Avainluvut

Avainluvut

Raportoidut

1.7.-31.12. 1.1.–31.12.
2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2015
 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton ellei toisin mainita
Liikevaihto 30,6 25,9 19,6 10,0 64,1 50,62) 34,02) 18,62) 12,42)
Liikevaihdon kasvu, % 18,2 32,2 97,1 65,5 26,7 49,0 82,4 49,9
Käyttökate (EBITDA)3) 3,2 3,0 3,2 1,5 8,2 7,0 5,8 2,7 1,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, %3) 10,3 11,8 16,4 14,9 12,8 13,8 17,1 14,6 12,9
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)3) 3,0 3,0 3,1 1,4 8,0 6,8 5,7 2,6 1,6
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, %3) 10,0 11,5 16,1 14,3 12,5 13,4 16,8 14,1 12,5
Liikevoitto (EBIT) 2,0 2,6 2,9 1,4 6,1 6,12) 5,42) 2,62) 1,62)
Liikevoitto  (EBIT) -marginaali 6,5 9,9 14,6 14,3 9,5 12,0 15,82) 14,1 12,52)
Tilikauden voitto 1,4 2,0 1,3 1,2 4,4 4,72) 3,32) 2,12) 1,22)
Oikaistu tilikauden voitto3) 2,4 2,4 2,7 1,2 6,3 5,4 4,8 2,1 1,2
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa3) 0,10 0,15 0,11 0,11 0,33 0,36 0,28 0,20 0,12
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa3) 0,18 0,18 0,23 0,11 0,47 0,41 0,41 0,20 0,12
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna) 14 012 628 13 116 982 12 948 800 10 560 000 14 012 628 13 116 982 12 948 800 10 560 000 10 560 000
Omavaraisuusaste, %3) 2) 64,6 63,8 60,8 54,1 64,6 63,8 60,8 54,1 49,8
Nettovelkaantumisaste, %3) -51,0 -51,2 -47,3 -97,9 -51,0 -51,2 -47,3 -97,9 -90,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3) 10,1 19,9 21,5 69,1 16,6 23,8 30,32) 63,3 57,32)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3) 12,0 49,8 34,8 85,2 18,7 24,9 22,5 77,1 65,8
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 582 495 374 196 582 495 374 196 132

1) Leadin-konserni on yhdistelty taloudellisiin tietoihin 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 1.6.2017 alkaen.

2) Tilintarkastettu

3) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu, % =( Raportointikauden liikevaihto


Vertailukauden liikevaihto

– 1) x 100
 Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
 Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot


Liikevaihto

 x 100
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut 1)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakot

 x 100
 Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osuudet


Oma pääoma

 x 100
 Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin

 x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin

 x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

 x 100
Oikaistu Osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

1) Kertaluontoiset rahoituskulut koostuvat mahdollisen Listautumisannin ja sen valmisteluun liittyvistä kuluista