Blogi 8.4.2024

Hyödynnä digitaalinen potentiaali yhdistämällä IT ja OT

Älykäs teollisuus

Tietotekniikka (IT) ja operatiivinen teknologia (OT) ovat perinteisesti olleet erillisiä osa-alueita erillisine toimintoineen ja teknologioineen. IT/OT-konvergenssi on älykkään teollisuuden ilmiö, jossa IT- ja OT-maailmat lähentyvät toisiaan häivyttämällä rajaa perinteisten IT- ja tuotantoteknologioiden välillä. IT/OT-konvergenssin ansiosta organisaatiot voivat hyödyntää teknologiaa tehokkaammin, parantaa toiminnan tehokkuutta, mahdollistaa innovoinnin ja pysyä kilpailukykyisinä nykypäivän digitaalisella aikakaudella.

IT ja OT – kahden eri maailman yhdistäminen

Perinteisesti IT-yksikön vastuulla on ollut tietoteknisen infrastruktuurin tarjoaminen, ja sen toiminnan keskiössä ovat olleet data, tietotekniset järjestelmät ja ohjelmistot. Sen sijaan OT:n alaisuuteen on kuulunut fyysisten prosessien ja laitteiden hallinta ja valvonta. IT-yksiköt eivät useinkaan tunne tuotannon toimintoja ja prosesseja. Tavallisesti näillä kahdella yksiköllä ei ole yhteisiä tavoitteita ja KPI-mittareita. Lisäksi IT- ja OT-ympäristöjen kulttuurit ovat hyvin erilaisia, tiimien välisestä yhteistyöstä on hyvin vähän kokemusta eivätkä tiimit ole tietoisia toistensa asiantuntemuksesta.

Yhteisten tavoitteiden ja mittareiden puute voi johtaa huonompaan näkyvyyteen, toimintojen ja prosessien päällekkäisyyteen sekä ennen kaikkea tehottomuuteen ja menetettyihin innovaatio- ja kehitysmahdollisuuksiin. IT/OT-järjestelmäympäristön muuttuessa mutkikkaammaksi riskit lisääntyvät, tietovirrat jäävät turvattomiksi ja syntyy varjoprosesseja. Kuten McKinsey huomauttaa, näiden ympäristöjen arkkitehtuurit ja protokollat ovat täysin erilaisia, sillä ne ovat keskittyneet erilaisten haasteiden ratkaisemiseen.

Moderni IT-kulttuuri on joustava ja dynaaminen, ja se tukee nopeita muutoksia, innovointia ja uusimpien teknologioiden mukauttamista. OT-kulttuurin painopisteitä taas ovat luotettavuus, turvallisuus ja tehokkuus. Muutokset toteutetaan varovaisemmin ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että fyysiset prosessit sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti.

Johdon konsultoinnin palveluiden avulla saat selkeän kuvan nykytilanteestasi, määrittelet tulevaisuuden tavoitteet ja keinot sekä rakennat toimintamallit, jotka vievät organisaatiosi kohti menestystä.

Miksi yritysten tulisi kiinnittää huomiota IT/OT-konvergenssiin?

Lisääntyvät tehokkuus-, automaatio- ja turvallisuusvaatimukset sekä järjestelmien välttämätön modernisointi ajavat teollisuusyrityksiä kohti IT/OT-konvergenssia. Perinteisten teollisuusyritysten on kokonaisvaltaisesti modernisoitava, digitalisoitava ja uudistettava prosessejaan, jotta ne säilyttäisivät kilpailukykynsä ja kykenisivät toimimaan kustannustehokkaammin.

  • Tehokkuus: Yhdistämällä IT-teknologiat (kuten data-analytiikan, pilvipalvelut ja kyberturvallisuuden) OT-järjestelmiin (kuten teollisuuden ohjausjärjestelmiin ja tuotantolaitteisiin) yritykset voivat automatisoida tehtäviä, vähentää manuaalisia toimenpiteitä ja optimoida toimintoja.
  • Kustannussäästöt: Yhtenäistetyt järjestelmät parantavat yritysten resurssienhallintaa, kunnossapitotarpeiden ennustamista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jonka avulla yritykset voivat optimoida kustannuksensa.
  • Kattavampi käsitys: Keskeiseksi määritetty data kulkeutuu operatiivisista ympäristöistä aina yrityksen johdolle, mikä parantaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja yrityksen johtamista.
  • Innovaatio ja ketteryys: IT/OT-konvergenssi helpottaa innovointia ja ennen kaikkea luo organisaatiolle skaalautuvan perustan. Tämä mahdollistaa uusien palveluiden, tuotteiden ja liiketoimintamallien kehittämisen. Hyödyntämällä esineiden internetin (IoT), tekoälyn ja kehittyneen analytiikan kaltaisia teknologioita yritykset voivat luoda yhteenliitettyjä älykkäitä järjestelmiä, jotka mukautuvat markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin ja tarjoavat enemmän arvoa asiakkaille.
  • Turvallisuus: Ottamalla käyttöön integroidut turvatoimet molemmilla osa-alueilla yritykset pystyvät suojaamaan paremmin kriittiset resurssinsa, havaitsemaan uhat ja reagoimaan niihin tehokkaammin sekä varmistamaan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.
  • Kilpailuetu: Yritykset voivat saada kilpailuetua parantamalla toiminnan tehokkuutta, kiihdyttämällä innovointia ja tarjoamalla asiakkailleen ensiluokkaisia tuotteita ja palveluita.

IT/OT-konvergenssi on välttämätön yrityksille, jotka haluavat säilyttää kilpailukykynsä, edistää tehokkuuttaan ja innovoida nykypäivän digitalisoituvassa ja yhteenkytketyssä liiketoimintaympäristössä.

Tämä muutos koskettaa vahvasti niin ihmisiä, prosesseja kuin teknologiaakin, ja se vaatii muutoksen tapahtumista myös inhimillisellä puolella. On olennaisen tärkeää, että organisaation ylin johto ymmärtää IT/OT-konvergenssin ja tukee sitä, ja että organisaatiolla on strategia muutoksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Vaikuttava kehitys perustuu liiketoiminnan tarpeisiin.

Muutoksen tekninen puoli

Muutoksessa tavoiteltavia asioita ovat yksinkertainen arkkitehtuuri, keskeisen datan tietovirrat ja turvallisuus. Uudistustyötä ohjaavat IT/OT-visioon ja liiketoimintatavoitteisiin perustuva kehityssuunnitelma sekä nykytilanneanalyysi.

Reunalaskentaa (edge computing) käytetään OT-ympäristöjen latenssi- ja kaistanleveysongelmien ratkaisemiseen. Tämä tapahtuu integroimalla reunalaskentatoiminnot pilviratkaisuihin. Tällä tavoin dataa voidaan käsitellä lähempänä tiedonlähdettä, minkä avulla varmistetaan toiminnan oikea-aikaisuus ja tehokkuus. Yritysten omistamien innovaatioiden räätälöintiin vaaditaan vankkaa organisaatioiden välistä perustaa, jolla turvataan skaalautuvuus, yhteentoimivuus ja turvallisuus. On tärkeää huomioida eri järjestelmien hallinnointimallit sekä datan omistajuus.

Muutoksen inhimillinen puoli

Eroavaisuudet toimintojen luonteissa, kypsyystasoissa ja valmiuksissa digitaaliseen muutokseen voivat synnyttää vastarintaa ja epäluottamusta, ellei muutoksen inhimillistä puolta huomioida muutoksessa ja sen suunnittelussa. Erot vakiintuneissa menetelmissä voivat johtaa siihen, että osapuolilla on erilaiset odotukset ja valmiudet ottaa käyttöön uusia lähestymistapoja ja järjestelmiä. IT ja OT eivät myöskään välttämättä luota toistensa asiantuntemukseen tai aikomuksiin, mikä voi johtaa epäilyksiin ja skeptisyyteen konvergenssin hyödyistä ja riskeistä.

Alusta alkaen on tärkeää tehdä selväksi, miksi muutos tapahtuu. Sekä IT- että OT-puolen ylimmän johdon on luotava yhdessä yhteinen visio tavoitelluista tuloksista ja hyödyistä. Heidän roolinsa on olla muutoksen lähettiläitä, jotka tukevat sitä läpi konvergenssiprosessin. Muutos saadaan käyntiin tuomalla IT- ja OT-puolen sidosryhmät saman pöydän ääreen laatimaan yhteistä suunnitelmaa. Tällöin syntyy ymmärrys siitä, mitä on muutettava, mitä vaaditaan eri yksiköiltä, tiimeiltä ja rooleilta ja mitkä ovat uudet ajattelu- ja toimintatavat, joilla IT- ja OT-integraation liiketoimintaetuihin päästään kiinni.

Outi Määttä

Outi Määttä vastaa Goforella älykkään teollisuuden toimialan strategisisten asiakkuuksien kehittämisestä. Hän on seurannut teollisuuden digitalisaatiota lähietäisyydeltä, ja häntä kiehtoo teknologian ja datan mahdollistama liiketoiminnan muutos, digitaaliset innovaatiot, sekä perinteisten teollisuusyritysten kyky uudistua ja rakentaa uudenlaista työympäristöä. Outi nauttii ulkoilmassa olemisesta, oli sitten kyse juoksulenkeistä, hiihtämisestä tai ympärivuotisesta työmatkapyöräilystä. Vapaa-aikansa hän viettää enimmäkseen lastensa ja perheensä kanssa.

Harri Laukkanen

Johtaja, teollisuuden digitalisaatio

Lapin lahja IT-maailmalle! Harri on juuriensa velvoittamana sisukas ja innokas teknologia-alan konkari, joka suhtautuu elämään ja työhön sen vaatimalla huumorilla. Taustalta löytyy pitkä lista yrityksiä yksityisyrittäjyydestä Valtraan ja Espoteliin. Devecton perustajajäsenenä ja hallituksen jäsenenä hän oli rakentamassa yrityksen menestystarinaa aina siihen asti, kun se yhdistyi Goforeen alkuvuodesta 2022. Goforen älykkääseen teollisuuteen keskittyvän yksikön johtajana tämä koodaritaustainen innovaattori jatkaa mielenkiintoisten teknisten pulmien ratkomista asiakkaiden kanssa.

Takaisin ylös