, taseesta ja yhtiön tunnusluvuista 30.6.2020 päättyneeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Tähän siirtymätiedotteeseen on sisällytetty vastaavat tiedot myös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä IFRS-siirtymäpäivän 1.1.2019 avaava tase.

Lisäksi Gofore on laatinut alla esitetyt IFRS-tunnusluvut 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Näistä luvuista ei ole esitetty FAS:n ja IFRS:n välisiä taseen ja tuloslaskelman oikaisulaskelmia. Tunnuslukutaulukon tunnusluvut kaudelle 1.1-30.9.2020 sisältävät Qentinel Finland Oy:n hankinnan 1.9.2020.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 31.12.2020 voimassaolevien IFRS-standardien mukaan. Tiedotteessa esitettyjen vertailukelpoisten tunnuslukujen ja siirtymälaskelmien laatimisessa on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -siirtymästandardia. Tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti laadittua tuloslaskelmaa ja tasetta.

Gofore Oyj julkistaa vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuosikertomuksen, joka sisältää kansainvälisen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta, jonka vertailutietona on IFRS:n mukaiset luvut 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä 1.1.2019 avaava tase.

IFRS-tilinpäätöksen ja FAS:n keskeiset IFRS-siirtymästä johtuvat erot on kuvattu tiedotteen liitetiedoissa (IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset).

Lisätietoja FAS:n mukaisesti laadituista historiallisista taloudellisista tiedoista on saatavilla Goforen verkkosivuilla www.gofore.com.

IFRS-tunnusluvut
Tuhatta euroa, ellei toisin mainittu 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 53 668 46 800 37 376 33 453 64 066
Käyttökate (EBITDA) 8 275 6 979 6 102 5 405 9 223
Käyttökate-% (EBITDA) 15,4 % 14,9 % 16,3 % 16,2 % 14,4 %
EBITA, oikaistu 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
EBITA-%, oikaistu 14,0 % 12,7 % 15,1 % 14,5 % 12,0 %
EBITA 6 495 5 550 4 911 4 466 7 296
EBITA-% 12,1 % 11,9 % 13,1 % 13,3 % 11,4 %
Liiketulos (EBIT) 5 789 5 082 4 495 4 205 6 620
Liiketulos-% (EBIT) 10,8 % 10,9 % 12,0 % 12,6 % 10,3 %
Raportointikauden tulos 4 203 3 868 3 236 3 217 5 096
Osakekohtainen tulos, EPS (laimennettu) * 0,30 0,28 0,23 0,24 0,37
Omavaraisuusaste-% 47,1 % 59,2 % 56,9 % 54,8 % 58,1 %
Nettovelkaisuusaste-% -4,6 % -21,3 % -29,5 % -13,3 % -33,4 %
* Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta


Konsernitase 30.6.2020; 30.6.2019; 31.12.2019 sekä 1.1.2019
Konsernitase 30.6.2020
Tuhatta euroa Viite FAS 30.6.2020 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvo-poistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 30.6.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 2, 3 17 149 -3 929 2 960 -969 16 180
Muut aineettomat hyödykkeet 2, 10 632 -155 3 246 3 091 3 723
Aineelliset hyödykkeet 10 357 155 155 512
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 0 5 342 5 342 5 342
Sijoitukset 51 0 51
Laskennalliset verosaamiset 1, 4, 5 0 6 0 9 16 16
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 188 0 5 349 -683 2 960 0 9 7 636 25 824
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 5, 10 10 455 -199 -47 -246 10 209
Sopimusvarat 10 0 214 214 214
Muut saamiset 2, 6, 10 2 129 -15 88 13 87 2 216
Rahat ja pankkisaamiset 19 496 0 0 19 496
Lyhytaikaiset varat yhteensä 32 080 0 0 88 0 0 -33 55 32 135
Varat yhteensä 50 268 0 5 349 -595 2 960 0 -24 7 691 57 958
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 0 80
Omat osakkeet 9 0 -409 -409 -409
Osakeperusteiset maksut 4 0 534 0 534 534
Muuntoerot 8 1 -11 -11 -10
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 323 0 20 323
Kertyneet voittovarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 600 -23 -1 283 2 960 -534 394 1 515 12 115
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31 005 0 -23 -1 283 2 960 0 -27 1 628 32 633
Määräysvallattomien omistajien osuus 13 0 0 13
Oma pääoma yhteensä 31 018 0 -23 -1 283 2 960 0 -27 1 628 32 646
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 3 784 0 3 784
Muut pitkäaikaiset velat 148 0 148
Varaukset 307 0 307
Vuokrasopimusvelat 1 0 3 217 3 217 3 217
Siirtovelat 0 0 0
Laskennalliset verovelat 2, 6 0 688 3 691 691
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 239 0 3 217 688 0 0 3 3 908 8 147
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 5 123 0 5 123
Sopimusvelat 628 0 628
Korolliset velat 1 376 0 1 376
Vuokrasopimusvelat 1 0 2 155 2 155 2 155
Siirtovelat 7 885 0 7 885
Tuloverovelat 0 0 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 15 011 0 2 155 0 0 0 0 2 155 17 165
Velat yhteensä 19 250 0 5 372 688 0 0 3 6 063 25 313
Oma pääoma ja velat yhteensä 50 268 0 5 349 -595 2 960 0 -24 7 691 57 958


Konsernitase 30.6.2019
Tuhatta euroa Viite FAS 30.6.2019 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvo-poistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 30.6.2019
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 2, 3, 10 19 129 -432 -3 699 846 -3 285 15 844
Muut aineettomat hyödykkeet 2, 10 153 -120 3 814 3 694 3 846
Aineelliset hyödykkeet 10 506 120 120 627
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 0 4 208 4 208 4 208
Sijoitukset 63 0 63
Laskennalliset verosaamiset 1, 4, 5 0 3 8 7 19 19
Pitkäaikaiset varat yhteensä 19 852 -432 4 211 115 846 8 7 4 756 24 608
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 5, 10 14 253 -131 -37 -168 14 085
Sopimusvarat 10 0 131 131 131
Muut saamiset 2, 6, 10 1 805 432 88 13 534 2 338
Rahat ja pankkisaamiset 14 125 0 14 125
Lyhytaikaiset varat yhteensä 30 182 432 0 88 0 0 -24 496 30 678
Varat yhteensä 50 034 0 4 211 203 846 8 -16 5 252 55 286
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 0 80
Omat osakkeet 0 0
Osakeperusteiset maksut 4 0 153 153 153
Muuntoerot 8 -9 -11 -11 -20
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 163 0 20 163
Kertyneet voittovarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 662 0 -10 -577 846 -144 -8 107 9 769
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 29 896 0 -10 -577 846 8 -19 248 30 144
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0
Oma pääoma yhteensä 29 896 0 -10 -577 846 8 -19 248 30 144
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 5 160 0 5 160
Muut pitkäaikaiset velat 0 0
Varaukset 0 0
Vuokrasopimusvelat 1 2 472 2 472 2 472
Siirtovelat 6 0 6
Laskennalliset verovelat 2, 6 780 3 783 783
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 166 0 2 472 780 0 0 3 3 255 8 420
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 5 690 0 5 690
Sopimusvelat 293 0 293
Korolliset velat 1 405 0 1 405
Vuokrasopimusvelat 1 0 1 749 1 749 1 749
Siirtovelat 7 582 0 7 582
Tuloverovelat 2 0 2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 972 0 1 749 0 0 0 0 1 749 16 722
Velat yhteensä 20 138 0 4 221 780 0 0 3 5 004 25 142
Oma pääoma ja velat yhteensä 50 034 0 4 211 203 846 8 -16 5 252 55 286


Konsernitase 31.12.2019
Tuhatta euroa Viite FAS 31.12.2019 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvo-poistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 31.12.2019
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 2, 3 18 206 -3 929 1 903 -2 026 16 180
Muut aineettomat
hyödykkeet
2, 3, 10 277 -128 3 662 3 535 3 812
Aineelliset hyödykkeet 10 457 128 128 585
Käyttöoikeusomaisuuserät 1 0 5 309 5 309 5 309
Sijoitukset 51 0 51
Laskennalliset verosaamiset 1, 4, 5 0 4 27 3 35 35
Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 991 0 5 314 -267 1 903 27 3 6 981 25 971
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 5, 10 8 213 -184 -17 -202 8 011
Sopimusvarat 10 0 190 190 190
Muut saamiset 2, 6, 10 1 870 -5 88 41 124 1 994
Rahat ja pankkisaamiset 21 358 0 21 358
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 441 0 0 88 0 0 23 112 31 553
Varat yhteensä 50 432 0 5 314 -178 1 903 27 27 7 093 57 524
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 0 80
Omat osakkeet 0 0 0
Osakeperusteiset
maksut
4 0 360 360 360
Muuntoerot 8 32 -11 -11 21
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 323 0 20 323
Kertyneet voittovarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 016 -16 -953 1 903 -333 30 632 11 648
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31 451 0 -16 -953 1 903 27 19 981 32 432
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0
Oma pääoma yhteensä 31 451 0 -16 -953 1 903 27 19 981 32 432
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4 472 0 4 472
Muut pitkäaikaiset velat 148 0 148
Varaukset 0 0 0
Vuokrasopimusvelat 1 0 3 305 3 305 3 305
Siirtovelat 6 0 6
Laskennalliset verovelat 2, 6 0 774 8 782 782
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 626 0 3 305 774 0 0 8 4 087 8 712
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 5 143 0 5 143
Sopimusvelat 1 734 0 1 734
Korolliset velat 1 390 0 1 390
Vuokrasopimusvelat 1 0 2 025 2 025 2 025
Siirtovelat 6 088 0 6 088
Tuloverovelat 0 0 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 14 355 0 2 025 0 0 0 0 2 025 16 380
Velat yhteensä 18 980 0 5 330 774 0 0 8 6 112 25 092
Oma pääoma ja velat yhteensä 50 432 0 5 314 -178 1 903 27 27 7 093 57 524


Konsernitase 1.1.2019 (Avaava IFRS-tase IFRS-siirtymispäivänä)
Tuhatta euroa Viite FAS 1.1.2019 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvo-poistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (’E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 1.1.2019
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 8 626 0 8 626
Muut aineettomat hyödykkeet 10 107 -89 -89 17
Aineelliset hyödykkeet 10 452 89 89 541
Käyttöoikeusomaisuuserät 0 4 560 4 560 4 560
Sijoitukset 51 0 51
Laskennalliset verosaamiset 5 0 7 7 7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 235 0 4 560 0 0 0 7 4 567 13 802
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 5, 10 8 761 -179 -37 -216 8 544
Sopimusvarat 10 0 179 179 179
Muut saamiset 10 3 111 -2 007 -2 007 1 104
Rahat ja pankkisaamiset 10 13 417 2 007 2 007 15 424
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 289 0 0 0 0 0 -37 -37 25 252
Varat yhteensä 34 524 0 4 560 0 0 0 -30 4 530 39 054
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 0 80
Omat osakkeet 0 0 0
Osakeperusteiset maksut 0 0 0
Muuntoerot 8 11 -11 -11 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 12 859 0 12 859
Kertyneet voittovarat 5, 8 9 055 -19 -19 9 037
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 22 006 0 0 0 0 0 -30 -30 21 976
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0 0
Oma pääoma yhteensä 22 006 0 0 0 0 0 -30 -30 21 976
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 2 614 0 2 614
Muut pitkäaikaiset velat 516 0 516
Varaukset 0 0 0
Vuokrasopimusvelat 1 0 2 952 2 952 2 952
Siirtovelat 0 0 0
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 130 0 2 952 0 0 0 0 2 952 6 082
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 4 297 0 4 297
Sopimusvelat 0 0 0
Korolliset velat 1 069 0 1 069
Vuokrasopimusvelat 1 0 1 608 1 608 1 608
Siirtovelat 4 020 0 4 020
Tuloverovelat 2 0 2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 9 388 0 1 608 0 0 0 0 1 608 10 996
Velat yhteensä 12 518 0 4 560 0 0 0 0 4 560 17 078
Oma pääoma ja velat yhteensä 34 524 0 4 560 0 0 0 -30 4 530 39 054


Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2020, 1.1.-30.6.2019 sekä 1.1.-31.12.2019
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma ajanjaksolta 1.1-30.6.2020
Tuhatta euroa Viite FAS 1.1 – 30.6.2020 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvopoistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 1.1.- 30.6.2020
Liikevaihto 37 376 0 37 376
Valmistus omaan käyttöön 331 0 331
Liiketoiminnan muut tuotot 1 245 1 1 246
Materiaalit ja palvelut
Ostot -55 0 -55
Ulkopuoliset palvelut -5 278 0 -5 278
-5 333 0 0 0 0 0 0 0 -5 333
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -18 026 0 -18 026
Eläkemenot -2 673 0 -2 673
Muut henkilöstukulut 4 -754 -174 -174 -928
Poistot ja arvonalentumiset 1, 2, 3 -1 168 -1 081 -416 1 057 -440 -1 608
Liiketoiminnan muut kulut 1, 5 -5 964 1 102 -29 1 073 -4 891
Liikevoitto (EBIT) 4 034 0 22 -416 1 057 -174 -29 460 4 495
Rahoituskulut 1, 6 -33 -31 -61 -93 -126
Rahoitustuotot 6 0 34 34 34
Tulos ennen veroja 4 001 0 -9 -416 1 057 -174 -57 402 4 403
Tuloverot 1, 2, 4, 5, 6 -1 241 2 86 -27 11 72 -1 169
Määräysvallattomien omistajien osuus 2 0 0 2
Tilikauden tulos 2 763 0 -7 -330 1 057 -201 -45 473 3 236
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiksiksi
Muuntoerot 8 0 -30 -30 -30
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 -30 -30 -30
Tilikauden laaja tulos 2 763 0 -7 -330 1 057 -201 -76 443 3 206


Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma ajanjaksolta 1.1-30.6.2019
Tuhatta euroa Viite FAS 1.1 – 30.6.2019 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvopoistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 1.1.- 30.6.2019
Liikevaihto 33 453 0 33 453
Valmistus omaan käyttöön 19 0 19
Liiketoiminnan muut tuotot 36 0 36
Materiaalit ja palvelut
Ostot -55 0 -55
Ulkopuoliset palvelut -4 610 0 -4 610
-4 665 0 0 0 0 0 0 0 -4 665
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 386 0 -15 386
Eläkemenot -2 575 0 -2 575
Muut henkilöstukulut 4 -597 -153 -153 -750
Poistot ja arvonalentumiset 1, 2, 3 -937 -849 -261 846 -263 -1 200
Liiketoiminnan muut kulut 1, 2 -5 222 864 -369 495 -4 727
Liikevoitto (EBIT) 4 126 0 15 -629 846 -153 0 79 4 205
Rahoituskulut 1, 6 -45 -28 -1 -29 -74
Rahoitustuotot 6 0 15 15 15
Tulos ennen veroja 4 082 0 -13 -629 846 -153 13 65 4 146
Tuloverot 1, 2, 4, 6 -990 3 52 8 -3 61 -929
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0
Tilikauden tulos 3 092 0 -10 -577 846 -144 11 125 3 217
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiksiksi
Muuntoerot 8 0 -20 -20 -20
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 -20 -20 -20
Tilikauden laaja tulos 3 092 0 -10 -577 846 -144 -10 105 3 196


Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma ajanjaksolta 1.1-31.12.2019
Tuhatta euroa Viite FAS 1.1 – 31.12.2019 Uudelleen- luokittelut (A) Vuokra- sopimukset (B) Liiketoimintojen yhdistäminen (C) Liikearvopoistojen peruutus (D) Osake- perusteiset maksut (E) Muut oikaisut (F) IFRS-oikaisut yhteensä IFRS 1.1.- 31.12.2019
Liikevaihto 64 066 0 64 066
Valmistus omaan käyttöön 139 0 139
Liiketoiminnan muut tuotot 175 0 175
Materiaalit ja palvelut
Ostot -178 0 -178
Ulkopuoliset palvelut -8 493 0 -8 493
-8 671 0 0 0 0 0 0 0 -8 671
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -30 452 0 -30 452
Eläkemenot -5 034 0 -5 034
Muut henkilöstukulut 4 -1 210 -360 -360 -1 570
Poistot ja arvonalentumiset 1, 2, 3 -2 098 -1 732 -677 1 903 -505 -2 603
Liiketoiminnan muut kulut 1, 2, 5 -10 799 1 762 -414 20 1 368 -9 430
Liikevoitto (EBIT) 6 116 0 30 -1 090 1 903 -360 20 503 6 620
Rahoituskulut 1, 6 -84 -51 -1 -52 -135
Rahoitustuotot 6 0 42 42 42
Tulos ennen veroja 6 033 0 -20 -1 090 1 903 -360 61 493 6 526
Tuloverot 1, 4, 5, 6 -1 588 4 138 27 -12 157 -1 430
Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0
Tilikauden tulos 4 445 0 -16 -953 1 903 -333 48 651 5 096
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiksiksi
Muuntoerot 8 0 21 21 21
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 21 21 21
Tilikauden laaja tulos 4 445 0 -16 -953 1 903 -333 69 671 5 116

IFRS-siirtymän vaikutukset sekä sovellettavat helpotukset
Goforen tuloslaskelma- ja tasevaikutuksiltaan keskeisimpien IFRS-laskentaperiaatteiden käyttöönoton vaikutukset on kuvattu alla.

Gofore on soveltanut IFRS 1-standardin mukaisia helpotuksia liiketoimintojen yhdistämiseen, ulkomaan rahan määräisten erien muuntoerojen käsittelyyn sekä osakeperusteisiin maksuihin.

Otsikoiden kirjaimet (A-F) viittaavat oikaisutaulukoiden sarakkeisiin.

1. Vuokrasopimukset, Gofore vuokralle ottajana (B)
Gofore vuokraa lähinnä toimitiloja, pysäköintipaikkoja, autoja ja toimistokoneita. FAS-konsernitilinpäätöksessä vuokrakulut on kirjattu tasaerinä tuloslaskelman muihin liiketoiminnan kuluihin vuokrakauden aikana. Konserni ei ole kirjannut FAS-konsernitilinpäätöksessä vuokrasopimusvelkoja tai -eriä taseeseen, eikä siten ole käyttänyt Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaista mahdollisuutta soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia FAS:n mukaisessa raportoinnissa. Gofore on FAS-tilinpäätöksissä esittänyt vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset liitetiedoissa taseen ulkopuolisina vastuina.

Gofore on ottanut käyttöön IFRS 16 -standardin ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän raportointikauden lukuja ole oikaistu. Käyttöoikeusomaisuus sekä vastaava vuokrasopimusvelka on kirjattu taseeseen tulevien vuokramaksujen diskontattuun arvoon. Vuokravastuut on arvostettu jäljellä olevien vuokramaksujen nykyarvoon per 1.1.2019 ja vastaavan suuruinen käyttöoikeusomaisuuserä on merkitty taseen varoihin.

IFRS 16 -standardin myötä FAS:n mukaiset tuloslaskelman vuokrakulut on korvattu käyttöoikeusomaisuuserien poistoilla ja vuokrasopimusvelkojen korkokuluilla.

Standardi sisältää helpotuksen, joka mahdollistaa vähäarvoisten ja lyhytaikaisten vuokrasopimusten käsittelyn liiketoiminnan muissa kuluissa vuokrakuluina. Gofore soveltaa vuokrasopimuksiinsa molempia näistä helpotuksista.

Vuokrasopimusten vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa B, ”Vuokrasopimukset”.

2. Liiketoimintojen yhdistäminen (C)
Gofore soveltaa IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardiin IFRS 1 mukaista helpotettua lähestymistapaa eikä sovella IFRS 3 -standardia takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS-standardien käyttöönottoa. Helpotuksen soveltamisen vuoksi taseeseen on merkitty IFRS-siirtymispäivänä kaikki FAS:n mukaiset varojen ja velkojen kirjanpitoarvot, jotka on hankittu aikaisemmissa liiketoimintojen yhdistämisissä, mikäli ne täyttävät IFRS-standardien taseeseen merkitsemisen kriteerit. Siirtymäpäivän jälkeen erät on käsitelty IFRS-standardien mukaisesti. Gofore ei ole oikaissut aiemmin kirjattuja määriä IFRS-standardien vaatimusten myötä.

Gofore on oikaissut 1.1.2019 jälkeen tehdyt liiketoimintojen yhdistämiset IFRS-standardien vaatimusten mukaisiksi. Tämän julkaisun raportointikaudella on tehty kaksi yrityskauppaa, Silver Planet Oy ja Mangodesign (yhtiön virallinen nimi on mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR), jotka on käsitelty IFRS 3 vaatimusten mukaisesti.

Gofore on arvostanut hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vastattaviksi otetut velat niiden käypään arvoon ja kohdistamattomaksi jäänyt jäännösarvo hankintamenosta on kirjattu liikearvoksi. Silver Planetin ja Mangodesign:n hankinnoissa Gofore on yksilöinyt asiakassuhteet sekä kilpailukieltosopimukset aineettomiksi hyödykkeiksi, ja kohdistanut osan hankintamenosta näille tunnistetuille aineettomille omaisuuserille. Nämä tunnistetut aineettomat omaisuuserät poistetaan niiden taloudellisena vaikutusaikana 5-6 vuoden kuluessa.

FAS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessä hankintaan liittyvät menot on kirjattu osaksi hankintamenolaskelmia. IFRS:n mukaan hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi kaudelle, jolloin ne ovat toteutuneet. Tästä johtuen IFRS 3 mukaisissa hankintamenolaskelmissa hankintoihin liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

IFRS 3 -standardin mukaiset muutokset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa C, ”Liiketoimintojen yhdistäminen”.

3. Liikearvopoistojen peruutus (D)
Gofore noudattaa IFRS 1 standardin mukaista helpotusta, jonka mukaan liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuva liikearvo on kirjattu IFRS-tilinpäätökseen per 1.1.2019 FAS-konsernitilinpäätöksen osoittaman tasearvon mukaisesti. Gofore on peruuttanut konversiojaksolta FAS:n mukaiset liikearvopoistot IFRS-konsernituloslaskelmassa ja -taseessa. IFRS-standardien mukaisesti liikearvoa ei enää poisteta, vaan siihen tehdään IAS 36 standardiin perustuen arvonalentumistestaus vuosittain ja aina mikäli arvonalentumisesta esiintyy viitteitä. Liikearvolle on suoritettu arvonalentumistestaukset 1.1.2019 ja 31.12.2019. Testaukset eivät johtaneet arvonalentumisen kirjaamiseen.

Liikearvopoistojen peruutukset on esitetty oikaisutaulukoiden sarakkeessa D, ”Liikearvopoistojen peruutus”.

4. Osakeperusteiset maksut (E)
FAS-konsernitilinpäätöksessä pitkäaikaisten palkkio-ohjelmien kuluja ei ole jaksotettu, vaan ne on kirjattu kuluksi maksujen realisoitumisajankohdan mukaan. IFRS-standardien mukaisesti osakeperusteiset maksut on arvostettu käypään arvoon soveltuvan hinnoittelumallin mukaisesti ja kuluvaikutukset on jaksotettu oikeuden syntymisajanjaksolle.

Goforella on ollut raportoitavalla ajanjaksolla vain omana pääomana maksettavia osakeperusteisia ohjelmia. Näihin ohjelmiin liittyvät kulut on jaksotettu oikeuden syntymisajanjaksolle IFRS:n mukaisesti. Osakeperusteisten maksujen IFRS-oikaisu on kirjattu Muut henkilöstökulut -riville tuloslaskelmaan ja taseen omassa pääomassa riveille Kertyneet voittovarat ja Osakeperusteiset maksut.

Osakeperusteisien maksujen vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa E, ”Osakeperusteiset maksut”.

5. Rahoitusomaisuuden arvonalentuminen (F)
IFRS-standardien käyttöönoton myötä Gofore on ottanut käyttöön odotettavissa olevien luottotappioden kirjaamiskäytännön (ECL, expected credit losses) IFRS 9 -standardin mukaisesti. Aikaisemman käytännön mukaan luottotappiot ja niihin liittyvät varaukset kirjattiin toteuma-arvion perusteella. IFRS:n mukainen varaus odotettavissa olevista luottotappioista ja sen muutokset konversioperiodilla on kirjattu tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin.

Odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyvät IFRS-oikaisut on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, ”Muut oikaisut”.

6. Rahoitusomaisuus (F)
IFRS-standardien mukaan rahoitusomaisuuden luokitteluperusteena on liiketoimintamalli.

IFRS-siirtymässä Gofore on tehnyt peruuttamattoman valinnan luokitella rahoitusvaroihin kuuluvat erät käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi rahastosijoitusten osalta. Rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, Muut oikaisut.

Investoinnit muihin osakkeisiin arvostetaan käypään arvoon ja myöhemmät käyvän arvon muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

FAS:n mukaan laadituissa konsernitilinpäätöksissä nämä molemmat erät on arvostettu hankintamenoon.

7. Laskennalliset verot (B, C, E, F)
Gofore on FAS-konsernitilinpäätöksessä kirjannut laskennallista verovelkaa vain poistoeroihin liittyen. IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä laskennallisia verosaamisia ja -verovelkoja on kirjattu kaikista IFRS-oikaisuista, joista aiheutuu väliaikaisia eroja kirjauskäytäntöjen muutosten seurauksena.

Siirtymäkauden aikana huomattavimmat laskennalliset verovelat ovat syntyneet IFRS 3 -standardin soveltamisesta liiketoimintojen yhdistämisiin.

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten vaikutukset on esitetty tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoissa kunkin IFRS-oikaisun yhteydessä.

8. Muuntoerot (F)
Gofore on esittänyt muuntoerot FAS-konsernitilinpäätöksessä omana eränään omassa pääomassa. IFRS-siirtymässä 1.1.2019 kertyneiden muuntoerojen on katsottu olevan nolla IFRS 1 -standardin mukaisen helpotetun soveltamisen mukaisesti. Voitto tai tappio, joka syntyy myöhemmin jostakin ulkomaisesta yksiköstä luovuttaessa, ei sisällä ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää syntyneitä muuntoeroja, vaan ainoastaan myöhemmin syntyneet muuntoerot. IFRS-siirtymäsäännösten mukainen oikaisu on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin.

Siirtymäpäivästä 1.1.2019 alkaen muuntoerot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti laajan tuloslaskelman kautta.

Oikaisun vaikutus on esitetty laajan tuloslaskelman ja taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, ”Muut oikaisut”.

9. Omat osakkeet (F)
Goforen hankkimat omat osakkeet on luokiteltu oman pääomaan omiin osakkeisiin. Goforella oli 30.6.2020 hallussaan omia osakkeita 33 859 kappaletta ja ne oli arvostettu hankintamenoon. IFRS-tilinpäätöksessä omat osakkeet on esitetty omassa pääomassa omana eränään, kun FAS-tilinpäätöksessä omat osakkeet esitettiin osana kertyneitä voittovaroja.

Oikaisun vaikutus on esitetty taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa F, ”Muut oikaisut”.

10. Uudelleenluokittelut (A)
1.7.2019 Gofore hankki 100% Mangodesignin (yhtiön virallinen nimi on mangodesign Finke-Anlauff & Anlauff GbR) osakekannasta. FAS-konsernitilinpäätöksessä Gofore on esittänyt 30.6.2019 kauppahinnasta maksetun 432 tuhannen euron ennakkomaksun osana liikearvoa. IFRS-stadardien mukaisesti ennakkoon maksettu kauppahinta on 30.6.2019 uudelleenluokiteltu liikearvosta muihin saamisiin.

Vuokrattujen toimitilojen perusparannusmenot on uudelleenluokiteltu FAS-tilinpäätöksen aineettomista hyödykkeistä aineellisiin hyödykkeisiin IFRS-standardien mukaisesti.

Myynnin laskuttamisen ajankohta saattaa erota tulouttamisen ajankohdasta. Gofore kirjaa taseelle sopimukseen perustuvan omaisuuserän silloin, kun erä on tuloutettu ennen sen laskuttamista asiakkaalta. FAS:ssa nämä saamiset on esitetty osana myyntisaamisia ja muita lyhytaikaisia saamisia. IFRS 15 -standardin mukaiset sopimusvarat on esitetty taseella omana eränään, johon laskuttamattomat tuloutetut sopimusvarat on uudelleenluokiteltu myyntisaamisista ja muista lyhytaikaisista saamisista.

Hypo-pankin tilitalletus on uudelleenluokiteltu muista rahavaroista rahoihin ja pankkisaamisiin erän luonteen mukaisesti 1.1.2019.

Uudelleenluokittelujen vaikutukset on esitetty taseen oikaisutaulukoiden sarakkeessa A, ”Uudelleenluokittelut”.


Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = x 100
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oma pääoma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
ESMA (European Securities and Markets Authority) on antanut ohjeet vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen. Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste, nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen PPA -poistoja. PPA -poistot ovat yrityskauppojen yhteydessä syntyneiden omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta syntyneiden erien poistoja.
Oikaistu EBITA
Gofore määrittelee oikaistun EBITAn seuraavasti:
Raportoitu EBITA + (+ liikearvon arvonalentumiset +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).
Oikaistu EBITA (IFRS):
1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
EBITA 6 495 5 550 4 911 4 466 7 296
Yrityskauppojen suorat hankintakulut 304 414 0 369 414
Uudelleenjärjestelykulut 718 0 718 0 0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0 0 0 0
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0
Oikaistu EBITA 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
EBITA-%, oikaistu
Oikaistu EBITA 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
Liikevaihto 53 668 46 800 37 376 33 453 64 066
EBITA-%, oikaistu 14,0 % 12,7 % 15,1 % 14,5 % 12,0 %


Lisätietoja:
Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
teppo.talvinko@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös