Blogi 22.8.2023

ADHD-henkilö oppijana

Gofore Crew

Työelämässä jatkuva oppiminen on välttämättömyys. Mutta miten opiskeluympäristö, joka on suunniteltu neurotyypillisen oppijan tarpeisiin, istuu ADHD-diagnosoidulle henkilölle? Goforelainen Milla kokosi yhteen Goforen ADHD-vertaistukiverkoston jäsenten ajatuksia siitä, millaisia konkreettisia toimia työnantajalta kaivataan opiskeluun.  

Sopeutuminen kuormittaa

ADHD-diagnosiin lukeutuu mm. tarkkaamattomuus ja yliaktiivisuus, joiden seurauksena ADHD-aikuisella voi olla negatiivisia kokemuksia opiskeluajoilta. Diagnosoituna, voisin kuvailla itseänikin oppijana haaveilijaksi: ajatus harhailee herkästi ja ylivilkkaus korostuu pään sisällä, vaikkei se heijastele välttämättä ulospäin. Yksilöiden oireet heijastuvat eri tavoin: huolimatta siitä, vaikka oppijana pärjäisi näennäisesti, voi hän joutua näkemään ylimääräistä vaivaa.

Perinteiset opetusmenetelmät, kuten luento-opetus, ei välttämättä tue menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli negatiivisia kokemuksia on kertynyt jo nuoruudesta lähtien, voi ajatus opiskelun aloittamisesta tuntua raskaalta. Yksilön kokemat epäonnistumiset voivat tuottaa häpeää, sillä he joutuvat tekemään huomattavia ponnisteluja sopeutuakseen neurotyypilliseen malliin. Surullista onkin, että tutkimuksen mukaan ADHD-opiskelijoilla on heikompi akateeminen menestys ja suurentunut riski keskeyttää opinnot. Diagnosoidut saattavat jopa ylisuorittaa ja pyrkiä täydellisyyteen, joka johtaa esimerkiksi yhteen tehtävään jumiutumiseen ja eteenpäin pääsemättömyyteen. 

Lähiopetuksena tapahtuvassa ryhmäopetustilanteessa ympäristön häiriöt vaikeuttavat keskittymistä. Tästä syystä ulkopuolisten häiriötekijöiden minimoiminen, kuten tilan rauhallisuus ja häiriöttömyys toimivat oppimista edesauttavina tekijöinä. Opetusmenetelmällä on merkitystä: pitkät monologit ja passiivinen kuuntelu tekevät opetuksen seuraamisesta haastavaa. Muistiinpanojen tekeminen samalla voi auttaa pysymään mukana, mutta vaatii ylimääräistä ponnistelua. Opiskelumateriaalin sisällöllä ja jäsentelyllä on myös väliä. Epäselvä konteksti tai puutteellinen asianyhteys turhauttaa, saa ajatukset harhailemaan tai jopa tyrehdyttää kiinnostuksen opintoihin. Lisäksi pitkät ja vaikeaselkoisesti muotoillut lauseet vaativat aikaa, jotta pystyy hahmottamaan mistä on kyse. Materiaalin visualisointi ja selkeä jäsentely tukevat oppimista.

Verkko-opiskelussa tai itsenäisessä opiskelussa kiinnostuksen ylläpito sekä ajanhallinta vaativat lisäponnistelua. Etuna näillä opiskelumuodoilla usein on se, että vuorokauden ajan voi valita itse. Ajankohdan optimoiminen itselle sopivaan vuorokauden aikaan voi olla hyödyllistä vireystilan ylläpitämisen kannalta.  

Opiskelussa haastavaa voi olla:

 • Motivaation löytäminen ja aloittaminen
 • Kiinnostuksen ylläpitö
 • Vaihtuvat mielenkiinnonkohteet
 • Tehtävään jumittuminen ja viivyttely (esim. perfektionismi)
 • Ympäristön häiriöt
 • Vaikeasti muotoiltu opintomateriaali
 • Lukeminen ja luetun ymmärtäminen

Käytännönläheisyys, selkeys ja näkyvät tulokset motivoivat

Haasteista huolimatta ADHD-diagnosoitu oppilas voi olla erityisen motivoitunut ja menestyksekäs. Kiinnostusta voi löytyä äärimmäisen paljon heitä kiinnostaviin aiheisiin, joihin he voivat uppoutua hyvinkin syvällisesti ja pitkäjänteisesti. Kun oppimisympäristö on häiriötön ja oppimistyyli suotuisa, saadaan parhaita tuloksia. Näihin periaatteisiin oppii kiinnittämään myös itse huomiota oman oppimisen tukemisessa.

ADHD-opiskelijalla löytyy innokkuutta uuden oppimiseen, jonka ansiosta oppiminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Kiinnostuksen löytyessä pienetkin yksityiskohdat jäävät herkästi mieleen ja tietämys aiheen ympärillä kasvaa syvälliseksi. Uudet ja mielenkiintoiset asiat ovat lähtökohtana erittäin hyvä motivaatio uteliaalle, innokkaalle ja tiedonnälkäiselle ihmiselle. Tässä kohtaa nostan käden pystyyn: kun kiinnostava aihe löytyy, uppoudun siihen intohimoisesti.

Kun opetusmenetelmät ovat osallistavia ja yhdistyvät käytännön tekemiseen, esimerkiksi työpajatekemiseen, pysyy mielenkiinto yllä. Käytännön tehtävät ja esimerkit auttavat yhdistämään teorian konkretiaan helpommin ja näin edesauttamaan mieleen painumista. Konkreettiset tulokset pitävät mielenkiintoa yllä. Lisäksi mikäli opiskeluun saa yhdistettyä tukea esimerkiksi valmentajalta tai muilta oppilailta, voi tietynlainen “tilivelvollisuus” auttaa opintojen jatkuvuutta. Kun opinnot ovat purettu selkeiksi kokonaisuuksiksi ja mahdollisesti pienempiin osiin, niiden suorittaminen tuntuu suoraviivaisemmalta. Kun yhden pienemmän kokonaisuuden on saanut valmiiksi, syntyy onnistumisen tunne, joka edistää motivaatiota. 

Opiskelun aloittamista motivoivat:

 • Uuden oppiminen  
 • Osallistava opetustyyli  
 • Tuki ja vertaistuki
 • Käytännön tehtävät ja esimerkit  
 • Tekemällä oppiminen
 • Konkreettiset tulokset   
 • Selkeä suunnitelma opintojen etenemisestä ja päivämääristä

Kolme keinoa, joilla työnantaja voi tukea

 1. Monipuoliset mahdollisuudet
  Koska ADHD-diagnosoitu on usein innokas oppimaan uutta, on tärkeää, että työnantaja tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Opinnoissa yksilö tarvitsee selkeyttä, suunnitelmallisuutta, hillittyjä kokonaisuuksia sekä selkeitä päivämääriä. Työnantaja voi tarjota apuaan oppimissuunnitelman luomiseksi esimerkiksi valmentajan avulla. Valmentajan kanssa voidaan kirkastaa yhdessä mitä kohteita yksilö haluaisi kehittää ja mikä olisi sopiva että realistinen aikataulu. Ammatillisen kehittymisen vuosisuunnitelman voi jakaa pienempiin, helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. Pienemmät askelmerkit ovat konkreettisempia saavuttaa. 
 2. Mukauttaminen
  Lisäksi on tärkeää keskustella, miksi opiskelu on tärkeää, jos työntekijältä puuttuu sisäinen motivaatio. Motivaation puute korostaa tarkkaamattomuuden ja ylivilkkauden oireistoa. Työnantajan tulisi olla joustava tilanteissa, joissa tiettyjen taitojen kehitystä edellytetään. Esimerkiksi jos kyseessä on tietty kurssi tai sertifikaatti, on hyvä pohtia, olisiko olemassa muita tapoja osoittaa työntekijän kyvykkyys kuin tiukkojen opiskeluraamien asettaminen. Tehokkaampaa voi olla oppia vaaditut taidot käytännössä eikä lukemalla. Opiskelun joustavuudella saadaan parhaita tuloksia aikaan.
 3. Hyvinvoinnin seuraaminen
  Työntekijän hyvinvoinnin seuraaminen on tärkeää. ADHD-diagnosoitu on alttiina uupumukselle, sillä opiskelun ja työnteon yhdistäminen vaatii toiminnanohjausta ja tarkkaavaisuutta. Herkästi kiinnostuva oppija voi olla monitaituri, jolla montaa rautaa tulessa samanaikaisesti. Mikäli huomaa uupumisen merkkejä tai havaitsee liian monta asiaa olevan vireillä samaan aikaan, voi olla hyvä hetki pysähtyä ja keskustella. Ihmisen voi kohdata empatialla ja keskustella sopivasta balanssista, aikataulutuksesta ja jaksamisen rajoista. 

Vinkit: työnantajalta toivottu tuki

 • Monipuolisten koulutusmahdollisuuksien tarjonta
 • Opiskeluympäristön häiriötekijöiden minimoiminen
 • Mahdollisuus henkilökohtaiseen oppimissuunnitelman laatimisen esim. valmentajan kanssa
 • Pienemmät kokonaisuudet, osat tai askelmerkit
 • Sisäisen motivaation rakentaminen
 • Työhyvinvoinnin ylläpito ja kuormittumiseen puuttuminen

Varmistetaan yhdessä osallistava työelämä ja arki meille kaikille.


Tutustu aiheeseen lisää:

Gofore Crew

Milla Poikolainen

Senior Designer

Milla on innokas, monipuolinen ja empaattinen suunnittelija, jonka ydinosaamista ovat UI/UX-suunnittelu, visuaalisuus ja brändistrategiat. Pehmeät arvot, kuten yhteenkuuluvuus, tasa-arvo ja kestävyys ovat lähellä Millan sydäntä. Milla pyrkii valinnoillaan luomaan parempaa ja kestävempää huomista.

Takaisin ylös