Blogi 9.2.2022

Tiedolla johtaminen on arjen työn ja päätöksenteon tukemista

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Millainen merkitys tiedolla johtamisella on SOTE-alalla ja mitä mahdollisuuksia se luo tulevien hyvinvointialueiden rakentamisessa? Aiheesta keskustelemassa Goforen Recoding-podcastissa STM:n erityisasiantuntija Mikko Huovila sekä Itä-Suomen yliopiston professori Harri Laihonen. Voit kuunnella tämän ja muut jaksot SoundCloudista, Spotifysta tai YouTubesta!

Tiedolla johtaminen on arjen työn organisointia ja päätöksenteon tukemisesta datan sekä kokemustiedon avulla. Data-avusteisen tiedolla johtamisen merkitys ja hyöty kasvaa, mitä laajempaa ja kompleksisempaa johtamiskokonaisuutta tuetaan. Laajat, vuorovaikutteiset ja maantieteellisesti tai organistorisesta hajaantuneet kompleksiset kokonaisuudet tarvitsevat yhteistä ja nopeasti päivittyvää tilannekuvaa toiminnan ja toimintojen ohjattavuuden onnistumiseksi. Tiedolla johtaminen mahdollistaa siirtymisen valtarakenteisista organisaatiomalleista asiakas- ja ihmiskeskeisiin toimintamalleihin.

Digitaalisen datan ketterä kerääminen, jalostettavuus ja jaeltavuus sekä edistyneen analytiikan ilmiöiden mallintamispotentiaali mahdollistavat meille reaaliaikaisen toiminta-alustan ja tietoon perustuvan toimintatapojen muutoksen.

Tiedolla johtamisen 4 kyvykkyyttä

Tiedolla johtaminen asettaa vaatimuksia ennen kaikkea johtamisjärjestelmän ja toimintamallin hallinnalle. Tässä vaiheessa teknologia on triviaalia ja haasteet ovatkin johtamisen käytännöissä. Teknologia taipuu tarpeeseen ja toimintatapaan, jos uudet johtamisen käytännöt ja kyvykkyydet osataan määritellä ja viedä käytäntöön. Tiedolla johtaminen edellyttää neljää kyvykkyyttä:

  1. Vaikuttavuuskeskeinen tavoiteasetanta. Siirtymä organisaatioiden hallintokeskeisistä strategioista ja tavoiteasetannasta vaikuttavuuskeskeiseen tavoiteasetantaan on käynnissä. Tämä edellyttää kykyä kuvata palveltavan kohdejoukon moninaisuutta sekä kysynnän luonnetta ja määrää toiminnan organisointia varten.
  2. Systeemiälykäs arvonluonti. On ymmärrettävä poikkihallinnollisen systeemin olosuhteet ja dynamiikat ohjausrakenteiden ja arvon luomisen näkökulmasta. Mitä kompleksisempi verkosto tai ekosysteemi on kyseessä, sen useamman kytkennän vaikutus meidän tulee tehdä näkyväksi ja tunnistaa uudelleenkytkentöjen paikat.
  3. Kontekstisidonnainen kohtaaminen. Vaikuttavuustavoitteet, mukaan lukien, asiakaskokemus ja arvon tuottamisen mekanismit on määriteltävä eri kohderyhmille riittävällä ja relevantilla tasolla, jotta yhteistoiminnalliset alustat ja tiedon tarpeet voidaan tarjota tilannesidonnaisiin palvelukohtaamisiin.
  4. Dialoginen oppiminen. Työn ja asiakasarvon virtaus on mahdollistettava tarpeisiin vastaamisen näkökulmasta ja luotava oppivan organisaation käytänteet arjen työtä kunnioittavalla tavalla. Alustan ja systeemin olosuhteita kehitetään arjen työn virtaamisen ja muuttuvia asiakastarpeita vastaavasti nk. alhaalta ylöspäin systeemisen johtamisen keinoin.

Systeemiälykäs johtamisjärjestelmä hyödyntää kokemustietoa, kokonaiskuvaa ja kontekstia

Tiedolla johtaminen hyödyntää datan jalostamista siellä missä kone päihittää ihmisen ja inhimillistä kokemustietoa siellä, missä inhimillinen kohtaaminen päihittää koneen tuottaman asiakasvaikuttavuuden. Systeemiälykkäässä johtamisjärjestelmässä osataan hyödyntää kokonaiskuvan hahmottamiskyvyn ja tilannekohtaisuuden parhaita puolia yhdessä. Moderni tiedolla johtaminen on ihmiskeskeistä, koska siinä lähdetään asiakkaan tarpeen ratkaisemisen mekanismeista, arvostetaan työntekijän ammattitaitoa, luodaan edellytykset itseohjautuvuudelle ja oppivalle organisaatiolle.

Soteuudistus mahdollistaa toiminnan rohkean ja nopean uudistamisen, kun vanhat rakenteet menevät uusiksi kertaheitolla. Arvovalinnat ja ihmiskäsitys määrittelevät sen, millaista narratiivia tiedosta ja kokemuksista tuotetaan. Yhteisen tilannekuvan kautta luotu tulkinta ja siitä johdettu toiminta luovat edellytykset datarikasteiselle tarinankerronnalle, joka yhdistää datan, inhimilliset kokemukset ja yhdessä aikaansaadun. Tiedolla johtaminen vaatii johtamiselta rohkeutta, nöyryyttä, luovuutta ja luottamusta. Luottamus syntyy yhdessä tekemällä, jakamalla, yhteisistä tulkinnoista arjen työn äärellä.

Tiedolla johtaminen edellyttää yhteistyötä ja arvokeskustelua

Osana sote-uudistusta on käynnissä hyvinvointialueiden rajat ylittävä, valtakunnallinen tiedolla johtamisen toimeenpano-ohjelma Toivo. Toivossa keskitytään hyvinvointialueiden ja kansallisten viranomaisten tiedolla johtamisen kyvykkyyksien kehittämiseen. Gofore on ollut vahvasti mukana hanke- ja projektitehtävissä ohjelman alusta saakka. Ohjelman keskeisinä tavoitteina on tuottaa kansallinen tietoalustaratkaisu tiedon käsittelyyn ja jalostamiseen sekä tukea yhtenäisten tietorakenteiden ja tietopohjan rakentamista.

Yksi ohjelman osa-alue liittyy hyvinvointialueiden vähimmäistietosisältöjen määrittelyyn. STM:n Mikko Huovilan mukaan se on yksi merkittävä onnistuminen valtakunnallisessa ja alueellisessa tiedolla johtamisen kehittämisessä. Vähimmäistietosisällöt tuovat ensimmäistä kertaa näkyvyyttä järjestämisalueiden vertailuun, kun toimijat tuottavat tietoa samoilla pelisäännöillä. Kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaiset tilannekuvat eivät ole aiemmin olleet vertailukelpoisia keskenään johtuen erilaisista tavoista tuottaa toiminta- ja kustannustietoa.

Tiedolla johtaminen edellyttää kattavaa tietopohjaa ja ajantasaista tietotuotantoa. Yksi Toivo-ohjelman tietotuotantoon liittyvistä periaatteista on kutsua keskeiset sidosryhmät tiedon tuottajista tiedon hyödyntäjiin mukaan tietotuotannon suunnitteluun, mikä tulee yhteisen ymmärryksen luomista liittyen tavoitteiden mukaiseen tietotuotantoon. Tiedolla johtaminen on yhteispeliä, joka parhaimmillaan rikkoo perinteisiä yksikkörajoja ja motivoi toimijoita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen organisaation hallinnossa sekä potilas- ja asiakastyössä. Tietojohtamisen professori Harri Laihosta lainaten, tiedolla johtaminen on lopulta arvokeskustelua, jonka pohjalta tehdään valintoja mitä tietoa halutaan käyttää parempien päätösten tukena.

 

Sote-uudistus edessä?

Kokonaisvaltainen kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi. Konseptiemme avulla viet sote-uudistuksen maaliin niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa.

Tutustu sote-tukipakettiimme

podcast

Anni Saarinen

Head of Business, Partner Ecosystem

Anni Saarisella on vahvaa kokemusta digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä, digitaalisesta transformaatiosta, myynnistä ja konsultoinnista.

Takaisin ylös