Tilinpäätöstiedote 20.2.2024

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023: Gofore kasvu jatkui hidastuen viimeisellä neljänneksellä. Vuosineljänneksen oikaistu EBITA 16 %.

Gofore Oyj
Tilinpäätöstiedote
20.2.2024 klo 9.00

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2023: Gofore kasvu jatkui hidastuen viimeisellä neljänneksellä. Vuosineljänneksen oikaistu EBITA 16 %. 

Loka-joulukuu 2023 

 • Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 51,7 (45,7) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui hidastuen, +9 %.
 • Oikaistu EBITA 8,3 (7,5) miljoonaa euroa, 16,0 % liikevaihdosta.
 • eMundon ehdollisen kauppasumman osittainen purkaminen paransi liiketoiminnan muita tuottoja 0,8 miljoonaa euroa. Tämä selittää suurelta osin EBITAn kasvua. Erä ei vaikuta oikaistuun EBITAan.
 • Yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 21 %, julkisen sektorin liikevaihto +8 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +19 %.
 • Laskutusaste parani kolmanteen neljännekseen nähden. Työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vertailujaksossa, vaikutus kannattavuuteen arviolta 0,7 miljoonaa euroa.
 • Asiakashinnat nousivat +2,7 %, keskimääräinen palkka +3,2 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 465 (1 297) henkilöön. Uusia aloittajia oli 36. 

Tammi-joulukuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 26 % ja oli 189,2 (149,9) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli vahvaa, +22 %.
 • Oikaistu EBITA 26,7 (22,0) miljoonaa euroa, 14,1 % liikevaihdosta.
 • Yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 35 %, julkisen sektorin liikevaihto +21 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +85 %.
 • Asiakashinnat nousivat 3,5 %, keskimääräisen palkan kehitys +3,6 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 465 (1 297) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli
  1 529 (1 383).
 • 3.7.2023 Gofore osti Creanex Oy:n koko osakekannan, yritysarvo 5,0 miljoonaa euroa. Kauppa vahvisti Intelligent Industry -sektorin liikkuvien koneiden digitalisaation tarjontaa.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Gofore Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 85,6 miljoonaa euroa, johon sisältyy tilikauden tulos 13,6 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,47 euroa osakkeelta, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa osingonmaksua. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotuksen mukaan osingot maksetaan arviolta 15.4.2024. 

Avainluvut 

Tuhatta euroa, ellei toisin mainittu

10-12/2023

10-12/2022

2023

2022

Liikevaihto

51 710

45 686

189 241

149 921

Liikevaihdon kasvu %

13,2%

46,4%

26,2%

43,5%

Käyttökate (EBITDA)

10 135

7 124

30 428

22 736

Käyttökate (EBITDA), %

19,6%

15,6%

16,1%

15,2%

Oikaistu EBITA

8 276

7 521

26 704

21 987

Oikaistu EBITA, %

16,0%

16,5%

14,1%

14,7%

EBITA

9 081

6 503

27 090

20 426

EBITA, %

17,6%

14,2%

14,3%

13,6%

Liiketulos (EBIT)

8 003

5 533

23 019

16 637

Liiketulos (EBIT), %

15,5%

12,1%

12,2%

11,1%

Tilikauden tulos

6 849

4 162

18 263

12 223

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

0,43

0,26

1,15

0,78

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

0,43

0,26

1,15

0,78

Kassavirta per osake

1,23

1,41

Osakekohtainen oma pääoma

5,98

5,11

Osinko per osake

0,47

0,34

Osinkosuhde, %

40,9%

43,6%

Efektiivinen osinkotuotto, %

2,1%

1,5%

P/E-luku

19,5

28,5

Oman pääoman tuotto (ROE), %

29,9%

21,8%

21,1%

17,3%

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

28,9%

23,1%

21,3%

18,8%

Omavaraisuusaste, %

56,0%

54,0%

56,0%

54,0%

Nettovelkaisuusaste, %

-13,1%

-29,5%

-13,1%

-29,5%

Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa

1 465

1 297

1 465

1 297

Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE

1 373

1 167

1 322

1 035

Keskimääräinen alihankinta, FTE

174

186

172

159

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Vuosi 2023 oli Goforelle jatkoa kasvun ja kannattavuuden polulla. Kasvoimme vuoden aikana huikeat 26 % eli pitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisesti. Orgaanisesti kasvumme oli 22 % erityisesti alkuvuoden rekrytointien ansiosta. Olemme tyytyväisiä myös kannattavuuteemme, joka päätyi 14,1 % oikaistuun EBITA-liiketulokseen. 

Mennyt vuosi oli IT-alan kannalta yhden aikakauden päätös. Koronapandemian aloittama investointiaalto digitalisaatioon laantui heikompaan taloudelliseen sykliin ja sen seurauksena säästötoimenpiteisiin. Goforen liiketoiminnassa tämä näkyi eniten toisella vuosineljänneksellä, kun asiakaskysynnän kasvu taittui. Johtuen rohkeana jatkuneesta rekrytoinnista meille kertyi erityisen suuri määrä vapaata kapasiteettia ja toisen vuosineljänneksen kannattavuus jäi heikolle tasolle.

Vuonna 2023 asiakaskysyntään vaikutti yleinen taloustilanne. Geopoliittinen epävarmuus ja korkoympäristön muutos vaikuttivat Goforen yksityissektorin asiakkaisiin, joiden takia näimme varovaisuutta myös digi- ja IT-investoinneissa. Julkisen sektorin asiakkaisiimme vaikutti Suomen uuden hallituksen aloitus. Merkitystä oli myös kilpailutilanteella, joka jatkui hintojen osalta kireänä koko vuoden, erityisesti julkisen sektorin kilpailutuksissa. 

Goforen organisaatio osoitti kuitenkin poikkeuksellista resilienssiä ja onnistuimme korjaamaan tilanteen nopeasti. Toisen vuosipuoliskon kannattavuus olikin hyvä. Ns. penkki, eli vapaana oleva konsulttikapasiteetti, oli edelleen normaalia korkeammalla, mutta henkilöstömme vahva fokus asiakastyöhön ja kustannuskontrollimme tukivat kannattavuutta. 

Yritysostojen synnyttämä kasvu oli vuoden aikana maltillista. eMundon osto (11/2022) vahvisti vuoden 2023 aikana asemaamme saksankielisessä Euroopassa eli DACH-alueella. Creanex (7/2023) puolestaan vahvisti asemaamme teollisuuden asiakkaissa. 

Suomen ulkopuolinen liikevaihto kasvoi myös erinomaisesti, 85 %. Kulunut vuosi oli DACH-alueella ensimmäinen kokonainen vuosi yhdessä eMundon kanssa. Rakennamme edelleen yhteistyötä, syvennämme integraatiota ja panostamme uusasiakashankintaan. 

Kaikkien goforelaisten erinomaisen panoksen lisäksi hyvän vuoden taustalta löytyvät jälleen kerran onnistuneet strategiset valinnat ja niiden toteutus. Syvensimme 2023 edelleen tarjoomaamme valitsemillemme asiakasryhmille: Digital Society ja Intelligent Industry.

Jälkimmäiseen liittyi kesällä Creanex, jonka palveluiden ja tuotteiden avulla täydennämme erityisesti liikkuvia, raskaita koneita valmistaville asiakkaillemme suunnattua tarjoomaamme. Uskomme, että Goforen kokonaisvaltainen tarjooma on jo nykyisellään uniikki ja jatkamme sen kehittämistä vastaamaan jatkuvasti kehittyviä asiakkaidemme vaatimuksia.

Asiakasarvoa tuottava, kilpailijoista erottuva strategiamme kantaa Goforea myös tulevaisuudessa. Kulunut vuosi on koko toimialalla nostanut kannattavuuden ja tehokkuuden entistä enemmän esiin. Moni yhtiö on tehnyt radikaalejakin muutoksia tehokkuutensa parantamiseksi.

Goforessa filosofiamme on ollut pyrkiä jatkuvasti ylläpitämään kykyämme tehdä kannattavaa liiketoimintaa, minkä aineksia ovat suotuisasti kehittyvä myyntikate, kevyt organisaatio ja skaalautuva kustannusrakenne. Uskon, että kuluneen vuoden kokemukset opettavat meitä tässä entistä paremmiksi. 

Vuosi 2024 on käynnistynyt asiakaskysynnän suhteen vielä haastavissa merkeissä. Digitaalisen teknologian kehitys ei kuitenkaan taloustilanteen takia hidastu. Digitalisoitumisen mahdollisuudet kasvavat samaa tahtia teknologian kehityksen kanssa ja asiakkaamme haluavat tarttua niihin.

Juuri tämän takia pidämme tärkeänä huolehtia tehokkuuden ja strategiamme lisäksi myös pitkäjänteisesti henkilöstömme hyvinvoinnista ja houkuttelevuudestamme työnantajana. Näillä keinoin vahvistamme kykyämme tarttua kasvumahdollisuuksiin, jollaisia näemme väistämättä markkinassa syntyvän. Ja samalla huolehdimme parhaalla mahdollisella tavalla Goforen kyvystä kasvaa jatkossakin niin orgaanisesti kuin yritysostojen kautta.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

17.1.2024: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 4.4.2024 hallituksen kokoonpanosta  

18.1.2024 Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

18.1.2024 Gofore käynnistää uuden säästökauden henkilöstön osakesäästöohjelmassa

Tiedotteet katsauskauden jälkeisistä tapahtumista ovat Goforen verkkopalvelussa: https://gofore.com/uutiset/

Tammikuu 2024 

Goforen tammikuun liikevaihto oli 16,9 (15,8 tammikuussa 2023) miljoonaa euroa ja LTM pro forma 193,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä nousi 1 463 henkilöön, ja kokonaiskapasiteetti oli 1 372, alihankinnan kokonaiskapasiteetti oli 147. Työpäivien lukumäärä oli tammikuussa 22.

Tammikuu käynnistyi asiakaskysynnän suhteen haastavissa merkeissä. Vuoden vaihtuessa päättyi normaalia enemmän projekteja ja kapasiteettia vapautui ns. penkille. Uusia projekteja alkoi tammikuun kuluessa, mutta odotettua hitaammin. Tammikuun laskutusaste jäi siis oleellisesti odotusten alapuolelle. Kasvua vuoden takaiseen tuli 7 %, osin yhden lisätyöpäivän avittamana. 

Tilinpäätöstiedotuksen verkkolähetys

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko esittelevät tilinpäätöstiedotteen suorassa verkkotilaisuudessa 20.2.2024 klo 13.00 alkaen. Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/q4-2023.  

Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen IR-sivuilla.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös