Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut (IFRS)

1000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1-12/20211 1-12/20202
Liikevaihto 104 509 77 953
Liikevaihdon kasvu, % 34,1 % 21,7 %
Käyttökate (EBITDA) 17 062 12 329
Käyttökate-% (EBITDA) 16,3 % 15,8 %
EBITA, oikaistu 14 646 10 778
EBITA-%, oikaistu 14,0 % 13,8 %
EBITA 14 451 9 908
EBITA-% 13,8 % 12,7 %
Liiketulos (EBIT) 12 197 8 750
Liiketulos -% (EBIT) 11,7 % 11,2 %
Raportointikauden tulos 9 073 6 903
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa3 0,61 0,49
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,2 % 1,4 %
Hinta/voittosuhde, P/E 39,5 34,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 % 20,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,1 % 18,3 %
Omavaraisuusaste, % 61,5 % 47,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -41,1 % -15,4 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE 745 597
Alihankinta keskimäärin, FTE 113 83
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 852 724

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto


Liikevaihto

 x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto


Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana

 x 100
Efektiivinen osinkotuotto = Osinko per osake


Osakekurssi tilikauden päättyessä

 x 100
Hinta/voittosuhde, P/E = Osakekurssi tilikauden päättyessä


Tulos per osake

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin

 x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)


Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)

 x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakot

 x 100
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoitukset


Oma pääoma

 x 100
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE = Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE = Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa = Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Gofore määrittelee oikaistun EBITAn seuraavasti:

Oikaistu EBITA = Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).

Gofore soveltaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) antamia ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen.

Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste, nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja (PPA-poistot).

Erät, jotka vaikuttavat EBITA:n ja oikaistun EBITA:n laskentaan, ovat seuraavat:

Oikaistu EBITA ja EBITDA

31.12.2021 31.12.2020
EBIT 12 197 8 750
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 2 254 1 158
EBITA 14 451 9 908
Yrityshankintojen transaktiokulut 195 321
Uudelleenjärjestelykulut -1 562
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 -13
Oikaistu EBITA 14 646 10 778
EBIT 12 197 8 750
Poistot 2 610 2 421
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 2 254 1 158
EBITDA 17 062 12 329