Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 14.12.2022

Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – Muutoksia johtoryhmään

Gofore Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
14.12.2022 klo 15.15

Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan – Muutoksia johtoryhmään

Gofore Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2023–2024 sekä päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Goforen yhdessä henkilöstönsä kanssa tekemä strategiapäivitys vahvistaa yhtiön kasvustrategiaa, terävöittäen sen valintoja Goforen vahvuuksien mukaisesti. Gofore pyrkii vankistamaan asemaansa ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa.

Strategian kasvusuuntana on orgaaninen kasvu Digital Society- ja Intelligent Industry – toimialoilla, sekä kasvun tukeminen yritysjärjestelyillä. Goforen visio on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Goforen strategian fokusteemat ovat:
– Toimialapainotus
– Vastuullisuus
– Tulevaisuuden työ
– Kansainvälisyys

Näistä johdettavat kasvustrategian suunnat ovat
– Digital Society -toimiala
– Intelligent Industry -toimiala
– Yritysjärjestelyt

Gofore päivittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Goforen hallitus on vahvistanut strategiapäivityksen yhteydessä päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Goforen liiketoiminnan orgaaninen kasvu on jatkunut pitkään IT-palvelumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia ja yhtiön omia tavoitteita nopeampana.

  • Gofore tavoittelee yli 25 (yli 20) prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua.
  • Orgaanisen kasvun tavoite on yli 15 (yli 10) prosenttia vuotuista kasvua.
  • Gofore jatkaa yritysostoilla kasvuaan ja tavoittelee 10 (10) prosentin vuotuista kasvua.
  • Goforen kannattavuustavoite on 15 (15) prosentin oikaistu EBITA.

Goforen osinkopolitiikka on edelleen jakaa osinkoina vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta.

Strategian fokusteemat

Gofore on valinnut neljä strategista fokusteemaa, jotka ohjaavat strategian toteutusta seuraavien kahden vuoden aikana. Toimialapainotuksella Gofore tavoittelee syvempää ymmärrystä valitsemistaan Digital Society- ja Intelligent Industry -toimialoista, joihin se on päättänyt keskittyä.

Gofore näkee vastuullisuuden yhä strategisempana osa-alueena ja liiketoimintamahdollisuutena. Goforen tavoitteena on esimerkiksi kasvattaa liiketoimintaa tukemalla asiakkaiden vastuullisuustavoitteiden toteutumista erityisesti vihreän siirtymän, vihreän ICT:n ja sosiaalisesti kestävien digitaalisten palvelujen alueilla.

Vastuullisuusteemoihin liittyvä vaikuttavuus asiakastyössä vahvistaa myös yhtiön valmiiksi erinomaista työnantajakuvaa. Gofore haluaa edelleen tarjota yhä enemmän merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia osaajilleen.

Tulevaisuuden työelämän monimuotoistuminen tarkoittaa, että Gofore pyrkii palvelemaan yksilöllisesti useiden eri työntekijäryhmien tarpeisiin ja erottautua siten alansa osaajakilpailussa halutuimpana työnantajana. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Gofore kehittää myös nykyisiä ja uusia konserniyrityksiään sekä kykyään toimia kumppaniverkostossaan olevien yritysten ja yrittäjien kanssa.

Gofore aikoo jatkaa kansainvälisen liiketoimintansa kasvattamista valitsemallaan DACH-alueella eli saksankielisessä Euroopassa. eMundo-yritysosto marraskuussa 2022 antoi Goforelle entistä vahvemman kasvualustan ja osaavan tiimin alueella sekä portfolion suuria, pitkäaikaisia kansainvälisiä asiakkuuksia.

Kasvustrategian suunnat

Gofore tavoittelee liiketoiminnan kasvua lähivuosina kolmella osa-alueella: Digital Society (digitalisoituva yhteiskunta toimialana), Intelligent Industry (älykäs teollisuus toimialana) ja yritysjärjestelyt.

Gofore on kasvanut orgaanisesti tukeutuen onnistuneeseen rekrytointiin ja hyvään kykyyn palvella asiakkaita, erityisesti suurissa ja vaativammissa projekteissa. Vahvaa orgaanista kasvua jatketaan myös tulevaisuudessa. Gofore tavoittelee johtavaa asemaa kahdessa päätoimialassaan, joilla on kummallakin merkittävää kansainvälistymispotentiaalia. Orgaanista kasvua tukevat yritysostot.

Digital Society – Digitalisoituva yhteiskunta

Goforella on vankka markkina-asema yhtenä johtavista suomalaisen digiyhteiskunnan rakentajista, ja se aikoo hyödyntää menestystään tällä osa-alueella edelleen sekä kotimaassa että ulkomailla. Goforen menestys perustuu kykyyn toimittaa laajoja, vaativia projekteja ketterällä kehitysmenetelmällä sekä kattavaan palvelutarjontaan, joka vastaa toimialan erityistarpeisiin.

Suomessa yhteiskunnan digitalisaatio on edelleen vahvasti kasvava markkina. Investointeja tekevät niin julkinen sektori kuin yksityiset toimijat. Gofore haluaa vahvistaa asemaansa toimialan johtavana toimittajana ja profiloitua vaativien hankkeiden tekijänä.

Suomen edelläkävijyys yhteiskunnan digitalisaatiossa tunnetaan Suomen ulkopuolella, ja Gofore näkee digitalisaation viennissä itselleen lupaavan liiketoimintamahdollisuuden.

Intelligent Industry – Älykäs teollisuus

Gofore on rakentanut hyvää markkina-asemaa ja asiakasportfoliota koostuen johtavista yrityksistä kasvavalla teollisuuden digitalisaation osa-alueella eli koneiden, laitteiden ja palveluiden digitalisaatiossa. Toimialan keskeinen trendi on ohjelmistojen, datan ja muun IT:n merkityksen kasvu osana tuotteiden suunnittelua ja niiden elinkaarta. Älykäs teollisuus on keskeisessä roolissa vihreän siirtymän toteuttamisessa, joka tuo Goforelle myös liiketoimintamahdollisuuksia siihen liittyvien digitalisaatiohankkeiden muodossa.

Gofore haluaa profiloitua yhä vahvemmin suurten teollisten toimijoiden ketteränä digitalisaatiokumppanina sekä Suomessa että ulkomailla tekemällä entistä enemmän ja syvempää yhteistyötä alansa johtavien yritysten kanssa. Suomessa ja DACH-alueella on paljon teollisuuden toimijoita, joiden palvelemiseen Gofore käyttää vankkaa, yritysostojen täydentämää toimialakokemustaan. Gofore tavoittelee erityisesti suuria asiakkuuksia, ja pyrkii asiakasymmärrystä syventämällä pitkäaikaisiin, strategisiin kumppanuuksiin.

Yritysjärjestelyt

Gofore on tehnyt kahdeksan yritysostoa vuosina 2017–2022, ja kasvattanut niiden avulla osaamistaan, omistaja-arvoaan ja kulttuuriaan. Goforen vuonna 2022 tekemät Devecto- ja eMundo-yritysostot täydensivät strategian kasvusuuntien mukaisesti älykkään teollisuuden palveluja sekä DACH-alueen asiakas- ja palveluportfoliota. Gofore aikoo jatkaa hallittuja yritysostoja, jotka uudistavat sen palveluvalikoimaa ja täydentävät asiakasportfoliota.

Gofore on kotimaassa tunnettu ja arvostettu yritysostojen toteuttaja, ja sen digitaaliseen kasvualustaan on helppo integroitua. Aktiivinen työ yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi jatkuu sekä Suomessa että DACH-alueella.

Suunnitteilla Gofore Impact -säätiö

Osana strategiansa vastuullisuusteemaa Gofore suunnittelee perustavansa Gofore Impact -säätiön edistämään yhteiskunnan digitaalista muutosta.

Suunnitteilla olevan säätiön pääasiallisena tarkoituksena olisi tukea digitaalisuuden positiivisia vaikutuksia kuten demokratia- ja tasa-arvokehitystä, lieventää digitaaliseen muutokseen liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja lieveilmiöitä sekä vähentää digitaalista epätasa-arvoa ja syrjäytymistä. Säätiö pyrkisi vaikuttamaan myös digitaalisen muutoksen tekijöiden monimuotoisuuteen sekä toimialamme yleiseen elinvoimaisuuteen.

Suunnitteilla oleva säätiö toimisi tavoitteidensa toteuttamiseksi pääsääntöisesti tukemalla tutkimusta ja myöntämällä lahjoituksia, avustuksia sekä apurahoja erilaisiin hankkeisiin.

Gofore suunnittelee perustavansa säätiön vuoden 2023 aikana. Goforen hallitus suunnittelee esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 Gofore Impact -säätiölle tehtävää lahjoitusta toiminnan aloittamiseksi.

Muutokset Goforen johtoryhmässä

Gofore-konsernin johtoryhmään tehdään muutoksia yhtiön lähivuosien kasvustrategian toteuttamisen tukemiseksi.

Devecto Oy:n toimitusjohtajana toimiva Harri Laukkanen nimitetään johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi digitaalisesta muutoksesta vastaava johtaja Elja Kirjavainen nimitetään konsernin toimitusjohtajan sijaiseksi. Johtoryhmän kokoonpano 1.1.2023 alkaen on:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja
Sanna Hildén, henkilöstöjohtaja
Ville Hurnonen, johtaja, yritysjärjestelyt
Elja Kirjavainen, toimitusjohtajan sijainen, johtaja, digitaalinen muutos ja tj., Gofore Lead Oy
Harri Laukkanen, johtaja, teollisuuden digitalisaatio ja tj., Devecto Oy (nimi muuttuu Gofore Drive Oy:ksi)
Kalle Mäki, lakiasiainjohtaja
Miika Nurminen, johtaja, digitaalinen laadunvarmistus ja tj., Gofore Verify Oy
Petra Sievinen, johtaja, markkinointi ja viestintä
Teppo Talvinko, talousjohtaja
Riikka Vilminko-Heikkinen, johtaja, myynti ja asiakasarvo
Juha Virtanen, johtaja, digitaaliset palvelut

Pääomamarkkinapäivä 13.1.2023

Gofore esittelee päivitettyä strategiaansa pääomamarkkinapäivässä 13.1.2023. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tilaisuuteen julkaistaan erikseen tänään 14.12.2022.

Lisätietoja antaa:

Mikael Nylund
Toimitusjohtaja
Gofore Oyj
P. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Itävallassa ja Italiassa noin 1 300 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös