Yhtiökokous 2022

Gofore Oyj:n yhtiökokous pidettiin perjantaina 25.3.2022 klo 14.00. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiö ei saanut kysymyksiä osakkeenomistajilta määräaikaan mennessä eikä yhtiökokoukselle esitetty vastaehdotuksia määräaikaan mennessä.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osakekohtainen osinko 0,28 euroa

Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksettavaksi osingoksi 0,28 euroa osaketta kohden eli kokoushetken ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä on 4.303.690,16 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja maksupäivä 5.4.2022.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hyväksyttiin, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kustakin kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: uusina jäseninä Eveliina Huurre ja Tapani Liimatta sekä vanhoina jäseninä jatkavat Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki ja Sami Somero.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

Tilintarkastajan valitseminen

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 534 404 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutus annettiin käytettäväksi esimerkiksi osakkeiden luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 301 606 osaketta, mikä määrä vastaa noin 15 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntiensa jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timur Kärki (puheenjohtaja), Mammu Kaario ja Eveliina Huurre.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (puheenjohtaja), Piia-Noora Kauppi ja Sami Somero.

Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (Hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.

Kokousmateriaalit

Yhtiökokouskutsu (Sisältää esityslistan sekä hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset yhtiökokoukselle)
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Ennakkoäänestyslomake ja ohjeet
Valtakirjapohja
Tilinpäätöstiedote 2021
Vuosikertomus 2021
Palkitsemisraportti 2021
Vastuullisuusraportti 2021

Yhtiökokouskutsu sisältää esityslistan sekä hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Tietosuoja

Gofore Oyj käsittelee henkilötietoja mahdollistaakseen yhtiön osakkeenomistajien osallistumisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022. Käsittelyn oikeusperusteen muodostavat rekisterinpitäjän oikeutetut edut yhtiökokouksen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Tietoja käsitellään kunkin ilmoittautujan ja/tai ennakkoäänestäjän henkilöllisyyden ja osakeomistuksen varmistamiseksi ja sen tarkistamiseksi, että hän on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Tietoja käytetään lisäksi ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osalta yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen järjestämiseksi.

Gofore käyttää Innovatics Oy:n teknistä ratkaisua ilmoittautumisessa ja rekisteröinnissä. Tietoja kerätään myös Euroclear Finland Oy:n järjestelmästä. Palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Henkilötunnus / y-tunnus
  • Yhteystiedot
  • Osake- ja äänimäärät
  • Äänet asiakohdittain

Tietoja säilytetään EU:ssa ja niitä säilytetään viisi vuotta. Siltä osin kuin yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen sisältää henkilötietoja, yhtiö säilyttää tiedot koko toimintansa ajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Gofore noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin oikaisuja, rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä tietosuojaan liittyen, voit olla yhteydessä Goforen Privacy-tiimiin: privacy@gofore.com.

Tietosuojaseloste

Tilaa Goforen tiedotteet

Saat pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet sekä tiedot johdon liiketoimista suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös