Osavuosikatsaus (Q1 and Q3) 25.4.2023

Gofore Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Goforen orgaaninen kasvu 32 % ja oikaistu EBITA erittäin vahva 16,9 %

Gofore Oyj
Osavuosikatsaus
25.4.2023 klo 9.00

Gofore Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Goforen orgaaninen kasvu 32 % ja oikaistu EBITA erittäin vahva 16,9 %

Tammi-maaliskuu 2023

  • Edellisen vuoden viimeisen neljänneksen hyvä kasvu ja kannattavuus jatkuivat 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Rekrytointien sovittaminen asiakaskysyntään onnistui hyvin, mikä tuki kannattavuuden paranemista.
  • Liikevaihto kasvoi 39 % ja oli 49,1 (35,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui erittäin vahvana, +32 %. 
  • Oikaistu EBITA 8,3 (5,1) miljoonaa euroa, 16,9 %, kasvua 62 %. 
  • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan, +52 %. Julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 30 %. Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti, +172 %.
  • Makrotalouden epävarmuuden vaikutus asiakaskysyntään oli pieni, ja kaudella solmittiin useita merkittäviä asiakassopimuksia.
  • Asiakashintojen ja palkkojen kehityksen suhde oli erinomainen, hinnat nousivat 3,8 %, keskimääräisen palkan kehitys +2,2 %.
  • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 354 (1 043) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 1 461 (1 123). Henkilöstötyytyväisyys parani edelliseen mittaukseen nähden ja vaihtuvuus laski 11 %:iin.
  • Devecto-yrityskauppa saatettiin loppuun maaliskuun 2023 lopussa. Lisäkauppahinta oli yhteensä 4,9 miljoonaa euroa, josta kirjattiin raportointikaudelle 0,2 miljoonan euron kulu, joka on käsitelty oikaisueränä (oikaistu EBITA). 

Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia. 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-sivuilta osoitteesta https://gofore.com/sijoita/. Katsaus sisältää mm. merkittävimmät sopimukset, laajan avainlukutaulukon, tuloslaskelman ja taseen sekä Goforen näkymät ja lähiajan riskit. Tämä katsaus on IAS34:n mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Avainluvut 

Konsernin avainlukuyhteenveto, miljoonaa euroa

01-03/2023

01-03/2022

2022

Liikevaihto

49,1

35,4

149,9

Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %

32,4%

22,9%

32,2%

Oikaistu EBITA

8,3

5,1

22,0

Oikaistu EBITA, %

16,9%

14,4%

14,7%

EBITA

8,1

4,5

20,4

Liiketulos (EBIT)

7,1

3,6

16,6

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

0,34

0,16

0,78

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

0,34

0,16

0,78

Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa

1 354

1 043

1 297

Kokonaiskapasiteetti; oma ja alihankittu henkilöstö (FTE), kauden lopussa

1 461

1 123

1 383

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien ja eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien.    

Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutuksen takautuvasti ja se on tilintarkastamaton. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

“Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes sujui erinomaisesti. Kasvumme jatkui erittäin vahvana. Orgaanisen kasvun osalta pidimme edelleen samaa korkeaa tasoa. Jatkoimme myös positiivista trendiä kannattavuudessa, ja hintojen ja palkkojen kehityksen suhde oli erinomainen. Tämä kertoo vahvasta operatiivisesta suorituksesta, mutta myös siitä, että olemme onnistuneet skaalaamaan toimintaamme onnistuneesti ja hyötyneet suuremmasta volyymistä.

Huomioiden toimintaympäristön epävarmuus, Goforen tiimin suoritus oli jopa odotuksia parempi. Muun muassa laukkaava inflaatio, geopoliittiset jännitteet ja korkoympäristön radikaali muutos ovat näkyneet Suomessa, Euroopassa ja laajemminkin talouskasvun tyrehtymisenä. Goforen asiakkaisiin tämä kohdistuu vaihtelevasti, riippuen mm. asiakastoimialasta ja liiketoiminnan syklisyydestä. Halukkuus ja tarve investoida tulevaisuuteen ei nähdäksemme ole kuitenkaan perustavanlaatuisesti kärsinyt.

Goforelle tärkeillä asiakastoimialoilla – yhteiskunnan digitalisaatiossa (Digital Society) ja älykkään teollisuuden (Intelligent Industry) parissa – näemme edelleen vahvaa uskoa ja panostusta entistä digitaalisempaan tulevaisuuteen. Merkittävimpiä tammi-maaliskuussa solmittuja yhteistöitä ja sopimuksia löydät tästä katsauksesta.

Kerroimme vuosineljänneksen aikana, että hidastimme tiettyjen osaamisalueiden rekrytointia. Tässä markkinatilanteessa eri osaamisprofiilien kysyntä on erilaista. Esimerkiksi projektinhallintaan tai muutosten läpivientiin liittyvät tarpeet ovat entisellä tasollaan, kun taas ohjelmistosuunnittelijoiden kohdalla asiakkaat miettivät tarkemmin päätöksiään. Kuten aina, Goforelle on tärkeää reagoida kysynnän muutoksiin nopeasti. Näistä asetelmista rekrytoimme 99 uutta goforelaista tammi-maaliskuussa.

Markkinatilanteen muutos on havaittavissa myös osaajamarkkinassa. Osaajien saatavuus tietyillä osaamisalueilla on parantunut ja kasvun pullonkaula on monella osaamisalueella siirtynyt osaajien saatavuudesta asiakaskysyntään. Tämä tilanne suosii kaltaisiamme konsulttiyrityksiä, jotka ovat rakentaneet vahvoja asiakassuhteita ja kumppanuuksia asiakkaiden kanssa. Emme kuitenkaan usko, että osaajamarkkina on helpottumassa pitkällä aikavälillä. Jatkamme työntekijäkokemuksemme kehittämistä ollaksemme esimerkillinen työnantaja nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittämisen tuloksista kertovat nouseva henkilöstön suositteluarvo eNPS ja aleneva vaihtuvuutemme. Henkilöstön sitoutumisesta kertoo myös korkea, 53 %, osallistumisaste Goforen osakesäästöohjelman 6. kauteen.

Saksankielinen Eurooppa (ns. DACH-alue) on kasvavan huomiomme kohteena liiketoimintamme kehittyessä ja laajentuessa siellä. Viime marraskuussa joukkoomme liittyneen eMundon integrointi Goforeen on edennyt lupaavasti. On ollut hienoa nähdä miten innostuneita emundolaiset ovat yhteistyömahdollisuuksista ja miten itseohjautuvasti samankaltaiset tiimit alkavat sekoittua ja oppia toisiltaan! 

Alkuvuoden aikana Suomi liittyi NATOon. Suomessa ja Euroopassa ennustetaan talouden palaavan kasvun uralle loppuvuonna. Suomessa käytiin eduskuntavaalit ja uutta hallitusta muodostetaan. Me uskomme toimintaympäristömme olevan edelleen suotuisa, erityisesti pidemmällä aikavälillä katsottuna.

Gofore jatkaa eteenpäin valitulla strategialla. Jatkamme työskentelyämme kasvun eteen myös heikomman talouden syklin yli, huolehtien samalla kannattavuudesta.”

Liiketoiminnan kehitys kuukausittain 2023

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

Liikevaihto,
milj. euroa 1

Liikevaihto, viim. 12 kk 

pro forma (LTM) 2

Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

     1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11.3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien ja eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien.  
1) Liikevaihto, miljoonaa euroa kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2) Yhtiön katsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus takautuvasti. Pro-forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton. 
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. 
4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen. 
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.  

Taloudellinen tiedottaminen 

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on puolivuosikatsaus 17.7.2023. Gofore julkaisee myös liiketoimintakatsauksia niinä kuukausina, jotka eivät sisälly osavuosi- tai puolivuosikatsauksiin, katsauskuukautta seuraavan kuun alussa.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös