Blogi 18.4.2023

Monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus (DEI) Goforella – Kohti uusia tavoitteita  

Gofore Crew

Five Goforeans (two women, three men) sitting in the office and talking together.

DEI on – ja on aina ollut osa Goforen DNA:ta. Yli 20 vuotta olemme rakentaneet yhdessä työpaikkaa, joka on hyvä jokaiselle goforelaiselle. Työpaikkaa, missä jokainen meistä voisi olla sellainen kuin on ja kokea tulleensa hyväksytyksi. Työpaikkaa, jossa kaikilla on samat mahdollisuudet. Uudet DEI-tavoitteemme tukevat uutta strategiaamme ja niiden avulla seuraamme kehittymistämme erityisesti meille tärkeimmillä osa-alueilla. 

Goforen kulttuuri korostaa yhteisöllisyyttä. Uskomme välittämiseen, yhteenkuuluvuuteen ja psykologiseen turvallisuuteen. Monimuotoisena ja toisiamme tukevana yhteisönä elämämme arvojamme todeksi – ja rakennamme yhdessä eettistä ja digitaalista (työ)elämää.  

Monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden rakentaminen ja kehittäminen vaatii tukea organisaation eri osa-alueilta ja tasoilta. Yksilöltä vaaditaan sekä rohkeutta että kykyä kasvaa ja halua tulla paremmaksi ihmisenä. Samanaikaisesti organisaation pitää paitsi luoda kasvulle turvallinen ympäristö myös huolehtia siitä, että tukirakenteet kuten raportointikanavat, ovat kunnossa. Johdamme esimerkillä ja sitä kautta teemme yksilöiden oppimismatkasta helpomman. Jatkuva, avoin keskustelukulttuuri on tämänkin työn keskiössä. 

DEI on lyhenne englannin kielen sanoista Diversity (suom. monimuotoisuus), Equity (suom. yhdenvertaisuus) ja Inclusion (suom. inkluusio)

DEI-asiat Goforella nyt

Toteutimme yhdessä Workday Designer -kumppanin kanssa tutkimuksen, jonka avulla selvitimme organisaatiomme DEI-kysymysten nykytilan. Tutkimukseen vastasi yhteensä 262 goforelaista, joista 221 oli työntekijöitä, 40+ esihenkilöitä, 134 miestä, 118 naista ja 8 muuta sukupuolta. Lähes 240 vastaajista puhuu suomea äidinkielenään.

Ihmisiä kohdellaan reilusti ja kunnioittavasti

Goforen johtaminen nähtiin inklusiivisena ja työntekijät kokivat, että heillä on mahdollisuus ilmaista itseään, muuttaa asioita ja kertoa avoimesti taustoistaan. Vastaajat myös kokivat, että erilaiset itseilmaisun tavat ja erilaiset persoonallisuudet tulevat hyvin hyväksytyiksi Goforella. Ihmisiä kohdellaan reilusti ja kunnioittavasti sekä yhdenvertaisesti.  

Tutkimuksessa todettiin, että viestinnässä käyttämämme termit ovat sukupuolineutraaleja, mikä oli vastaajien mielestä hyvä asia. Suurin osa koki, että Goforen yhteisö on avoin, toivottaa tervetulleeksi ja kohtaamiset muiden goforelaisten kanssa ovat mukavia. Vastaajat eivät kertoneet häirinnästä tai syrjinnästä.

Lisää ymmärrystä monimuotoisuudesta

Tutkimuksen mukaan monimuotoisuus nähdään tällä hetkellä Goforella ensisijaisesti sukupuoli- tai rotukysymyksenä. Tästä johtuen moni muu monimuotoisuuden muoto jää meiltä huomaamatta. Me goforelaiset rakennamme ja suunnittelemme digitaalisia palveluita hyvin monimuotoisille loppukäyttäjille, jolloin on tärkeää, että itsekin ymmärrämme kuinka monimuotoista monimuotoisuus itseasiassa on, ja millaisia kaikki ne perspektiivit ovat, joita meidän tulisi ymmärtää paremmin.  

Tutkimuksen mukaan suurimmat epäoikeudenmukaisuuden kokemukset Goforella liittyvät kieleen – suomen kieli on usein vaatimus useissa työprojekteissa ja useissa tilanteissa myös kohtaamisille työkavereiden kanssa.  

Goforelaiset ovat tietoisia siitä, kuinka mahdolliset DEI-rikkomukset tutkitaan sisäisesti ja mitä kanavia kannattaa käyttää sellaisiin puuttuakseen. Silti esimerkiksi toisten huomioon ottaminen Slack-keskusteluissa ja rakentava keskustelukulttuuri vaatii harjoittelua ja tukea. Kohtaamme välillä myös vähemmistöille epämiellyttäviä tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa vähemmistöstressiä (minority stress).

Five Goforeans (two women, three men) sitting in the office and talking together.

Konkreettiset DEI-tavoitteet ja -mittarit

Olemme mitanneet ja tutkineet DEI-aiheita jo useita vuosia. Asioita on edistetty esimerkiksi työntekijäkokemuskyselymme avulla, jakamalla avoimesti palkkastatistiikkaamme sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman muodossa.

Uudet tavoitteet menevät kuitenkin vielä askeleen pidemmälle. Haluamme, että ne paitsi tukevat strategiamme onnistumista, myös vievät meitä selkeästi eteenpäin DEI-matkallamme. Läpinäkyvyyden nimissä halusimme myös jakaa tavoitteemme laajemmalle yleisölle – toivomme, että onnistuisimme inspiroimaan muitakin toimimaan aiheen ympärillä!  
Me myös kehitimme omaa työntekijäkokemuskyselyämme niin, että pystymme paremmin mittaamaan tavoitteidemme toteutumista. Jaamme tätä tietoa työntekijöillemme jatkossa puolivuosittain.  

Jaoimme tavoitteet kolmeen osa-alueeseen – haluamme paitsi tukea DEI:n eri osa-alueita, myös kasvattaa tietoisuutta aiheen ympärillä laajemmin.  

Inklusiivisuuden näkökulmasta meille on tärkeää, että 

  • Yli 90 % goforelaisista kokee voivansa olla omia itsejään työpaikalla 
  • Yli 60 % ihmisistä kokee löytäneensä Goforelta yhteisön, mihin kuulua ja 
  • Meillä on nollatoleranssi häirintään tai syrjintään 

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta tavoittelemme seuraavaa: 

  • Rekrytoinnin mittarit: vähintään 35 % uusista palkatuista työntekijöistä ovat naisia ja vähintään 20 % uusista palkatuista työntekijöistä ovat ikäluokassa 20-29 v.  
  • Mittaamme vähemmistön työntekijäkokemusta ymmärtääksemme, mihin meidän tulee kiinnittää enemmän huomioita ja miten kokemukset mahdollisesti eroavat verrattuna enemmistön kokemuksiin.
  • Ymmärrämme, että ihmiset elävät erilaisia elämänvaiheita, ja siksi myös arvostavat erilaisia asioita. Jotta voimme olla varmoja tukevamme ihmisiä yksilöllisesti tavoilla, joita he kulloinkin tarvitsevat, mittaamme myös omien tukipalveluidemme toimivuutta ja tärkeyttä.  

Lisäksi yleisen tietoisuuden lisääminen DEI-aiheista on meille tärkeää. DEI-asioiden läpikäynti on pakollinen osa perehdytystä ja materiaali on kaikkien goforelaisten saatavilla. Haluamme kehittyä jatkuvasti, ja esimerkiksi tarjota oppimismahdollisuuksia ihmisillemme siellä missä tarve kulloinkin on. Yksi hyvä esimerkki tästä on Neurodiversiteetti-oppimispolkumme.  

Neurodiversiteetti DEI-aiheena

Tänä vuonna me päätimme ottaa neurodiversiteetin ymmärtämisen yhdeksi keskeiseksi teemaksi osana DEI-työtämme. Aihe nousi esiin sekä goforelaisten että esihenkilöidemme kautta, joten ajattelimme sen olevan teema, mitä meidän kaikkien tulisi ymmärtää paremmin. Olemme jo päässeet hyvään vauhtiin aiheen ympärillä: esihenkilöiden ja työntekijöiden koulutukset etenevät sekä käymme tiivistä keskustelua esimerkiksi työterveyshuoltomme kanssa siitä, miten voisimme kaikki tukea neuroepätyypillisiä kollegoitamme paremmin. Lisäksi rekrytointitiimimme on tutustunut aiheeseen paremmin ja auditoinut rekrytointiprosessimme neurodiversiteetin näkökulmasta. Pysy kuulolla! 

Työ jatkuu – ja jos haluat lukea aiheesta lisää, voit tutustua aikaisempiin blogipostauksiimme:

Uskalla haastaa nykytila

Monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja tasavertaisuuden ymmärtäminen on avain parempiin yhteisöihin ja parempiin työpaikkoihin. Erilaisuuden tukeminen ja ymmärtäminen sekä toisten huomioiminen on erityisen tärkeää nykymaailmassa. Kuten jo aiemmin todettu, tämä toki vaatii meiltä kykyä kasvaa. Kykyä nähdä asiat uudessa valossa ja kyseenalaistaa nykytila. Ei aina ihan yksinkertaista, tiedämme sen kyllä! Työ kuitenkin kannattaa. Se johtaa meidät kohti hyvinvoivia yhteisöjä sekä psykologisesti turvallisia työpaikkoja, missä ihmiset voivat olla omia itsejään ja hyödyntää kaikkia vahvuuksiaan. Sitoutuneempina ja tuottaen parempaa tulosta!   

DEI

Gofore Crew

inklusiivisuus

monimuotoisuus

yhdenvertaisuus

Anni Roinila

Head of Culture & EX

Anni työskentelee Goforella yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisen asiantuntijana. Hänen tehtävänään on viedä eteenpäin ja huolehtia People- strategian mukaisista fokusalueista, kuten esimerkiksi tunneilmaston, yhteisöllisyyden, toimintatapojen kehittämisestä ja aktiivisesta viestinnästä sekä luonnollisesti toimia sillanrakentajana sisäisesti.

Takaisin ylös