Tilinpäätöstiedote 17.2.2023

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2022: Ennätysten vuosi Goforelle – liikevaihdon kasvu 43 %, oikaistu EBITA +50 %

Gofore Oyj
Tilinpäätöstiedote
17.2.2023 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2022: Ennätysten vuosi Goforelle – liikevaihdon kasvu 43 %, oikaistu EBITA +50 %

 Tammi-joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 149,9 (104,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 32 %, oli hyvin vahvaa.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 50 % ja oli 22,0 (14,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus vahvistui vertailukaudesta ja oli 14,7 % (14,0 %).
 • Henkilöstömäärä kasvoi 52 %; yhteensä 1 297 (852) henkilöön.
 • Ennätyksellinen rekrytoitujen määrä, 377 henkilöä; kasvua 76 %. Henkilöstön vaihtuvuus laski merkittävästi.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 64 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu 33 %.
 • Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 77 % sekä orgaanisesti että yritysoston ansiosta, pro forma -osuus liikevaihdosta 15 % 1).
 • Asiakashintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin palkkojen muutos; asiakashintojen nousu vuodessa oli keskimäärin +3,5 % ja keskimäärisen palkan muutos +2,9 %2).
 • Tammikuussa hankitun Devecton liiketoiminta kehittyi odotetusti. DACH-alueen liiketoimintaa vahvistettiin eMundon hankinnalla 11/2022.

 Heinä-joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 47 % ja oli 77,4 (52,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 33 %, jatkui vahvalla kasvu-uralla.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 46 % ja oli 11,3 (7,7) miljoonaa euroa. Kannattavuus oli edellisvuoden tasolla vahvan viimeisen neljänneksen avittamana, 14,6 % (14,6 %).
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 70 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu 34 %. Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 104 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi heinä-joulukuussa yhteensä 223 henkilöllä, kasvua puolivuotisjaksolla 21 %. 
 • Laskutusaste kehittyi positiivisesti ja oli korkea erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan asiakaskysynnän vetämänä.

Loka-joulukuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 46 % ja oli 45,7 (31,2) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana; 29 %.
 • Oikaistu EBITA 7,5 (5,0) miljoonaa euroa, 16,5 %, kasvua 51 %.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan; 72 %. Julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 34 %. Ulkomailta tuleva liikevaihto yli tuplaantui vertailujaksoon nähden;
  108 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 297 (852) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 1 383 (926) henkilöä.
 • eMundo liittyi osaksi konsernia 1.11.2022.
 • Operatiivisesti vahva neljännes, laskutusaste pysyi korkeana.
 • Asiakaskysyntä oli vuoden loppuun vahvaa ja Gofore voitti useita julkisen sektorin, erityisesti isojen kaupunkien kuten Helsingin ja Tampereen, kilpailutuksia.

1) Pro forma –osuus liikevaihdosta sisältää sekä Devecto- että eMundo-yrityskauppojen vaikutuksen.

2) Asiakashintojen nousu ja palkkojen keskimääräinen muutos pois lukien yrityskauppojen 2022 vaikutukset.

 Avainluvut 

Tuhatta euroa, ellei toisin mainittu

7-12/2022

7-12/2021

2022

2021

Liikevaihto

77 403

52 830

149 921

104 509

Liikevaihdon kasvu %

46,5%

30,2%

43,5%

34,1%

Käyttökate (EBITDA)

11 456

8 947

22 736

17 062

Käyttökate (EBITDA), %

14,8%

16,9%

15,2%

16,3%

Oikaistu EBITA

11 265

7 703

21 987

14 646

Oikaistu EBITA, %

14,6%

14,6%

14,7%

14,0%

EBITA

10 265

7 694

20 426

14 451

EBITA, %

13,3%

14,6%

13,6%

13,8%

Liiketulos (EBIT)

8 367

6 522

16 637

12 197

Liiketulos (EBIT), %

10,8%

12,3%

11,1%

11,7%

Tilikauden tulos

6 246

5 129

12 223

9 073

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

0,40

0,34

0,78

0,61

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

0,40

0,34

0,78

0,61

Efektiivinen osinkotuotto, %

1,5%

1,2%

P/E-luku

28,5

39,3

Oman pääoman tuotto (ROE), %

16,7%

17,5%

17,3%

18,6%

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

17,6%

17,6%

18,8%

19,1%

Omavaraisuusaste, %

54,0%

61,5%

54,0%

61,5%

Nettovelkaisuusaste, %

-29,5%

-41,1%

-29,5%

-41,1%

Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa

1 297

852

1 297

852

Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE

1 097

764

1 035

745

Keskimääräinen alihankinta, FTE

162

114

159

113

Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma-liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma-liikevaihtoluku on tilintarkastamaton

3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

 Toimitusjohtajan katsaus

20-vuotisjuhlavuosi 2022 oli Goforelle erittäin hyvä vuosi kaikilla meille tärkeillä mittapuilla: kasvu, kannattavuus ja henkilöstökehitys. Peräti 43 % liikevaihdon kasvu perustuu paitsi onnistuneisiin kumppanuuksiin ja syveneviin asiakkuuksiin, myös osaavaan Gofore-tiimiin. Rekrytoimme viime vuonna jopa 377 uutta goforelaista, mikä näkyikin poikkeuksellisen vahvana orgaanisena kasvuna. 

Kasvun mahdollisti reipas asiakaskysyntä, joka pysyi hyvänä koko vuoden, huolimatta loppuvuotta kohden talouden taivaalle kertyneistä tummista pilvistä. Meille tärkeää oli, että onnistuimme jatkamaan hyvien asiakassuhteidemme syventämistä. Vuoden aikana 82 % liikevaihdosta tuli olemassa olevilta asiakkailta, mikä kertoo myös asiakastyytyväisyydestä. Samaa kertoo asiakaskoon jatkunut kasvu. 

Yksityisen sektorin asiakkuutemme kasvoivat erityisen voimakkaasti, 64 %. Sitä tuki vuoden alussa tehty Devecto-yritysosto, joka vahvisti onnistuneesti palvelutarjontaamme. Monet asiakkaistamme ovat globaalilla markkinalla toimivia teollisuusyrityksiä, ja niiden hyvä menestys monista haasteista huolimatta tuki hyvää kysyntää. Huomisen entistä digitaalisemmat tuotteet kehitetään tänään, ja tässä työssä olemme onnistuneesti olleet asiakkaidemme apuna.

Vahva tukijalkamme julkisen sektorin parissa kasvoi sekin totuttuun tapaan hyvin. Sen liikevaihdon kasvu, 33 %, kertoo siitä, että olemme jatkaneet markkina-asemamme vahvistamista ja kasvu kiihtyi tälläkin sektorilla edellisestä vuodesta (17 %). Suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatio ei ole suinkaan valmis, vaan työmme jatkuu. 

Onnistuimme vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla synnyttämään ja laajentamaan liiketoimintaa myös Suomen ulkopuolella, ja kasvu oli jo ennätykselliset 77 %. Fokuksemme on ollut erityisesti DACH-alueella ja olemmekin onnistuneet kasvattamaan asemaamme sillä markkinalla. Jatkossa asemaamme vahvistaa merkittävästi saksalaisen eMundon hankinta, jonka myötä vahvistuimme n. sadalla uudella goforelaisella meille tärkeällä markkina-alueella. 

Haluamme ennen kaikkea olla osaajillemme paras mahdollinen työpaikka. Olemmekin iloisia, että hyvän rekrytointimenestyksen lisäksi henkilöstön vaihtuvuusaste laski toivotusti edellisvuodesta ja oli 12 %. 

Kannattavuutemme parani edelleen ja oikaistu EBITA oli 14,7 %. Tässä taustalla oli vahva operatiivinen suoritus. Onnistuimme hyvin nostamaan asemaamme asiakkaiden kumppanina, ja sen myötä asiakashinnat nousivat alaan nähden hyvin. Inflaatiopaineista huolimatta keskimääräinen palkkataso pysyi aisoissa onnistuneen rekrytoinnin ansiosta. Tämä suotuisa yhtälö ja kasvualustamme tuoma skaalautuvuus olivat parantuneen kannattavuuden taustalla.

Kannattava kasvu tuottaa myös omistaja-arvoa sijoittajillemme, joihin noin puolet henkilöstöstämmekin lukeutuu. Viime vuosina IT-palvelusektorin parhaimmistoon kohonnut Gofore
nähdään nykyään tasavertaisena isojen yhtiöiden ja kansainvälisten verrokkien kanssa. 

Gofore ei kuitenkaan ole olemassa vain tuottaakseen omistaja-arvoa. Haluamme olla myös vaikuttava yhteiskunnan toimija sekä oman, eettistä digitalisaatiota edistävän työmme, että muiden työn edesauttajina. Ehdotamme yhtiökokoukselle 2023 lahjoitusta yhteiskunnallista digitalisaatiota tukevalle Gofore Impact -säätiölle, jonka suunnittelemme perustavamme. Yleishyödyllinen säätiö toimisi tukemalla alan tutkimusta ja myöntämällä lahjoituksia, avustuksia sekä apurahoja erilaisiin hankkeisiin. Olen tästä ajatuksesta hyvin innoissani!

Kohtaamme vuoden 2023 vahvana, oppivana tiiminä, joka on muutostenkin edessä sisukas ja ketterä. Yhdessä henkilöstömme kanssa uudistettu strategiamme pohjaa jatkossakin Goforen pitkäaikaisiin vahvuuksiin. Uusi tavoitteemme on aikaisempaa vahvemmin ymmärtää ja ratkaista asiakkaidemme haasteita valituilla toimialoilla. Pyrimme parhaiksi niillä alueilla, joihin valitsemme panostaa. Haluan kiittää erityisesti kaikkia goforelaisia hienosta vuodesta, ja kaikkia muita sidosryhmiämme luottamuksesta meihin. 

Mikael Nylund

Hallituksen esitys voitonjaosta

Gofore Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 76,2 miljoonaa euroa, johon sisältyy tilikauden tulos 12,0 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 24.3.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 15 506 132 kpl, jota vastaava osingonjaon kokonaismäärä on 5,3 miljoonaa euroa. Esityksen mukaisesti omaan pääomaan jätetään loput tilikauden tuloksesta, 6,7 miljoonaa euroa. Esitetty osinko on 43,6 % osakekohtaisesta tuloksesta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingon irtoamispäivä on 27.3.2023 ja täsmäytyspäivä 28.3.2023. Ehdotuksen mukaan osingot maksetaan 4.4.2023.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti 20.1.2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle 24.3.2023, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Eveliina Huurre, Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki, Tapani Liimatta ja Sami Somero.

Hallitus ehdottaa myös muutoksia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioihin. Tiedote kokonaisuudessaan: https://gofore.com/uutiset/goforen-osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotukset-vuoden-2023-varsinaiselle-yhtiokokoukselle/

 Tammikuu 2023

 Tammikuu avasi vuoden odotusten mukaisesti. Vuoden vaihtumiseen liittyvät projektien epäjatkuvuudet vaikuttivat tammikuulle tyypilliseen tapaan laskutusasteeseen, joka oli loppuvuoden hyvää tasoa alhaisempi. Vaikka pääosin loppuvuoden hyvä asiakaskysyntä jatkui, uusien projektin käynnistämisessä on havaittu lievää varovaisuutta.

 Goforen tammikuun liikevaihto oli 15,8 (10,8 tammikuussa 2022) miljoonaa euroa ja LTM pro forma 160,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä nousi 1 318 henkilöön, ja kokonaiskapasiteetti oli 1 225, alihankinnan kokonaiskapasiteetti oli 186. Työpäivien lukumäärä oli tammikuussa 21.

Tilinpäätöstiedotuksen webcast

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko esittelevät tilinpäätöstiedotteen suorassa verkkotilaisuudessa 17.2.2023 klo 13.00 alkaen. Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/2022-q4-results.  

Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen sijoittajasivuilta.

Goforen vuosikertomus 2022 julkaistaan 2.3.2023. Tilinpäätös on saatavilla kokonaisuudessaan Goforen pääkonttorissa, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
P. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

LIITE

 Tilinpäätöstiedote 2022

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on noin 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös