Avainluvut

Avainluvut

Avainluvut (IFRS)

1000 euroa, ellei toisin mainita 20202 20191
Liikevaihto 77 953 64 066
Liikevaihdon kasvu, % 21,7 % 26,7 %
Käyttökate (EBITDA) 12 329 9 223
Käyttökate-% (EBITDA) 15,8 % 14,4 %
EBITA, oikaistu 10 778 7 710
EBITA-%, oikaistu 13,8 % 12,0 %
EBITA 9 908 7 296
EBITA-% 12,7 % 11,4 %
Liiketulos (EBIT) 8 750 6 620
Liiketulos -% (EBIT) 11,2 % 10,3 %
Raportointikauden tulos 6 903 5 096
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa3 0,49 0,37
Oman pääoman tuotto (ROE), % 20,2 % 18,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,6 % 17,2 %
Omavaraisuusaste, % 47,0 % 58,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -15,4 % -31,9 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE 597 517
Alihankinta keskimäärin, FTE 83 54
Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 724 582

1 Silver Planet Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 15.2.2019 lähtien ja mangodesign
Finke-Anlauff & Anlauff GbR:n luvut 1.7.2019 lähtien.

2Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto


Liikevaihto

 x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto


Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana

 x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin

 x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)


Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)

 x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakot

 x 100
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoitukset


Oma pääoma

 x 100
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE = Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE = Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa = Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Gofore määrittelee oikaistun EBITAn seuraavasti:

Oikaistu EBITA = Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).

Gofore soveltaa ESMA:n (European Securities and Markets Authority) antamia ohjeita vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen.

Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste ja nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen PPA-poistoja. PPA-poistot ovat yrityskauppojen yhteydessä syntyneiden omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta syntyneiden erien poistoja.

Erät, jotka vaikuttavat EBITAn, oikaistun EBITAn ja EBITDAn laskentaan, ovat seuraavat:

Oikaistu EBITA ja EBITDA

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
EBIT 8 750 6 620
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 158 677
EBITA 9 908 7 296
Yrityshankintojen transaktiokulut 321 414
Uudelleenjärjestelykulut 562 0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot -13 0
Oikaistu EBITA 10 778 7 710
EBIT 8 750 6 620
Poistot 2 421 1 926
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 158 677
EBITDA 12 329 9 223