Finnair

Systeemimallinnus sitoi strategiset tavoitteet yhteiseksi tekemiseksi.

Finnair mallinsi Goforen avulla, miten voisi olla entistäkin luotettavampi yhtiö. Lopputuloksena syntyivät ylätason KPI:t, ennakoivat mittarit sekä uusi, laajalle organisaatiossa levinnyt yhteistoiminnan tapa.

Systeemimallinnus sitoi strategiset tavoitteet yhteiseksi tekemiseksi.

Finnair mallinsi Goforen avulla, miten voisi olla entistäkin luotettavampi yhtiö. Lopputuloksena syntyivät ylätason KPI:t, ennakoivat mittarit sekä uusi, laajalle organisaatiossa levinnyt yhteistoiminnan tapa.

– Strategian uudistuessa halusimme tuoda ihmiset yhteen työstämään sitä, miten ylätason tavoitteet saavutetaan eri osastojen yhteistyönä, kuvaa Finnarin Terhi Siimes, Vice President Lean and Process Development.

Jo ensimmäiset työpajat Goforen kanssa vakuuttivat Siimeksen siitä, että menetelmänä käytetty systeemimallinnus on erinomainen tapa abstraktien johtamiskysymysten ratkaisemiseen.

Yhteinen tilannekuva perustaksi strategiselle kehittämiselle

Liikkeelle lähdettiin järeällä johdon työpajojen sarjalla, jossa mallinnettiin ylätasolla lähestulkoon koko yhtiön toiminta ja luotiin malli siitä, mistä asioista luotettavuus Finnairissa syntyy.

– Saimme valtavasti a-haa-elämyksiä. Vaikka asiat olivat periaatteessa kaikille tuttuja, näin kokonaisvaltaisesti toimintaamme ei ollut aikaisemmin kuvattu. Huomasimme ajattelevamme samoista asioista osin eri näkökulmista. Yhteinen kuva piirtyi Goforen Aini Räisäsen avulla visuaaliseksi malliksi siitä, mistä luotettavuus syntyy ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat.

Mallista sukeutui innostava perusta koko organisaation yhteistyölle. Kimurantteja johtamiskysymyksiä jo vuosia ratkoneella Räisäsellä on näkemys siitä, miksi juuri systeemimallintamisen vaikutukset ovat usein näin isoja.

– Ongelmat ovat kompleksisia, eivätkä ne noudata ihmisten luomia organisaatiorajoja. Lisäksi kymmenien asioiden väliset vaikutussuhteet on lähes mahdoton havaita ilman visualisointia. Mutta kun ne yhtäkkiä piirtyvät kaikkien eteen, syntyy usko, että asialle todella voidaan tehdä jotakin – yhdessä.

Tavoitteet ja mittarit osaksi jokaisen arkea

Siimes pitää systeemimallinnusta oivana työkaluna vaikka koko strategian tai ylipäätään isojen tavoitteiden luomiseen, kuvaamiseen, kommunikointiin, jalkauttamiseen ja mittaamiseen.

– Systeemimallinnuksen avulla voidaan seurata missä mennään, ymmärretään tärkeimmät mittarit ja niiden suhteet toisiinsa. Mahdolliset ristiriidat tulevat näkyviksi ja osaoptimointi vähentyy tai poistuu jopa kokonaan.

Tältä pohjalta Finnairillakin mittareita selkeytettiin ja priorisoitiin. Lisäksi löydettiin kokonaisuutta tukevia ennakoivia mittareita.

– Ennakoivat mittarit olivat minusta eräät työn arvokkaimmista tuloksista. Niiden avullahan varsinaiset KPI:t pidetään vihreänä.

Toisena olennaisena tuloksena Siimes pitää visualisoinnin tuomaa apua strategian jalkauttamisessa – sen avulla on helppo osoittaa jokaiselle oman työn vaikutus kokonaisuuteen ja sitä kautta strategisiin mittareihin.

Ennennäkemätön imu yhteistyöhön

Kaikkein arvokkaimpana Siimes pitää kuitenkin systeemimallintamisen myötä syntynyttä innostusta organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

– Työn tulokset ja työstämisen tapa loivat ennennäkemättömän imun ja innostuksen. Vajaassa vuodessa syntyi toistakymmentä mallinnusta eri puolille organisaatiota. Ketään ei ole tarvinnut työntää.

Räisästä Siimes kiittää upeaksi fasilitaattoriksi.

– Aini on aivan loistava! Hän käytti mieleenpainuvia vertauskuvia ja tarinoita mallien avaamiseen. Puhumattakaan hänen valtavasta osaamisestaan ja kyvystään ohjata keskustelua.

Siimes kannustaakin ottamaan strategisiin hankkeisiin mukaan ulkopuolisia fasilitoijia.

– Asiat ehkä ymmärretään sisäisesti helpommin, mutta ajatukset voivat biasoitua. Ulkopuolinen tuo keskusteluun objektiivisuutta. Systeemimallinnus on hyvä lääke aina, kun halutaan lisätä yhteistyötä, Siimes päättää.

Goforen kanssa yhteistyössä tehdyn systeemimallinnuksen tulokset ja työstämisen tapa loivat ennen näkemättömän imun ja innostuksen organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.

Terhi Siimes, Vice President Lean and Process Development, Finnair

Projektin kohokohdat

Oikeat mittarit

Finnairin KPI:den ja ennakoivien mittareiden selkeyttäminen ja priorisointi – seuranta johtoryhmätasolla

Tavoitteen selkeytys

Selkeä visualisointi strategisista tavoitteista – helppo osoittaa jokaiselle oman työn merkitys niiden saavuttamisessa

Uusia tapoja ajatella

Laajalle organisaatioon levinnyt innostus ja uusi ajattelun ja yhteistoiminnan tapa –toistakymmentä alaprojektia ja useita käytäntöön menneitä uudistuksia

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Systeeminen johtaminen

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös