Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2023

Korjaus: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 24.3.2023

Gofore Oyj
27.3.2023 klo 15.15
Yhtiökokouksen päätökset

Korjaus: Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 24.3.2023

Gofore korjaa: Kohdassa ”Osakekohtainen osinko 0,34 euroa” oli virhe osingonmaksun kokonaissummassa (virheellinen summa 5 272 084,88), sillä kokoushetkellä ulkona olevien osakkeiden määrää ja siten osingonmaksun määrää on muuttanut 21.3.2023 rekisteröity suunnattu osakeanti osana henkilöstön osakesäästöohjelmaa. Kokoushetken osakemäärällä laskettu osingonmaksun kokonaismäärä on näin ollen 5 282 891,10, joka on korjattu alle.

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2023 klo 10.00 alkaen osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan sekä äänestämällä, esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon, että käyttämällä ääni- ja puheoikeuttaan kokouksessa.

Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Goforen verkkosivuilla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/hallinnointi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 7.4.2023.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Osakekohtainen osinko 0,34 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 maksettavaksi osingoksi 0,34 euroa osaketta kohden eli kokoushetken ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä on 5 282 891,10 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2023 ja maksupäivä 4.4.2023.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Eveliina Huurre, Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki, Sami Somero sekä Tapani Liimatta.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi päätettiin mahdollistaa yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Muutokset mahdollistavat muun muassa yhtiökokousten järjestämisen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että oikeudet ovat yhtäläiset oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 550 613 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 325 920 osaketta, mikä määrä vastaa noin 15 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta perustettavalle Gofore Impact -säätiölle

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yhtiön suunnitteilla olevalle ja perustettavalle Gofore Impact -säätiölle yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen yhteensä enintään 250 000 euron arvosta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös lahjoituksen ajankohdasta sekä muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Gofore Impact -säätiö on tarkoitus perustaa edistämään yhteiskunnan digitaalista muutosta. Sen pääasiallisena tarkoituksena on tukea digitaalisuuden positiivisia vaikutuksia kuten demokratia- ja tasa-arvokehitystä, lieventää digitaaliseen muutokseen liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja lieveilmiöitä sekä vähentää digitaalista epätasa-arvoa ja syrjäytymistä. Säätiö pyrkii vaikuttamaan myös digitaalisen muutoksen tekijöiden monimuotoisuuteen ja toimialan yleiseen elinvoimaisuuteen.

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntiensa jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timur Kärki (puheenjohtaja), Mammu Kaario ja Eveliina Huurre.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (puheenjohtaja), Piia-Noora Kauppi ja Sami Somero.

Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (Hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.

GOFORE OYJ

Hallitus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on noin 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös