Avainluvut

Avainluvut

Gofore Oyj on laatinut kansainvälisen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan tilintarkastamattoman tunnuslukutaulukon antaakseen sijoittajille taloudellisia tietoja 30.6.2020 päättyneeltä kuuden kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Taulukossa on myös mukana vastaavat tiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisäksi Gofore on laatinut tunnusluvut 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta vertailutietoina vastaava ajanjakso vuodelta 2019. Kausi 1.1–30.9.2020 sisältää Qentinel Finland Oy:n hankinnan 1.9.2020.

Lisätietoja FAS:n mukaisesti laadituista historiallisista taloudellisista tiedoista on tämän sivun lopussa olevassa tunnuslukutaulukossa.

IFRS-tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin mainittu 1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
Liikevaihto 53 668 46 800 37 376 33 453 64 066
Käyttökate (EBITDA) 8 275 6 979 6 102 5 405 9 223
Käyttökate-% (EBITDA) 15,4 % 14,9 % 16,3 % 16,2 % 14,4 %
EBITA, oikaistu 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
EBITA-%, oikaistu 14,0 % 12,7 % 15,1 % 14,5 % 12,0 %
EBITA 6 495 5 550 4 911 4 466 7 296
EBITA-% 12,1 % 11,9 % 13,1 % 13,3 % 11,4 %
Liiketulos (EBIT) 5 789 5 082 4 495 4 205 6 620
Liiketulos-% (EBIT) 10,8 % 10,9 % 12,0 % 12,6 % 10,3 %
Raportointikauden tulos 4 203 3 868 3 236 3 217 5 096
Osakekohtainen tulos, EPS (laimennettu) * 0,30 0,28 0,23 0,24 0,37
Omavaraisuusaste-% 47,1 % 59,2 % 56,9 % 54,8 % 58,1 %
Nettovelkaisuusaste-% -4,6 % -21,3 % -29,5 % -13,3 % -33,4 %
 * Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta


Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = x 100
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja osuudet
Oma pääoma

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

ESMA (European Securities and Markets Authority) on antanut ohjeet vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Ohjeistus on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen. Gofore käyttää ja julkaisee seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen paremmin liiketoiminnan operatiivista kehitystä: EBITA, EBITDA, ROI, ROE, omavaraisuusaste, nettovelkaisuusaste. EBITA on liiketulos ennen PPA -poistoja. PPA -poistot ovat yrityskauppojen yhteydessä syntyneiden omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta syntyneiden erien poistoja.
Oikaistu EBITA                                                                         
Gofore määrittelee oikaistun EBITA:n seuraavasti:
Raportoitu EBITA + (+/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).
Oikaistu EBITA (IFRS):
1.1.-30.9.2020 1.1.-30.9.2019 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019
EBITA 6 495 5 550 4 911 4 466 7 296
Yrityskauppojen suorat hankintakulut 304 414 0 369 414
Uudelleenjärjestelykulut 718 0 718 0 0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 0 0 0 0
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0 0 0 0 0
Oikaistu EBITA 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
EBITA-%, oikaistu
Oikaistu EBITA 7 517 5 964 5 629 4 835 7 710
Liikevaihto 53 668 46 800 37 376 33 453 64 066
EBITA-%, oikaistu 14,0 % 12,7 % 15,1 % 14,5 % 12,0 %
FAS:n mukaisesti laaditut historialliset taloudelliset tiedot alla olevassa tunnuslukutaulukossa:
Raportoidut
1.1.–31.12.
2019 2018 2017 2016 2015
 Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoiteta Tilintarkastamaton ellei toisin mainita
Liikevaihto 64,11) 50,61) 34,01) 18,61) 12,41)
Liikevaihdon kasvu, % 26,7 49,0 82,4 49,9
Käyttökate (EBITDA)2) 8,2 7,0 5,8 2,7 1,6
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, %2) 12,8 13,8 17,1 14,6 12,9
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)2) 8,0 6,8 5,7 2,6 1,6
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, %2) 12,5 13,4 16,8 14,1 12,5
Liikevoitto (EBIT) 6,11) 6,11) 5,41) 2,61) 1,61)
Liikevoitto  (EBIT) -marginaali 9,5 12,0 15,81) 14,1 12,51)
Tilikauden voitto 4,4 4,71) 3,31) 2,11) 1,21)
Oikaistu tilikauden voitto2) 6,3 5,4 4,8 2,1 1,2
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa2) 0,33 0,36 0,28 0,20 0,12
Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa2) 0,47 0,41 0,41 0,20 0,12
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (osakeantikorjattuna) 14 012 628 13 116 982 12 948 800 10 560 000 10 560 000
Omavaraisuusaste, %2) 64,6 63,8 60,8 54,1 49,8
Nettovelkaantumisaste, %2) -51,0 -51,2 -47,3 -97,9 -90,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2) 16,6 23,8 30,31) 63,3 57,31)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2) 18,7 24,9 22,5 77,1 65,8
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 582 495 374 196 132

1) Tilintarkastettu

2) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperianalyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

Tunnuslukujen laskentakaavat (FAS)

Liikevaihdon kasvu, % =( Raportointikauden liikevaihto


Vertailukauden liikevaihto

– 1) x 100
 Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
 Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto

 x 100
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon poistot
 Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaali, % = Liikevoitto + liikearvon poistot


Liikevaihto

 x 100
Oikaistu tilikauden voitto = Tilikauden voitto + liikearvon poistot + kertaluonteiset rahoituskulut 1)
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma


Taseen loppusumma – saadut ennakot

 x 100
 Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – pysyvien vastaavien sijoitusten muut osuudet


Oma pääoma

 x 100
 Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin

 x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot ja -kulut (annualisoitu)


Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat keskimäärin

 x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa = Tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

 x 100
Oikaistu Osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimentamaton, euroa = Oikaistu tilikauden voitto


Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana